| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI / 350 /2013 Rady Gminy w Lipniku

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami ) art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

750

Administracja publiczna

18.144,00 zł

75023

Urzędy gmin

18.144,00 zł

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18.144,00 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

856,00 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

856,00 zł

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

856,00 zł

758

Różne rozliczenia

20.000,00 zł

75818

Rezerwy ogólne i celowe

20.000,00 zł

4810

Rezerwy

20.000,00 zł

Ogółem

39.000,00 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

600

Transport i łączność

13.800,00 zł

60016

Drogi publiczne gminne

11.000,00 zł

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:
- zakup wiat przystankowych - 11.000,00 zł

11.000,00 zł

60017

Drogi wewnętrzne

2.800,00 zł

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.800,00 zł

700

Gospodarka mieszkaniowa

4.344,00 zł

70095

Pozostała działalność

4.344,00 zł

4270

Zakup usług remontowych

4.344,00 zł

710

Działalność usługowa

20.000,00 zł

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

20.000,00 zł

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
- opracowania dokumentacyjne - 20.000,00 zł

20.000,00 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

856,00 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

856,00 zł

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

856,00 zł

Ogółem

39.000,00 zł

§ 3. Załącznik Nr 4 pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.", do Uchwały Nr XXIX /226/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI / 350 / 2013
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki

w złotych

rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)

w tym źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

w tym:

dotacje i środki pochodzące z innych źr.*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

1.

010

01010

Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów

155.673,00

155.673,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Lipnik

2.

010

01010

Budowa ujęcia wody w Międzygórzu, Łownicy, Lipniku
i w Leszczkowie

120 000,00

120 000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Lipnik

3.

010

01010

Wykup działek pod kanalizację

10 000,00

10 000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Lipnik

4.

010

01010

Zakup działki w Gołębiowie
i w Międzygórzu

20.000,00

20.000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Lipnik

5.

600

60016

Zakup odśnieżarki wirnikowej

6 700,00

6 700,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Lipnik

6.

600

60016

Zakup wiat przystankowych

41.000,00

41.000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy
Lipnik

7.

600

60017

Przebudowa drogi wewnętrznej - działka Nr 660 w Międzygórzu

150.550,00

150.550,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Lipnik

8.

600

60017

Przebudowa dróg wewnętrznych

100.000,00

100.000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Lipnik

9.

710

71014

Opracowania dokumentacyjne

78 500,00

78 500,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Lipnik

10.

750

75023

Zakup samochodu

101 000,00

101 000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Lipnik

11.

754

75412

Zakup pomp szlamowych

8 000,00

8 000,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Lipnik

12.

801

80101

Zakup szorowarki

8.500,00

8.500,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Lipnik

13.

900

90003

Zakup kosiarki

30.488,00

30.488,00

A
B.
C
D.

Urząd Gminy Lipnik

14.

900

90015

Zabudowa nowych punktów świetlnych

10 900,00

10 900,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Lipnik

15.

921

92109

Wykup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Gołębiowie

15 252,00

15 252,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Lipnik

16.

926

92695

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno-   wypoczynkowej w miejscowości Lipnik

110.685,00

65.726,00

A.
B.
C.
D.

44.959,00

Urząd Gminy Lipnik

17.

926

92695

Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną i placu zabaw w Sternalicach

8.048,00

8.048,00

A.
B.
C.
D.

Urząd Gminy Lipnik

Ogółem

9 75.296,00

930.337,00

44.959,00

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI / 350 /2013

Rady Gminy w Lipniku

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.

Rada Gminy uchwala, co następuje:

Zmniejsza się plan wydatków w Dziale:

- 750 Administracja publiczna w Rozdziale 75023 Urzędy gmin w Paragrafie:

40 1 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.144,00zł,

- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa prawa oraz sądownictwa w Rozdziale 75101 Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 856,00 zł,

- 758 Różne rozliczenia w Rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w paragrafie 4810 Rezerwy

o kwotę 20.000,00 zł,

Zwiększa się plan wydatków w Dziale:

- 600 Transport i łączność w Rozdziale:

60016 Drogi publiczne gminne w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie pn:„Zakup wiat przystankowych o kwotę 11.000,00 zł,

60017 Drogi wewnętrzne w Paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.8 00,00 z ł,

- 700 Gospodarka mieszkaniowa w Rozdziale 70095 Pozostała działalność w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 4.344,00 zł,

- 710 Działalność usługowa w Rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: zadanie pn:„Opracowania dokumentacyjne o kwotę 20.000,00 zł,

- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa prawa oraz sądownictwa w Rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 856,00 zł.

Załącznik Nr 4 pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.", do Uchwały Nr XXIX /226/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Opracowała:

Teresa Kwiatkowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »