| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/331/2013 Pełniącej Funkcję Rady Gminy Piekoszów

z dnia 11 października 2013r.

w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Piekoszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594), art. 6 ust.1 pkt 2 i ust.2, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572)oraz art.12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz.87), Rada Gminy Piekoszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Piekoszów zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez przedszkola publiczne w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w ust.1, obejmują realizację programu wychowania przedszkolnego określonego w odrębnych przepisach.

3. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu od godziny 8.00 do godziny 13.00, od poniedziałku do piątku.

§ 2. 1. Za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust.1, wysokość opłat wynosi1,00 zł(jeden złotych) za każdą godzinę zajęć.

2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin przekraczających wymiar godzin, o których mowa w § 1.

3. Opłata za każdą godzinę zajęć, o której mowa w ust.1, podlega corocznej waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy o systemie oświaty.

4. Opłata, o której mowa w ustępie 1., nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 3. Świadczenia, o których mowa w § 2., ust. 1., mają charakter usług opiekuńczo-bytowych
i obejmują:

1) zajęcia dodatkowo wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami,
w szczególności:

a) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne,

b) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków,

c) zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne,

d) gry, zabawy, spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu, wdrażające do zdrowego stylu życia i odpowiedzialności,

2) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające przygotowanie dziecka do osiągnięcia gotowości szkolnej, rozwijające spostrzegawczość wzrokową, słuchową, językową oraz sprawność manualną,

3) autorskie programy własne przedszkoli oraz innowacje pedagogiczne, m.in. adaptacja dzieci w środowisku, wspieranie zdolności twórczych, programy ekologiczne i regionalne,

4) organizowanie przez przedszkola uroczystości i innych imprez z udziałem rodziców, rodziny i przedstawicieli środowiska lokalnego,

5) opiekę i wychowanie.

§ 4. 1. Rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą być w wyjątkowych sytuacjach zwolnione z całości lub części opłat. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola na podstawie opinii powołanej przez siebie komisji. W skład komisji wchodzą nauczyciele i rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Wysokość opłat za korzystanie z posiłków, w tym zwolnienia z całości lub części opłat, określają odrębne przepisy.

§ 5. 1. Podstawą wyliczania odpłatności jest pisemna deklaracja rodziców (opiekunów prawnych) o liczbie godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Zmiana deklarowanej liczby godzin, o których mowa w ust.1 nie może następować częściej niż raz w miesiącu.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XV/117/2011 Rady Gminy Piekoszów z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Piekoszów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Pełniącej Funkcję Wójta Gminy.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem § 1 i § 2 – który wchodzi w życie z dniem 01 września 2013 r.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty niniejsza uchwała określa niezbędne zmiany w zakresie zasad odpłatności za świadczenie usług dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolach. Zgodnie z ustawą z dniem 1 września br. obligatoryjne opłaty pobierane od rodziców przez przedszkola za pobyt dziecka w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i opiekę (5 godzin dziennie) nie mogą być wyższe niż 1 zł za każdą godzinę. Celem tych zmian jest zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego oraz zapewnieniu wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat miejsca w różnych formach wychowania przedszkolnego. W celu realizacji ustawy Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże każdej gminie dotację celową na wychowanie przedszkolne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »