| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/225/2013 Rady Gminy Michałów

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVII/175/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   póź. zm.) Rada Gminy Michałów uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale   Nr XXVII/175/2012 Rady Gminy Michałów z   dnia 28 grudnia 2012r w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów   zmienia się zapis §4, który otrzymuje brzmienie :  

„1. W   punkcie selektywnej zbiórki odpadów ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych.  

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w   Tomaszowie 11 a.  

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny.  

3. Harmonogram odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości oraz informacja o   lokalizacji, godzinach otwarcia punktu selektywnego gromadzenia odpadów i   wykaz odbieranych w   nich frakcji odpadów podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Michałów oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w   poszczególnych sołectwach.  

4. PSZOK funkcjonuje zgodnie z   regulaminem określonym w   Załączniku nr 1   do uchwały."  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałów.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zygmunt   Mika


Uzasadnienie

Podjęcie zmiany uchwały wynika z   konieczności doprecyzowania jej zapisów.  
Podanie adresu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz Regulamin Korzystania z   Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usprawni realizację zadań wynikających z   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/225/2013
Rady Gminy Michałów
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

REGULAMIN KORZYSTANIA Z   PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANEGO W   TOMASZOWIE 11a  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rułkowska

Prawnik, w drodze do uzyskania tytułu doradcy podatkowego, redaktor naczelny internetowego czasopisma dla kobiet - Prawo mamy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »