| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/338/2013 Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 23 października 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21,  poz. 225 i poz. 888 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 )Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/236/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zmienionej uchwałą  Nr XXXVI/273/2013 z dnia 20 marca 2013 r. wprowadza się zmiany:

1) w § 2 dodaje się ust.4 w brzmieniu:

Ustala się obowiązek dołączenia do deklaracji oświadczenia właściciela/zarządcy nieruchomości o przyczynie nieobecności osób zameldowanych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie


mgr Tomasz Staniek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/338/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 23 października 2013 r.

…………………………………………..

( Imię i Nazwisko)

…………………………………………..

…………………………………………..

(adres)

OŚWIADCZENIE

o przyczynie nieobecności osób zameldowanych

Oświadczam, że ………………...…………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                ………………………………………………………….

                                                                                                                                            ( data i czytelny podpis)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »