| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/54/2013 Rady Gminy Pierzchnica

z dnia 25 listopada 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/47/2012 Rady Gminy Pierzchnica z 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2013 r. poz. 105), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

zaświadczenia lekarskiego w przypadku świadczenia usługi polegającej na pielęgnacji.;

2) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Usługi opiekuńcze mogą być świadczone w formie pomocy sąsiedzkiej w wymiarze nie większym niż 2 godziny dziennie.;

3) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

W przypadku świadczenia usług w formie pomocy sąsiedzkiej koszt usługi ustala się indywidualnie w formie umowy cywilno-prawnej biorąc pod uwagę zakres usług.;

4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Osoby korzystające z usług opiekuńczych, a także usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej, ponoszą odpłatność w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.;

5) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Odpłatność za usługi jest wnoszona przez osobę korzystającą z usług na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.;

6) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustalony na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania wynosi 17 złotych..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady


Maria Łopatowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »