| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/352/13 Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art.6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391 ze zm.), art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594), art.4 ust.1 i art.13 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 ze zm.) Rada Miejska w Pińczowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych za pomocą komunikacji elektronicznej, określa się format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, której wizualizację przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane za pomocą komunikacji elektronicznej są przesyłane z wykorzystaniem interfejsu dostępnego na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

3. Deklaracje, o których mowa w ust.2 muszą być opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.z 2013 r., poz.262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.z 2013r., poz.235)

§ 3. Właściciele nieruchomości, w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391 ze zm.) zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, osobiście, za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) pierwszej deklaracji:

a) w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. lub

b) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub

c) w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2) korekty deklaracji, w przypadku wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/256/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pińczów (Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 14.12.2012 r., poz.3769), z zastrzeżeniem § 6.

§ 6. 1. Wzór deklaracji określony w załączniku do uchwały, o której mowa w § 5 może być stosowany do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Deklaracje złożone na załączniku określonym w uchwale, o której mowa w § 5 zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie


Jan Radkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/352/13
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/352/13
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/352/13
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Powołując się na art.6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391 ze zm.) rada gminy biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców.

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do prawidłowego obliczenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację tę składają właściciele nieruchomości zamieszkałych w terminach i miejscu określonym w uchwale.

Wzór deklaracji zawiera również niezbędne objaśnienia dotyczace sposobu jej wypełnienia oraz pouczenia.

Zmiana formularza deklaracji sposodowana została zmianą wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »