reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 29 sierpnia 2013r.

Powiatem Buskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju w osobach:

Pan Jerzy Kolarz                            - Przewodniczący Zarządu

Pan Stanisław Klimczak              - Wiceprzewodniczący Zarządu

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pana Artura Polniaka,

zwanym dalej „Powiatem”, a

Gminą Gnojno reprezentowaną przez:

Panią Jolantę Stachowicz              - Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Ilony Piwowarskiej,

zwaną dalej „Gminą”.


Porozumienie zawarte jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i pkt 21, w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.z 2013 r., poz. 595) oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr

80, poz.526) i art. 216 ust. 2pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwały Nr XXIX/306/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Gnojno do realizacji zadania pn. "Dożynki Powiatowe Gnojno 2013" oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 594) i uchwały Nr XXX/201/13 Rady Gminy Gnojnoz dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnej organizacji dożynek powiatowych w 2013 roku.

§ 1. 1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje prowadzenie zadania w zakresie promocji powiatu buskiego, polegającego na organizacji w dniu 1 września 2013 r. w Gnojnie Dożynek Powiatowych – święta nawiązującego do kultury i tradycji ludowej, obejmującego imprezy kulturalne dla mieszkańców Powiatu Buskiego.

2. W ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 Gmina może realizować jednocześnie zadania własne wymienione w art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zapewniając jego finansowanie we własnym zakresie.

§ 2. 1. W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1 Powiat przekaże dotację w wysokości 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. Powiat zobowiązuje się na wniosek Gminy do przekazania środków finansowych
w wysokości przekraczającej kwotę określoną w pkt 1, a konieczną do należytego wykonania zadania.

3. Kwota, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana przez Powiat w terminie do 7 dni od daty zawarcia Porozumienia na konto Gminy06 8521 0006 2001 0004 3430 0005.

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od określonego
w § 1 dnia wykonania zadania. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę
za zrealizowane zadanie, na które dotacja jest udzielona.

2. Gmina w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji dokona rozliczenia
i zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji na rachunek bankowy Powiatu

nr 71 8517 0007 0010 0070 7563 0006

3. Za datę zwrotu uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Powiatu.

4. Rozliczenie wykorzystanej dotacji nastąpi poprzez przesłanie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

a/ faktur lub rachunków

b/ przelewów lub potwierdzeń dokonania zapłaty.

4. Faktury i rachunki powinny zostać zatwierdzone do wypłaty i powinny zawierać

opis, potwierdzający sprawdzenie faktur pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym.

§ 4. Gmina zobowiązuje się do zwrotu części kwoty dotacji, wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem, nienależnie udzielonej lub pobranej w nadmiernej wysokości, bez wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia otrzymania dotacji .

§ 5. 1. Powiat może przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych gminie środków finansowych.

2. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

5. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Powiatu mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania lub wykorzystania dotacji oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Gmina na żądanie kontrolującego jest zobowiązana dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

6. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 upoważnieni pracownicy Powiatu podejmują działania mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

7. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Powiatu zarówno w siedzibie Gminy jak i w miejscu realizacji zadania.

§ 6. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustaw wymienionych w treści umowy oraz kodeks cywilny.

§ 8. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby gminy.

§ 9. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Gmina

Powiat

WÓJT


inż. Jolanta Stachowicz


SKARBNIK GMINY


mgr Ilona Piwowarska

STAROSTA


mgr inż. Jerzy Kolarz


WICESTAROSTA


mgr inż. Stanisław Klimczak


Skarbnik Powiatu


Artur Polniak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama