| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/221/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

RADA GMINY UCHWALA, co nast ę puje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Dotacje podmiotowe w 2013 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2013r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą:  „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej chwały.

§ 9. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Paragraf 9 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji

komunalnych) , których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł w tym:

1. a) kredyty                                                                                     500 000,00 zł,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 485 028,00 zł w tym:

2. a) kredyty                                                                                     1 485 028,00 zł,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 850 000,00 zł, w tym

3. a) kredyty                                                                       1 850 000,00 zł,

4) na wyprzedzające finansowanie w kwocie                                           580 148,00 zł w tym:

4. a) z tytułu pożyczek                                                         580 148,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12. Paragraf 12 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 170 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/221/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 30 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/221/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 30 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/221/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 30 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/221/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 30 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/221/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 30 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/221/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 30 września 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/221/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 30 września 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/221/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 30 września 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/221/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 30 września 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Planowane dochody ogółem zmniejszono do kwoty 16 457 116,56 zł., w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet kwota dochodów ogółem uległa zmniejszeniu o kwotę 456 164,96 zł, zmniejszono dochody majątkowe ogółem o kwotę 544 507,33 zł, natomiast zwiększono dochody bieżące ogółem o kwotę 88 342,37 zł. Zmiana planu dochodów dotyczy:

W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodoci ą gowa
i sanitacyjna wsi, zmniejsza się o kwotę 548 273 zł, zmniejszenie wartości dofinansowania z Funduszu PROW zadania – zmiana wartości zadania po przetargu- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne – ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa.

W dziale 758– Ró ż ne rozliczenia, rozdziale 75814- Ró ż ne rozliczenia finansowe- zwiększa się

o kwotę 46 236,04 zł, jako zwiększenie wpływu dotacji na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku, w tym dotacja na zadania bieżące w kwocie 42 470,37 zł i na zadania majątkowe 3 765,67 zł.

W dziale 801– O ś wiata i wychowanie, zwiększają się dochody w rozdziałach 80103. 80104, 80106 – zwiększenie dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie łącznej 38 088,00 zł

W dziale 854– Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów, zwiększają się o kwotę 7 784,00 zł jako dotacja na finansowanie zakupu podręczników dla uczniów – wyprawka szkolna.

W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany wysokości dochodów bieżących i majątkowych oraz zmiany planu wydatków wpłynęły na zmniejszenie wydatków ogółem do kwoty 17 992 070,42 zł, w tym :

- uchwałą zmieniającą budżet, zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 456 164,96 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszono ogółem o kwotę 498 871,96 zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 42 707,00 zł.

Zmienia się wydatki:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodoci ą gowa

i sanitacyjna wsi, zmniejsza się ogółem o kwotę 718 273,00 zł, w tym:

zmiana wartości zadania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów „Rudka” Gmina Skarżysko Kościelne, przeniesienie całości zadania na 2014 rok

zmiana wartości po przetargu i zmniejszeniu wartości dofinansowania zadania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra

i w miejscowości Skarżysko Kościelne – ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa,

W dziale 600 – Transport i ł ą czno ść ,

rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne – zwiększa się o kwotę 151 236,04 zł, na zadanie - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Graniczna, zwiększa się wartość wydatków na 2013rok do wysokości 171 236,04 zł w tym zwiększa się o kwotę 46 236,04 zł z wpływu dotacji na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

rozdziale 60017- Drogi wewn ę trzne - zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł, na zadanie – Przebudowa drogi do cmentarza w miejscowości Majków.

rozdziale 60095- Pozostała działalno ść zwiększa się o kwotę 30 000 na zadanie pn. „Utwardzenie łącznika między ulicą Polną a ulicą Iłżecką”, zmiana realizacji zadanie z bieżącego na majątkowe z finansowaniem z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II w kwocie 3 165 zł i ze środków budżetu.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomo ś ciami, zmniejsza się ogółem o kwotę

3 500 zł,

W dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdziale 75014- Egzekucja administracyjna nale ż no ś ci pieni ęż nych, zwiększa się o kwotę 200zł.

rozdziale 75022- Rady gmin, zmiany między paragrafami wydatków,

rozdziale 75023- Urz ę dy gmin, zwiększenie ogółem o kwotę 4 928 zł,

rozdziale 75095 – Pozostała działalno ść , zmniejsza się o kwotę 1 340 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego,

rozdziale 75702- Obsługa papierów warto ś ciowych, kredytów i po ż yczek jst, zmniejsza się ogółem o kwotę 20 000 zł,

W dziale 801- O ś wiata i wychowanie, w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80106, 80110, 80113, 80148 , zwiększa się o kwotę 41 328 zł, na remont i zmiany wynikające ze zmian planów jednostek oświatowych oraz zwiększenie środków z dotacji na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 –Pomoc społeczna, zmiany między paragrafami wydatków w rozdziałach – 852101, 85202, 85203, 85214, 85228, 85295.

W dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85401- Ś wietlice szkolne, zmiany między paragrafami wydatków.

w rozdziale 85415 –Pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się o kwotę 16 900 zł, na współfinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów oraz o kwotę 7 784 zł na realizację zadania z dotacji – wyprawka szkolna.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska, rozdziale 90002, zmniejsza się
o 428 zł .

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 i 92195, zmiana kwot między paragrafami dotacji na zadania konkursowe udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zmiana paragrafów wydatków zadania 5.1 Funduszu sołeckiego sołectwa Majków.

W dziale 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92605, zmiana kwot między paragrafami dotacji na zadania konkursowe udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku.

- w zadaniu nr 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów „Rudka” Gmina Skarżysko Kościelne, zmiana wartości łącznych nakładów oraz zmniejszenie wydatków w roku 2013 .

- w zadaniu nr 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne – ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa- zmniejsza się wartość zadania po przetargu , zmniejszają się łączne nakłady, kwota wydatków w 2013 i kwota dofinansowania.

- w zadaniu Nr 4 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Graniczna, z wykonanej dokumentacji kosztorysowej zmniejsza się wartość łącznych nakładów oraz zwiększa się wartość wydatków na 2013 rok do wysokości 171 236,04 zł w tym zwiększa się o kwotę 46 236,04 zł z wpływu dotacji na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.,:

- dodaje się zadanie 14 pn. „Przebudowa drogi do cmentarza w miejscowości Majków”, w kwocie 35 000 zł.

- dodaje się zadanie 15 pn. „Utwardzenie łącznika między ulicą Polną a ulicą Iłżecką”, zmiana realizacji zadanie z bieżącego na majątkowe z finansowaniem z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II w kwocie 3 165 zł i ze środków budżetu 30 000 zł.

W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok, dokonano zmiany w projektach:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne – ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa, zmniejsza się wartość dofinansowania do kwoty 580 148 zł i wartości łącznych nakładów.

W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały - „Dotacje podmiotowe w 2013 r.” – zmienia się kwoty dotacji dla stowarzyszenia i osób fizycznych prowadzących szkoły podstawowe w rozdziałach 80103, 80106.

W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały - „Dotacje celowe w 2013 r.” zmienia się paragrafy

i nazwy dotacji na zadania konkursowe udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, zmiana wydatków:

- w zadaniu 5.1.- Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej, funduszu sołeckiego sołectwa Majków, zmiana paragrafów wydatków.

- w zadaniu 8.4 – Utwardzenie łącznika między ul. Polną a ul. Iłżecką, funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II z bieżących na majątkowe.

W załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2013 r. w zadaniu pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Dworska nr ewidencyjny działki 3275, przenosi się kwotę z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

W związku ze zmniejszeniem współfinansowania zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne, zmniejsza się limity zobowiązań na wyprzedzające finansowanie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Nowicki

Członek Zarządu Sembox Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »