| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/161/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia 6 września 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 8, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy dokonuje się zmian w postaci:                                                     1.  Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 49 364,08 złotych              zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.       Dochody budżetu Gminy po zmianach w wysokości 31 118 351,22 złotych , z tego:

a) dochody bieżące 19 901 818,46 złotych

b) dochody majątkowe 11 216 532,76 złotych.

2. Zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 49 364,08 złotych.            Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 34 160 929,49 złotych, z tego:

a) wydatki bieżące - 16 991 390,12 złotych,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 636 192,20 złotych,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 011 742,99 złotych,

- dotacje na zadania bieżące 724 407 złotych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 904 405,53 złotych,

- wydatki na finansowanie programów 217 400 złotych,

- obsługa długu 497 242,40  złotych                                                                         b) wydatki majątkowe - 17 169 539,37 złotych

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 069 539,37 złotych,

- zakup akcji 100 000 złotych             zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku  zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój .

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Czesław Stępień


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/161/2013
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 6 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/161/2013
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 6 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/161/2013
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 6 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/161/2013
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 6 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/161/2013
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 6 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/161/2013
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 6 września 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/161/2013
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 6 września 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/161/2013
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 6 września 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Uzasadnienie

Postanawia się dokonać:

I. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 49 364,08 złotych       1. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia                          finansowe § 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację         własnych zadań bieżących gmin o kwotę 44 364,08 złotych ,w związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody o zwiększeniu dotacji celowej na            wykonanie własnych zadań bieżących.

2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych              jednostek nieposiadajacych  osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich         poborem, rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,                  podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych             oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0320 Podatek rolny o kwotę 5 000 złotych w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niz         zakładano.

II. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 91 717,08 złotych           1. W dziale 600 transport i łączność, rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 42 001,23 złotych.

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,                       rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 5 000 złotych z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu pomp szlamowych i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Powiatowej PSP w Busku-Zdroju.

3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę

42 483 złotych

a)  rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6057 Wydatki                     inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 23 000 złotych z przeznaczeniem na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa systemu                         wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój i Pacanów".

b)  rozdziale 90002 Gospodarka odpadami § 6060 Wydatki na zakupy                          inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3 900 złotych z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego gospodarka                  odpadami,

c)   rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15 453 złote z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w m. Zielonki, z tego w ramach funduszu sołeckiego 11 453 złote zgodnie z uchwałą zebrania                      wiejskiego (przeniesienie między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi).

II. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych w dziale 900 Gospodarka        komunalna i ochrona środowiska o kwotę 42 353 złotych

1. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6059 Wydatki                 inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 23.000 złotych

2. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.900 złotych.

3. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4210 Zakup materiałów o kwotę 15 453 złote w związku ze zmianą klasyfikacji              zadania - budowa placu zabaw w m. Zielonki, z tego w ramach funduszu                 sołeckiego 11 453 złote zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego                                (przeniesienie między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »