| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 326/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 242/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarzyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

w sprawie: zmiany uchwały Nr 242/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarzyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 , art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm ) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 242/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarżyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

nazwę i numer rachunku bankowego szkoły lub zespołu, na który ma być przekazywana dotacja.;

2) w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

informacji o frekwencji za miesiąc poprzedni uczniów, o których mowa w § 1 pkt 2;

3) w § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2 składania w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej rocznego sprawozdania z wykorzystania dotacji:

a) sprawozdanie roczne przekazywane jest w terminie do 10 stycznia roku następującego po roku, w którym przekazana została dotacja,

b) wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub zespołu wskazany we wniosku o udzielenie dotacji, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

Dotacja, o której mowa w § 4:

a) za miesiąc styczeń przekazywana będzie zaliczkowo w wysokości odpowiadającej rzeczywistej liczbie uczniów wykazanej przez organ prowadzący w informacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a.

b) za miesiące luty – grudzień będzie przekazywana zaliczkowo w wysokości odpowiadającej rzeczywistej liczbie uczniów wykazanej przez organ prowadzący w informacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a z uwzględnieniem frekwencji za miesiąc poprzedni uczniów, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b..

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

Miesięczną stawkę dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej dotowanej przez Powiat Skarżyski ustala na dany rok budżetowy Zarząd Powiatu Skarżyskiego.

8. § 11 otrzymuje brzmienie:

1. Dotacja niewykorzystana do końca roku budżetowego podlega zwrotowi w terminie
do dnia 31 stycznia następnego roku.

2. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od stwierdzenia w/w okoliczności. Odsetki nalicza się zgodnie z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.).”

§ 2.

Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 do uchwały nr 242/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarżyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

                           

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego


Eugeniusz Cichoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 326/XLIV/2013
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Pieczęć szkoły/placówki                                                                     

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Skarżyskiego
na rok ………………

Dane dotyczące organu prowadzącego

Wnioskodawca:

Nazwa osoby prawnej/imię i nazwisko osoby fizycznej

Siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej

Rachunek bankowy szkoły lub zespołu właściwy do przekazywania należnej dotacji

Dane o osobie reprezentującej organ prowadzący szkoły/placówki

Dane dotyczące szkoły/placówki oświatowej

Nazwa szkoły/placówki

Numer i data wpisu do ewidencji szkół/placówek niepublicznych Powiatu Skarżyskiego

Data i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej

Adres szkoły/placówki

Typ i rodzaj szkoły/placówki

Forma kształcenia (stacjonarna, zaoczna)

System kształcenia (szkoła dla młodzieży, szkoła dla dorosłych)

Zawody, na które szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW/SŁUCHACZY

1. Planowana liczba uczniów w okresie styczeń-sierpień

Liczba uczniów (szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży) …………………….

Liczba uczniów (szkoły dla dorosłych) ………………………

2. Planowana liczba uczniów w okresie wrzesień-grudzień

Liczba uczniów (szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży) …………………….

Liczba uczniów (szkoły dla dorosłych) ……………………..

3. Planowana liczba słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Liczba słuchaczy ……………………….

OŚWIADCZENIA I PODPISY OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ORGAN PROWADZĄCY

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że w szkole/placówce zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki, o których mowa w ustawie o systemie oświaty.

Zobowiązuje się do zgłaszania w ciągu 14 dni wszystkich zmian w danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji.

                                                                                    …………………………………….

                                                                                    Czytelny podpis (pieczątka) składającego wniosek

Miejscowość, data …………………………

Uwagi:

Termin złożenia informacji: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

W przypadku prowadzenia kilku typów szkół/placówek, wniosek należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 326/XLIV/2013
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Pieczęć szkoły                                                                     

Informacja o rzeczywistej liczbie uczniów/słuchaczy szkoły niepublicznej
oraz o frekwencji na zajęciach edukacyjnych

Dane o organie prowadzącym

Nazwa

Adres

Dane o szkole

Nazwa

Adres

Informacja o liczbie uczniów

Za miesiąc……………… roku ………………….

Nazwa szkoły/placówki
Typ i rodzaj szkoły

System i forma kształcenia

Liczba uczniów, słuchaczy

Razem

Informacja o frekwencji uczniów na zajęciach edukacyjnych

Za miesiąc……………… roku ………………….

Nazwa szkoły/placówki
Typ i rodzaj szkoły

System i forma kształcenia

Liczba uczniów, słuchaczy

Razem

………………………..                                                        ………………………………

Miejscowość i data              Czytelny podpis i pieczątka  składającego informację

Uwagi:

Termin złożenia informacji: do 5 każdego miesiąca

Miejsce złożenia informacji: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 326/XLIV/2013
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Pieczęć szkoły                                                                     

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI

OTRZYMANEJ Z BUDŻETU POWIATU SKARŻYSKIEGO

W ROKU…………….

1. Nazwa i adres szkoły

……………………………………………………………………….

2. Nazwa i adres osoby prowadzącej

……………………………………………………………………….

3. Typ i rodzaj szkoły: …………………………………………….

4. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych

……………………………………………....

5. Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej

………………………………………………

6. Forma kształcenia (stacjonarna/zaoczna) …………………………….

7. System kształcenia (dla młodzieży/dla dorosłych) …………………….

8. Rachunek bankowy szkoły lub zespołu (nazwa banku i nr rachunku)

………………………………………………………………………….

9. Dane o rzeczywistej liczbie uczniów w miesiącach z uwzględnieniem frekwencji na zajęciach edukacyjnych:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10. Kwota otrzymanej dotacji …………………………………………..

11. Kwota należnej dotacji (stanowiąca iloczyn sumy liczby uczniów wykazanych w pkt 9 i stawki dotacji na dany typ i rodzaj szkoły obowiązującej w roku budżetowym podlegającym rozliczeniu, o której mowa w § 8 niniejszej uchwały) …………………………

12. Kwota wykorzystanej dotacji ……………………………………….

13. Rodzaj wydatku poniesionego z otrzymanej dotacji

Lp.

Nazwa wydatku

Kwota wydatku sfinansowana środkami z dotacji podmiotowej

1

wynagrodzenia nauczycieli

2

wynagrodzenia pozostałych pracowników

3

pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)

4

opłaty za media

5

zakup materiałów i wyposażenia

6

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

7

wynajem pomieszczeń

Inne:*

8

9

10

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………….

miejscowość , data

.........………………………………..

czytelny podpis (pieczątka) osoby

upoważnionej do złożenia rozliczenia

*W przypadku wystąpienia wydatków niewymienionych w tabeli (pkt 1-7) należy dokładnie określić ich nazwy


Uzasadnienie

Na podstawie delegacji zawartej w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Rada Powiatu Skarżyskiego podjęła w dniu 21 grudnia 2012 roku uchwałę
Nr 242/XXXI/2012 w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarżyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 827) od 1 stycznia 2014 r. wprowadza zmiany ustawowych przepisów regulujących kwestie dotowania szkół niepublicznych.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany niektórych zapisów w uchwale
Nr 242/XXXI/2012 roku Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarżyski dotacji niepublicznym szkołom
i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Przedmiotowe zmiany dotyczą: skrócenia terminu przekazywania transzy dotacji za miesiąc grudzień danego roku oraz możliwości przekazywania dotacji na rachunek zespołu, a także określenia katalogu wydatków, jakie mogą być finansowane z dotacji udzielonej na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W niniejszej uchwale doprecyzowano również sposób ustalania miesięcznej stawki dotacji na ucznia szkół dotowanych z budżetu Powiatu Skarżyskiego, a także zasady zwrotu dotacji z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości i dotacji niewykorzystanej.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia przez Radę Powiatu niniejszej uchwały zmieniającej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »