| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/235/2014 Rady Gminy Radoszyce

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.2013. 594 z późn. zm.) oraz art . 96 ust 2 i ust 4 w związku z art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz. U. 2013.182 z późn.zm.) Rada Gminy Radoszyce uchwala co następuje :

§ 1. 1. Określa się zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, zwane dalej wydatkami na świadczenia z pomocy społecznej

2. Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1

§ 2. 1. Ustala się kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy w formie posiłku i zasiłku celowego na zakup posiłku w wysokości 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. 1. Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej podlegają zwrotowi w całości, jeżeli dochód na osobę samotnie gospodarującą , bądź dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% dochodu o którym mowa w § 2.

2. Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej podlegają zwrotowi w części w zależności od wysokości dochodu osoby samotnie gospodarującej, bądź dochodu na osobę w rodzinie- przy dochodzie nie przekraczającym 200 % - zgodnie ze wskaźnikami określonymi w poniższej tabeli:

Wysokość dochodu w % w odniesieniu do kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Procentowa wysokość zwrotu przyznanych świadczeń

powyżej 100 do 130%

30 %

powyżej 130% do 150 %

50 %

powyżej 150%do 170%

70%

powyżej 170%do 200%

90%

powyżej 200%

100%

3. Zwrot wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dokonuje się jednorazowo lub w miesięcznych ratach ,których wysokość jest określona w decyzji administracyjnej kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 4. 1. Osoby korzystające z posiłku i zasiłku celowego na zakup posiłku, które nie spełniają warunku, o którym mowa w ust. 1 dokonują zwrotu za wydatki na zasadach określonych według poniższej tabeli :

Dochód w %w stosunku do kryterium dochodowego osoby lub rodziny (art.8ustawy o pomocy społecznej)

Wysokość odpłatności za spożywane posiłki

powyżej 150%do 170%

50%

powyżej 170%do 200%

90%

powyżej 200%

100%

§ 5. W przypadkach szczególnych, określonych w art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od żądania zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w całości lub części.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radoszyce.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agata Binkowska


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 12 marca 2004r, o pomocy społecznej deleguje radę gminy do ustalenia w drodze uchwały zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zdań własnych gminy w postaci zasiłku celowego, zasiłku okresowego , pomocy rzeczowej. Osoby zobowiązane do zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej wskazane są w art. 96 ustawy o pomocy społecznej. Wysokość zwrotu ustala się w formie decyzji administracyjnej w której określa się wysokość i termin zwrotu. Gmina nie posiadała uchwały w sprawie zwrotu wydatków poniesionych na realizację i zasiłków celowych, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej. Zwrot odbywał się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekraczał 100 % kryterium dochodowego. Zaproponowane w niniejszej uchwale zasady zwrotu wydatków za świadczenia , umożliwią korzystanie z nich w sposób płynny do zmieniających się sytuacji dochodowej rodziny. Ustawodawca ustalił dla osoby samotnie gospodarującej – kryterium dochodu 542-,zl netto , a na każdą osobę w rodzinie – kryterium dochodu 456,- zł netto. Zaproponowane zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy nie przyczynią się do obniżenia warunków materialnych osób zobowiązanych do ich zwrotu , a przyczynią się do bardziej racjonalnego dystrybuowania tej formy pomocy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »