| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody nieożywionej „Góra Miedzianka”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 oraz 842) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody nieożywionej "Góra Miedzianka", zwanego dalej "rezerwatem".

§ 2. Plan ochrony rezerwatu, z uwagi na położenie rezerwatu w obszarze Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041, uwzględnia zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

§ 3. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów społecznych, naukowych i dydaktycznych stanowisk pierwotnej i wtórnej mineralizacji kruszcowej, zjawisk krasowych oraz śladów dawnej działalności górniczej, a także rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu ochrony, o którym mowa w ust. 1 są:

1) unikatowa polimetaliczna mineralizacja hydrotermalna oraz powstałe na jej bazie wtórne, wietrzeniowo-krasowe złoże rud miedzi, z którymi wiążą się rzadkie minerały kruszcowe i struktury mineralne;

2) świadectwa górnictwa z różnych okresów historycznych od średniowiecza do połowy XX wieku, reprezentowane przez różnego typu wyrobiska (sztolnie, szyby, szpary), leje szybowe i hałdy;

3) zrębowo-fałdowa tektonika wapiennego masywu Góry Miedzianki (położonego w obrębie antykliny chęcińskiej, w strefie brzeżnej odsłonięcia trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich), której elementy czytelne są w odsłonięciach wapieni dewońskich;

4) zjawiska krasowe związane z wtórną mineralizacją miedziową, w tym jaskinie, stanowiące świadectwa paleogeńsko-neogeńskiej morfogenezy (rozwoju rzeźby) masywu;

5) wapienne formy skałkowe oraz blokowiska na grzbiecie i stokach góry, stanowiące świadectwa późnych etapów rozwoju rzeźby Góry Miedzianki;

6) płat plejstoceńskich piasków kemowych położony wysoko (ok. 320 m npm.) na stoku góry, dokumentujący obecność nunataku podczas jednego ze zlodowaceń południowopolskich w tym miejscu;

7) flora i fauna chroniona i zagrożona, związana m. in. ze specyficznym siedliskiem powstałym na stokach i odsłonięciach skalnych Góry Miedzianki;

8) pięć siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszaru Natura 2000: murawy psammofilne ze związku Corynephorion canescentis (kod: 2330), zbiorowisko Juniperus communis na murawach kserotermicznych (kod: 5130), murawy kserotermiczne Festuco-Brometea (kod: 6210), zbiorowiska naskalnego z klasy Asplenietea rupestria (kod: 8210), jaskiń nieudostępnionych do zwiedzania (kod: 8310);

9) cztery gatunki ssaków (nietoperzy) wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - nocek duży Myotis myotis (kod: 1324), nocek Bechsteina Myotis bechsteinii (kod:1323), nocek łydkowłosy Myotis dasycneme (kod: 1318), mopek Barbastella barbastellus (kod: 1308);

10) proces sukcesji wtórnej;

11) narażenie znacznej części rezerwatu na silną antropopresję;

12) zapewnienie możliwości zrównoważonego wykorzystania dydaktycznego, edukacyjnego i turystycznego.

§ 4. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 5. Teren rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

§ 6. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz kosztu ich wykonania przedstawiają tabela oraz mapa stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 7. Ocenę stanu zachowania, identyfikację zagrożeń oraz sposoby ich eliminacji dla występujących na terenie rezerwatu siedlisk oraz gatunków wymienionych w Załącznikach I, II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. i będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041, zawiera Załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 8. Współrzędne punktów załamania granic oraz mapę obszaru Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041 zawiera załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 9. Na terenie rezerwatu nie przewiduje się miejsc prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyłączeniem działalności związanej z ochroną czynną.

§ 10. Wprowadza się następujące ustalenie do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego dotyczące wyłącznie eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych: zakaz dalszej zabudowy terenów wokół rezerwatu w odległości 30 m od jego granic.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Waldemar Pietrasik
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków

Lp.

Nazwa zagrożenia

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożenia oraz jego skutków

Zagrożenia wewnętrzne

Istniejące

Sukcesja wtórna (zarastanie przez drzewa i krzewy)

Stałe i systematyczne przeciwdziałanie zarastaniu

Eutrofizacja (głównie zarastanie przez paproć Pteridium aquilinum)

Stałe i systematyczne przeciwdziałanie zarastaniu

Potencjalne

brak

-

Zagrożenia zewnętrzne

Istniejące

Wnikanie obcych florze Polski gatunków roślin

Eliminacja mechaniczna, najlepiej w stadium siewek

Zaśmiecenie terenu rezerwatu oraz zmiana elementów jego rzeźby poprzez składowanie odpadów i wytyczanie ścieżek

Zablokowanie nielegalnych wjazdów do rezerwatu oraz umieszczenie tablic informacyjnych.
Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców

Palenie ognisk

Umieszczenie tablic informacyjnych, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Nielegalne pozyskiwanie okazów skał i minerałów

Umieszczenie tablic informacyjnych, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Nielegalne pozyskiwanie piasku

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, umieszczenie zabezpieczeń przed nielegalnym wjazdem na teren rezerwatu

Degradacja zbiorowisk roślinnych i przyrody nieożywionej w wyniku niekontrolowanej penetracji wnętrza rezerwatu przez ludzi

Przeciwdziałanie oddalaniu się zwiedzających ze szlaków turystycznych i dróg, poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego na szlakach i ścieżkach dydaktycznych, wytyczenie ścieżek, umieszczenie barierek i kratownic

Możliwość przedostania się na teren rezerwatu ognia w związku z wypalaniem przyległych użytków rolnych

Umieszczenie tablic informacyjnych, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Przenikanie zanieczyszczeń na teren rezerwatu przyrody spowodowane zbyt bliską zabudową.

Wprowadzenie odpowiednich zmian do studium uikzp oraz mpzp gminy Chęciny, tj. zakaz zabudowy w odległości do 30 m od granicy rezerwatu.
Podnoszenie świadomości ekologicznej okolicznych mieszkańców


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz kosztu ich wykonania

Lp.1)

Rodzaj działań ochronnych

Zakres działań ochronnych

Lokalizacja
działań ochronnych

Termin
realizacji

Ocena przewidywanych skutków planu, szacunkowe koszty realizacji [zł]

Przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000, którego dotyczy działanie

1.

Weryfikacja granic rezerwatu

Geodezyjne wytyczenie granic rezerwatu w terenie. Oznaczenie punktów załamania granic rezerwatu w sposób trwały

_

Zabieg jednorazowy

5000

2.*

Usuwanie/ karczowanie drzew i krzewów

Wycinka zadrzewień i zakrzaczeń przy użyciu sprzętu mechanicznego z wywozem powstałej biomasy. Zabieg rozłożony na 3-5 etapów. Każdy etap polegać ma na wykonaniu działania ochronnego na 20-30% powierzchni przeznaczonej do wyrębu drzew i krzewów wraz z karczunkiem. Każdy kolejny etap powinien być wykonany po upływie dwóch lat od poprzedniego. W przypadku pojawienia się nowych odrostów i młodych siewek powstałych na poprzednio wykarczowanej powierzchni niezbędnym jest ich usunięcie.

Na całym terenie rezerwatu, zgodnie z Mapą zabiegów ochronnych

Zabieg jednorazowy prowadzony etapowo.

20000

2330, 5130, 6210, 8210

3.*

Spasanie

Kontrolowane prowadzenie spasania przez owce lub kozy, ewentualnie bydło - od 0,4 do 0,6 DJP/ha.

Na całym terenie rezerwatu, zgodnie z Mapą zabiegów ochronnych

Systematycznie w razie potrzeby, w okresie od 1 maja do 15 października

8000/rok

2330, 5130, 6210, 8210

4.*

Koszenie

Zabieg koszenia przeprowadzać od środka na zewnątrz powierzchni. Minimum 20%, maksimum 50% pow. rocznie, co rok na różnych powierzchniach. Koszenie na wysokości 10-15 cm
działanie uzupełniające lub alternatywne do spasania

Na całym terenie rezerwatu, zgodnie z Mapą zabiegów ochronnych

Koszenie 1 raz w ciągu roku w terminie od 15 sierpnia do 30 października

4000/ha/rok

2330, 5130, 6210

5.*

Umiarkowane naruszanie warstwy glebowej

Ręczne przekopywanie wierzchniej warstwy gleby na murawie psammofilnej

Zgodnie z Mapą zabiegów ochronnych

Co 5 lat lub w razie potrzeby częściej

3000/jednorazowe przekopanie

2330

6.*

Eliminacja inwazyjnych gatunków

Usuwanie ręczne, wykaszanie, wykopywanie. Drzewa i krzewy należy usuwać zimą, rośliny zielne przez cały rok

Na całym terenie rezerwatu

Systematycznie w razie potrzeby

3000/rok

2330, 5130, 6210, 8210

7.

Ustawienie barierek ochronnych

Umieszczenie solidnej, metalowej barierki w wysokości co najmniej 1,3 m, na łącznej długości ok. 150 m

Zgodnie z Mapą zabiegów ochronnych

Zabieg jednorazowy

15000

8.*

Zamontowanie krat

Umieszczenie stalowej kratownicy wykonanej z grubościennych rur stalowych, wypełnionych betonem z kwarcowym kruszywem oraz stalową liną. Prześwity kraty powinny uniemożliwić przedostanie się przez nie ludzi nie ograniczając przy tym swobodnego przemieszczania się nietoperzy

W obrębie "Sztolni Zofia" oraz w otworach "Sztolni Teresa", "Jaskini Psiej" oraz szybu "Trzy Kominy". Zgodnie z Mapą zabiegów ochronnych

Zabieg jednorazowy

15000

8310, 1308, 1318, 1323, 1324

9.*

Zabezpieczenie terenu rezerwatu przed wjeżdżaniem samochodami i ciągnikami rolniczymi

Umieszczenie 5 bloków skalnych o wymiarach ok. 2-3m3

Zgodnie z Mapą zabiegów ochronnych

Zabieg jednorazowy

3000

2330, 8210

10.*

Sprzątanie rezerwatu

Usuwanie odpadów stałych z terenu rezerwatu

Na całym terenie rezerwatu

systematycznie w miarę potrzeby

1000/rok

2330, 5130, 6210, 8210

11.

Oznakowanie rezerwatu tablicami informacyjnymi

Ustawienie co najmniej trzech tablic z nazwą rezerwatu

Zgodnie z Mapą zabiegów ochronnych

Zabieg jednorazowy

3000

12.

Oznakowanie rezerwatu tablicami informacyjno- edukacyjnymi

Ustawienie co najmniej dwóch trwałych tablic z opisem rezerwatu oraz obowiązującymi zakazami

Zgodnie z Mapą zabiegów ochronnych

Zabieg jednorazowy

5000

13.*

Monitoring przyrodniczy

Monitoring szaty roślinnej:
- monitoring zbiorowisk roślinnych w miejscach prowadzenia zabiegów ochrony czynnej;
- w odstępach 5-letnich wykonywanie szczegółowej dokumentacji roślinności rzeczywistej, obejmującej mapę roślinności oraz zdjęcia fitosocjologiczne w obrębie każdego z wyróżnionych poligonów (ocena zgodnie z metodyką PMŚ).
Monitoring stanu populacji gatunków nietoperzy, polegający na corocznym liczeniu hibernujących zwierząt.

Na całym terenie rezerwatu, zgodnie z Mapą zabiegów ochronnych

Co najmniej 2 razy w ciągu obowiązywania planu.
Monitoring nietoperzy corocznie.

20 000 w ciągu obowiązywania planu ochrony

2330, 5130, 6210, 8210, 1308, 1318, 1323, 1324

14

Monitoring

Ocena stanu odsłonięcia rzeźby

Na całym terenie rezerwatu, zgodnie z Mapą zabiegów ochronnych

1 raz w okresie obowiązywania planu ochrony

2000

2330, 5130, 6210, 8210, 1308, 1318, 1323, 1324

1) 1) - gwiazdką (*) oznaczono działania ochronne dotyczące również występujących w rezerwacie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków stanowiących przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041.

- graficzne wskazanie obszarów obejmujących działania ochronne obrazuje mapa - "Projektowanych sposobów ochrony czynnej, w tym projektowanych zabiegów ochronnych".

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Ocena stanu zachowania, identyfikacja zagrożeń oraz cele działań ochronnych dla występujących na terenie rezerwatu siedlisk oraz gatunków będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041.

L.p.

Przedmiot ochrony
Natura 2000

Stan
Ochrony

Identyfikacja zagrożenia

Cele działań ochronnych

1.

Murawy psammofilne ze związku Corynephorion canescentis (2330)

U1

Zagrożenia istniejące :
a) wewnętrzne:
- procesy sukcesyjne (zarastanie przez drzewa i krzewy);
- eutrofizacja (zarastanie przez paproć Pteridium aquilinum);
b) zewnętrzne:
- nielegalne wydobywanie piasku;
- rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków roślin.
Zagrożenia potencjalne :
a) wewnętrzne:
brak
b) zewnętrzne:
- możliwość przedostania się ognia w związku z wypalaniem przyległych użytków rolnych.

- nie dopuszczenie do zarastania i eutrofizacji siedliska;
- nie dopuszczenie do niszczenia siedliska w skutek nielegalnej eksploatacji piasku;
- powstrzymanie ekspansji niepożądanych gatunków rodzimych;

2.

Murawy kserotermiczne Festuco-Brometea (6210)

U1

Zagrożenia istniejące :
a) wewnętrzne:
- procesy sukcesyjne (zarastanie przez drzewa i krzewy);
- eutrofizacja (zarastanie przez paproć Pteridium aquilinum);
b) zewnętrzne:
- rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków roślin
Zagrożenia potencjalne :
a) wewnętrzne:
brak
b) zewnętrzne:
- możliwość przedostania się ognia w związku z wypalaniem przyległych użytków rolnych.

- zachowanie właściwego stanu wykształcenia siedliska;
- nie dopuszczenie do zarastania i eutrofizacji siedliska;
- powstrzymanie ekspansji niepożądanych gatunków rodzimych;

3.

Zbiorowiska naskalne z klasy Asplenietea rupestria (8210)

U1

Zagrożenia istniejące :
a) wewnętrzne:
-procesy sukcesyjne;
b) zewnętrzne:
- nielegalny ruch turystyczny poza wyznaczonymi szlakami;
-nielegalne pozyskiwanie okazów skał i minerałów;
- palenie ognisk
Zagrożenia potencjalne :
a) wewnętrzne:
brak
b) zewnętrzne:
- wandalizm;

- zachowanie właściwego stanu wykształcenia siedliska;
- eliminacja niekorzystnych oddziaływań antropogenicznych poprzez podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów;

4.

Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania (8310)

FV

Zagrożenia istniejące :
a) wewnętrzne:
brak
b) zewnętrzne:
- niekontrolowana penetracja oraz zanieczyszczenie siedliska przez miejscową ludność i turystów;
- nielegalny ruch turystyczny, poza wyznaczonymi szlakami;
- wandalizm;
- palenie ognisk;
- zaśmiecanie;
- nielegalne pozyskiwanie okazów skał;
Zagrożenia potencjalne :
- brak

- zachowanie właściwego stanu wykształcenia siedliska;
- eliminacja niekorzystnych oddziaływań antropogenicznych poprzez podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów;

5.

Mopek Barbastella barbastellus (1308)

U1

Zagrożenia istniejące :
a) wewnętrzne:
brak
b) zewnętrzne:
- niekontrolowany ruch turystyczny (niepokojenie hibernujących osobników);
- palenie ognisk u wylotów jaskiń, powodujące wzrost stężenia tlenku węgla w powietrzu wewnątrz jaskiń, gdzie zimują nietoperze (może prowadzić do zaczadzenia osobników);
Zagrożenia potencjalne :
- brak

- eliminacja niekorzystnych oddziaływań antropogenicznych poprzez podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów;

6.

Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii (1323)

U2

Zagrożenia istniejące :
a) wewnętrzne:
brak
b) zewnętrzne:
- niekontrolowany ruch turystyczny (niepokojenie hibernujących osobników);
- palenie ognisk u wylotów jaskiń, powodujące wzrost stężenia tlenku węgla w powietrzu wewnątrz jaskiń, gdzie zimują nietoperze (może prowadzić do zaczadzenia osobników);
Zagrożenia potencjalne :
- brak

- eliminacja niekorzystnych oddziaływań antropogenicznych poprzez podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów;

7.

Nocek duży Myotis myotis (1324)

FV

Zagrożenia istniejące :
a) wewnętrzne:
brak
b) zewnętrzne:
- niekontrolowany ruch turystyczny (niepokojenie hibernujących osobników);
- palenie ognisk u wylotów jaskiń, powodujące wzrost stężenia tlenku węgla w powietrzu wewnątrz jaskiń, gdzie zimują nietoperze (może prowadzić do zaczadzenia osobników);
Zagrożenia potencjalne :
- brak

- eliminacja niekorzystnych oddziaływań antropogenicznych poprzez podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów;

Proponowane działania ochronne w stosunku do występujących w rezerwacie siedlisk i gatunków stanowiących przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041 oraz szacunkowe koszty ich realizacji zawiera tabela w Załączniku Nr 2 do zarządzenia.

Podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie działań jest RDOŚ w Kielcach jako nadzorujący.


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Opis granic części obszaru Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041 w części pokrywającej się z rezerwatem przyrody "Góra Miedzianka".

Współrzędne załamania granic:

Lp.

X

Y

1

595375,84

332031,28

2

595407,33

332076,94

3

595424,09

332105,18

4

595439,7

332099,02

5

595457,9

332086,5

6

595486,39

332122,33

7

595481,56

332126,91

8

595502,56

332155,64

9

595504,3

332161,12

10

595535,32

332186,53

11

595542,66

332194,02

12

595553,8

332208,84

13

595557,88

332229,65

14

595561,94

332228,12

15

595567,07

332229,86

16

595587,15

332242,61

17

595618,04

332245,81

18

595632,64

332252,29

19

595648,4

332258,05

20

595662,35

332263,16

21

595667,55

332265,47

22

595679,26

332265,42

23

595700,36

332274,93

24

595713,5

332277,27

25

595741,41

332272,88

26

595747,74

332270,13

27

595753,29

332270,58

28

595759,79

332270,39

29

595764,28

332267,15

30

595771,68

332256,62

31

595792,28

332243,22

32

595799,62

332242,99

33

595863,77

332275,41

34

595869,02

332312,75

35

595923,99

332252,25

36

595967,67

332223,04

37

596001,72

332201,49

38

595975,13

332070,36

39

596002,52

332058,59

40

596020,79

332050,75

41

596036,92

332038,01

42

596041,92

332030,46

43

596053,26

332022,26

44

596082,53

332022,07

45

596094,72

332075,96

46

596106,37

332008,06

47

596114,41

331926,6

48

596111,44

331880,27

49

596105,72

331880,24

50

596087,23

331906,59

51

596092,99

331909,98

52

596102,58

331932,12

53

596075,88

331986,1

54

595983

331945,17

55

596017,88

331878,11

56

596078,68

331901,14

57

596089,24

331878,55

58

596113,43

331859,84

59

596115,15

331855,88

60

596064,42

331772,07

61

596058,92

331771,2

62

596057,94

331725,95

63

596037,95

331705,61

64

596036,82

331688,49

65

595987,82

331655,08

66

595981,56

331654,67

67

595965,63

331686,54

68

595876,27

331722,61

69

595863,91

331716,77

70

595846,23

331689,63

71

595815,74

331719,23

72

595800,56

331728,94

73

595807,19

331777,16

74

595792,94

331785,22

75

595759,82

331802,43

76

595732,7

331816,52

77

595696,84

331821,16

78

595668,06

331830,95

79

595638,54

331840,99

80

595637

331836,37

81

595577,9

331853,87

82

595572,7

331855,41

83

595564,26

331904,9

84

595527,88

331937,93

85

595468,64

331974,29

86

595468,64

331974,29

87

595375,84

332031,28


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH
z dnia 30 stycznia 2014 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »