| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/414/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35 713 148,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 34 217 285,00 zł

b) dochody majątkowe 1 495 863,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35 598 933,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 33 965 812,00 zł

b) wydatki majątkowe 1 633 121,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym 2014 w wysokości 480 882,00 zł,

a) wydatki bieżące 0 zł,

b) wydatki majątkowe 480 882,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 114 215,00 zł z przeznaczeniem na:.

1) spłatę pożyczek w kwocie 114 215,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 114 215,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł,

2) celową w wysokości 92 000,00 zł,

z przeznaczeniem na :

a) zarządzanie kryzysowe 90 000,00 zł,

b) na realizację inicjatyw lokalnych 2 000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 310 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 310 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 1 100 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 100 000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. Ustala sie dotacje:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł w tym:

a) kredyty 1 000 000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytu do kwoty wynikającej z limitu zobowiązań , o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 396 600,00 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Kuliś


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/414/2013       
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody załącznik nr 1 Poprawione


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/414/2013       
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2 Wydatki bud


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/414/2013       
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

załączniki 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/414/2013       
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

załączniki uchwała budzetowa 2014


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/414/2013       
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

załączniki uchwała budzetowa 2014


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/414/2013       
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

załączniki 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/414/2013       
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

załączniki 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/414/2013       
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

załączniki 8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/414/2013       
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

załączniki 9


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XL/414/2013       
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

załączniki 10


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XL/414/2013       
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

załączniki 11

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »