| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/158/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia 6 września 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Solec – Zdrój uchwala, co następuję:

§ 1. W celu realizacji lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży przyjętego uchwałą Nr  XXVIII/157/2013   Rady Gminy Solec – Zdrój z dnia 6 września 2013 roku ustanawia się ,,Stypendium Wójta Gminy Solec – Zdrój” zwane dalej stypendium

§ 2. Stypendium ma charakter jednorazowej nagrody i przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i konkursach artystycznych przed zakończeniem każdego roku szkolnego.

§ 3. Uczeń może otrzymać stypendium za:

1. wyniki w nauce określone średnią ocen za dany rok szkolny,

2. wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i w rywalizacji sportowej uzyskane w bieżącym roku szkolnym.

§ 4. Stypendium za wyniki w nauce przysługuje uczniom uczęszczającym do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Solec – Zdrój:

1. klas IV – VI szkoły podstawowej, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej – 5,5

2. gimnazjum, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej – 5,5

§ 5. Stypendium za wybitne osiągnięcia przysługuje:

1. w nauce:

- laureatom i finalistom ogólnopolskich olimpiad dla gimnazjalistów,

- laureatom i finalistom wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez   Kuratora Oświaty,

2. w sporcie:

- za zajęcie miejsca od I do III w finałach wojewódzkich igrzysk młodzieży szkolnej,

- medalistom mistrzostw Polski,

3. w dziedzinach artystycznych:

- laureatom konkursów wojewódzkich.

§ 6. Wykazy uczniów do przyznania stypendium składają dyrektorzy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec – Zdrój, w terminie najpóźniej 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego.

§ 7. Wysokość stypendium określa Wójt Gminy w ramach zaplanowanych środków w budżecie gminy. Stypendium za wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia są przyznawane w równej wysokości.

§ 8. Stypendium może być także przyznane wyjątkowo za inne wybitne osiągnięcia: w nauce, sporcie, działaniach artystycznych oraz za wzorową  postawę obywatelską ucznia.

§ 9. Kwota przyznanego stypendium nie może być niższa niż 200

§ 10. Stypendium jest wypłacone uczniowi, spełniającemu  kryteria określone w § 4, 5 i 8, w postaci świadczenia pieniężnego. Wręczenie stypendium następuje w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec – Zdrój.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

Przewodniczący Rady


Czesław Stępień


Uzasadnienie

              Uchwała niniejsza jest efektem realizacji lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  przyjęto uchwałą Nr XXVIII/157/2013                                        Rady Gminy Solec – Zdrój z dnia 6 września 2013 roku. Zgodnie z art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty określa ona szczegółowe warunki wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży poprzez przyznawanie stypendium dla indywidualnych uczniów na zasadach określonych przez Radę w uchwale.

Uchwała określająca formy, zakres i tryb przyznawania stypendiów jako akt powszechny, generalny i abstrakcyjny stanowi akt prawa miejscowego podlegający ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.             

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »