| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/374/2013 Rady Miasta Sandomierza

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, iustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r.  poz.594, poz. 645, poz. 1318) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz.885, poz. 938)
Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1.Dochody budżetu miasta w wysokości 102 469 125,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące                                  82 046 652,00 zł.
b)  dochody majątkowe                              20 422 473,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 102 907 516,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące               78 428 178,00 zł

b) wydatki majątkowe               24 479 338 , 00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0,00 zł ,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 .

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości                                                                      14 449 205,00 zł,

a) wydatki majątkowe 14 449 205,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 3.
1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 438 391,00 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:                                          

1) pożyczek w kwocie                                                                                                   - 438 391,00 zł ,  1.1) w tym z papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)          - 438 391,00 zł ,

2. Przychody budżetu w wysokości                                        - 5 594 678,00 zł,
rozchody w wysokości                                                       - 5 156 287,00 zł ,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.W budżecie tworzy się rezerwę:  1/ogólną w wysokości                             800 000,00 zł 2/celową w wysokości 230 000,00 zł z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe 230 000,00 zł


§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.§ 6.
Ustala się dochody w kwocie 520 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 520 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii .

§ 7.
Ustala się dochody w kwocie 150 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).


§ 8
Ustala się dochody w kwocie 3 500 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 3 500 000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10
2. Dotacje celowe zgodnie załącznikiem nr11.


§ 10
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 6 000 000,00 zł, w tym :

a) z tytułu kredytów                                                                       - w kwocie 6 000 000,00zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 438 391,00 zł; w tym:

2. a) pożyczki 438 391,00 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 5 156 287,00 zł w tym:

3. a) pożyczki 5 156 287,00


§ 11.


Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań , o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.


§ 12.Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie  przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku.
3.   dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu.

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
5.   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Przewodniczący Rady Miasta


Marceli Czerwiński


Załącznik Nr 1
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr3
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11
Zalacznik11.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »