| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/331/2013 Pełniącej Funkcję Rady Gminy Piekoszów

z dnia 11 października 2013r.

w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Piekoszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594), art. 6 ust.1 pkt 2 i ust.2, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572)oraz art.12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz.87), Rada Gminy Piekoszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Piekoszów zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez przedszkola publiczne w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w ust.1, obejmują realizację programu wychowania przedszkolnego określonego w odrębnych przepisach.

3. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu od godziny 8.00 do godziny 13.00, od poniedziałku do piątku.

§ 2. 1. Za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust.1, wysokość opłat wynosi1,00 zł(jeden złotych) za każdą godzinę zajęć.

2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin przekraczających wymiar godzin, o których mowa w § 1.

3. Opłata za każdą godzinę zajęć, o której mowa w ust.1, podlega corocznej waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy o systemie oświaty.

4. Opłata, o której mowa w ustępie 1., nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 3. Świadczenia, o których mowa w § 2., ust. 1., mają charakter usług opiekuńczo-bytowych
i obejmują:

1) zajęcia dodatkowo wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami,
w szczególności:

a) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne,

b) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków,

c) zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne,

d) gry, zabawy, spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu, wdrażające do zdrowego stylu życia i odpowiedzialności,

2) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające przygotowanie dziecka do osiągnięcia gotowości szkolnej, rozwijające spostrzegawczość wzrokową, słuchową, językową oraz sprawność manualną,

3) autorskie programy własne przedszkoli oraz innowacje pedagogiczne, m.in. adaptacja dzieci w środowisku, wspieranie zdolności twórczych, programy ekologiczne i regionalne,

4) organizowanie przez przedszkola uroczystości i innych imprez z udziałem rodziców, rodziny i przedstawicieli środowiska lokalnego,

5) opiekę i wychowanie.

§ 4. 1. Rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą być w wyjątkowych sytuacjach zwolnione z całości lub części opłat. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola na podstawie opinii powołanej przez siebie komisji. W skład komisji wchodzą nauczyciele i rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Wysokość opłat za korzystanie z posiłków, w tym zwolnienia z całości lub części opłat, określają odrębne przepisy.

§ 5. 1. Podstawą wyliczania odpłatności jest pisemna deklaracja rodziców (opiekunów prawnych) o liczbie godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Zmiana deklarowanej liczby godzin, o których mowa w ust.1 nie może następować częściej niż raz w miesiącu.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XV/117/2011 Rady Gminy Piekoszów z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Piekoszów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Pełniącej Funkcję Wójta Gminy.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem § 1 i § 2 – który wchodzi w życie z dniem 01 września 2013 r.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty niniejsza uchwała określa niezbędne zmiany w zakresie zasad odpłatności za świadczenie usług dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolach. Zgodnie z ustawą z dniem 1 września br. obligatoryjne opłaty pobierane od rodziców przez przedszkola za pobyt dziecka w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i opiekę (5 godzin dziennie) nie mogą być wyższe niż 1 zł za każdą godzinę. Celem tych zmian jest zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego oraz zapewnieniu wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat miejsca w różnych formach wychowania przedszkolnego. W celu realizacji ustawy Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże każdej gminie dotację celową na wychowanie przedszkolne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »