| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/156/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia 6 września 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 14 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.), w związku z art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolach należy przez to rozumieć przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Solec-Zdrój.

§ 2. 1. Przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę  nad dziećmi w czasie 5 godzin dziennie od godz. 8°° do godz. 13°° w zakresie uwzględniającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. W chwili rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola, rodzice lub opiekunowie prawni dziecka deklarują korzystanie przez dziecko z zajęć przedszkola w czasie ustalonym w ust. 1 lub czasie przekraczającym ten wymiar.

§ 3. Świadczenia przedszkoli udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć ustalony w§2 ust. 1.  są odpłatne.

§ 4. Opłata za świadczenia przedszkoli obejmuje odpłatność za zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne w zakresie przekraczającym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i obejmują w szczególności:

1.               zajęcia opiekuńczo - wychowawcze,

2.               gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

3.               gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowanie otaczającym światem,

4.               gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka,

5.               zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dziecka,

6.               gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

7.               naukę tańca,

8.               naukę muzyki,

9. naukę języka obcego.

§ 5. Ustala się opłatę  za realizację świadczeń, o których mowa w § 4 w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w§2 ust. 1 uchwały.

§ 6. Opłata określona w § 5 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 7. Opłata określona w § 5 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 8. Traci moc uchwała Nr IX/40/2011 Rady Gminy Solec-zdrój z dnia 2 września 2011 r w sprawie  ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój  przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (zm. Uchwałą Nr XVII/90/2012 z 26.06.2012 r.)

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 18 lipca br. pod poz. 827 wprowadziła istotne zmiany w zakresie odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym 5 godzinną bezpłatną realizację podstawy programowej. Dotychczasowa odpłatność za zajęcia dodatkowe w Gminie Solec-Zdrój wynosiła 1,89 zł za każdą dodatkową godzinę i 3 zł za każdą godzinę języka angielskiego. Obecnie  wysokość tej opłaty nie może przekraczać kwoty 1,00 zł. Stąd też konieczność podjęcia przez Radę Gminy nowej uchwały.

Przewodniczący Rady


Czesław Stępień

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Zuzmak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »