| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 243/XXXV/13 Rady Gminy Oleśnica

z dnia 18 listopada 2013r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. 2013 r.594,645), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016,  Nr 232, poz. 1378)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle oraz ich części wykorzystywane :

a) na cele ochrony przeciwpożarowej realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 z póź. zm.);

b) zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej w formie bibliotek, o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.);

c) na potrzeby związane z pomocą społeczna w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

d) do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. Nr 123, poz. 858 z póź. zm.).

2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy gruntów, budynków, budowli oraz ich części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr 72/XV/11  Rady Gminy  Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011 roku oraz uchwała Nr 83/XVI/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia roku podatkowego 2014.


Uzasadnienie

Podstawą prawną dla Rady Gminy Oleśnica do podjęcia niniejszej uchwały stanowi : art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych tekst jednolity : (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze póź. zm.), który przewiduje, iż rada gminy w drodze uchwały posiada uprawnienia do wprowadzenia innych zwolnień przedmiotowych niż określone ustawą. Rada Gminy korzysta z tej kompetencji uznając za zasadne uchwalenie zwolnień w przedmiotowej uchwale.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Goc

Dyrektor Handlowy w firmie Janpol

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »