| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/246/2013 Rady Gminy Michałów

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   oraz art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz..U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591; z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441; z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z   2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z   2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z   2012 r. poz. 567, z   2013 r. poz. 153) i   art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z   2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się co następuje:  

§   1.   Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Michałów :  

 

1) od gruntów:  

 

a) związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków –   0,68 zł   od 1   m² powierzchni;  

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych -   4,56 zł   od 1   ha powierzchni;  

c) pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   0,26 zł   od 1   m² powierzchni;  

 

2) od budynków lub ich części:  

 

a) mieszkalnych –   0,57ł   od 1   m² powierzchni użytkowej,  

b) związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –   16,50 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej;  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł. od 1   m² powierzchni użytkowej;  

d) związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –   4,68 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej;  

e) od pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   5,65 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej; z   wyjątkiem : -   2,22 zł.   od 1   m² powierzchni użytkowej budynków położonych na użytkach rolnych, które nie tworzą gospodarstwa rolnego w   rozumieniu art. 2   ust. 1   ustawy o   podatku rolnym  

 

3) od budowli –   2%   ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt. 3   i ust. 3-7.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XXV/157/2012 Rady Gminy Michałów z   dnia 5   listopada 2012 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałów.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z   dniem 1   stycznia 2014 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zygmunt   Mika


Uzasadnienie

Rada Gminy określa wysokość stawek podatkowych, z   tym że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych podatku określonych przez Ministra Finansów . Górne granice stawek podatku ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w   stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i   usług konsumpcyjnych w   okresie pierwszego półrocza roku, w   którym stawki ulegają zmianie, w   stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.  
Zgodnie z   założeniami do budżetu gminy na 2014 rok proponuje się podwyższyć dotychczasowe stawki podatku. Uchwalenie stawek w   zaproponowanej wysokości pozwoli na zachowanie powyższej relacji.  
Rada Gminy rozważając wysokość określonych stawek podatkowych winna wziąć pod uwagę również fakt, iż jednostki samorządu terytorialnego otrzymują coraz więcej zadań, które muszą zostać zrealizowane z   uzyskanych dochodów własnych, tak jak wskazuje ustawodawca stawki podatkowe powinny corocznie ulegać zmianom, ponieważ to one w   dużej mierze decydują o   samodzielności jednostki samorządu terytorialnego.  
Należy również podkreślić, że podatek od nieruchomości stanowi jedno z   najważniejszych i   najbardziej stabilnych źródeł dochodów własnych budżetu gminy.  

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z   17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz .Urz. WE L 187 z   20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »