| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/190/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1,2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 19 176 285zł, z tego: dochody bieżące 16 701 172 zł dochody majątkowe 2 475 113 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 18 526 915 zł, z tego:

a) wydatki bieżące              16 433 983 zł

b) wydatki majątkowe              2 092 932 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości – 649 370 zostanie przeznaczona na: spłatę rat kredytów w kwocie                                                        - 649 370 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości -0 zł ,rozchody w wysokości 649 370 zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości                                                                                    - 100 000 zł, celową w wysokości                                                                                    - 38 100 zł, z przeznaczeniem na : zarządzanie kryzysowe                                                                      - 38 100 zł, na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                - .......-............. zł, na realizację inicjatyw lokalnych                                                        -

§ 5. Ustala się dochody w kwocie – 80 000 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 80 000 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 330 000 z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 330 000 na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie – 100 000 z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 100 000 na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody 178 000 zł, wydatki 178 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 500 000 zł, w tym:

1. a) z tytułu kredytów - w kwocie 500 000 zł,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do: dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia. dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 248 645 przeznaczone na zadania własne.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/190/2013
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/190/2013
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/190/2013
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/190/2013
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/190/2013
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/190/2013
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy w Skalbmierzu informuje, że dochody budżetowe na 2014 rok skalkulowano do przewidywanego wykonania 2013 roku i tak:

1. dochody z podatku rolnego pozostały na poziomie 2013 roku , nie podnosi się średniej ceny żyta, pozostałe podatki i opłaty lokalne skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku.

2. kwoty subwencji i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów  nr ST3/420/10/2013,

- kwoty dotacji celowych na zadania zlecone gminie do wykonania przyjęto w wysokościach podanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w piśmie znak: Fn.I.3110.7.2013,

- pozostałe dochody zostały skalkulowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.

-sprzedaż majatku zaplanowano zgodnie z opracowanym operatem szacunkowym nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

- prognozowaną wysokość środków pozyskanych z innych źródeł przyjęto na podstawie zawartych umów na realizację inwestycji w gminie tj. informatyzacja JST ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy z Unii Europejskiej.

Nadmieniam, że planowana wysokość wydatków budżetowych na 2014 rok została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013 .

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto w wysokościach podanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego  pismo znak: Fn.I.3110.7.2013 oraz na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak :DKC.3101/16/2013.

Nadwyżka budżetu wynosi kwotę 649 370 zł i w całości przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

Planowane wydatki budżetowe na rok 2014 zabezpieczają realizację wszystkich zadań własnych i zleconych gminie do wykonania oraz zabezpieczają środki na zakończenie informatyzacji JST.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »