| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/458/14 Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 5941)) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.2)) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok o kwotę 180 866,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok o kwotę 688 591,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok o kwotę 218 652,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Deficyt budżetu gimy w wysokości 2 489 073,49 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1 300 000,00 zł

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 189 073,49 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 2 789 073,49 zł, rozchody w wysokości 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5.

Uchyla się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku"

Załącznika Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku"

Załącznika Nr 5 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

Załącznika Nr 6 - "Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku"

Załącznika Nr 9 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku"

Załącznika Nr 10 - "Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r."

Załącznika Nr 13 - "Dotacje podmiotowe w 2014 r."

Załącznika Nr 14 - "Dotacje celowe w 2014 roku"

do Uchwały Nr XLVI/452/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:

Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku"

Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku"

Nr 5 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok"

Nr 6 - "Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku"

Nr 7 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku"

Nr 8 - "Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r."

Nr 9 - "Dotacje podmiotowe w 2014 r."

Nr 10 - "Dotacje celowe w 2014 roku"

do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kryspin Bednarczyk


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/458/14
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok w działach:

750 "administracja publiczna" w związku z dofinansowaniem ze środków PFRON projektu pod nazwą: "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie Gminy Staszów poprzez likwidację barier transportowych" w kwocie 130 866,00 zł oraz wpływami z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł,

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku z dofinansowaniem przez Powiat Staszowski zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie wykonywania zadań powiatowej bilioteki publicznej w kwocie 40 000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok w działach:

750 "administracja publiczna" w związku z:

- zwiększeniem projektu pn.: "Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gmnie Staszów" w kwocie 2 540,99 zł - niewykorzystane środki z 2013 roku,

- dofinansowaniem ze środków PFRON projektu pod nazwą: "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie Gminy Staszów poprzez likwidację barier transportowych" - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 130 866,00 zł,

801 "oświata i wychowanie" w związku ze zwiększeniem projektów:

- Comenius "Eko Przyjaciele" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Staszowie w kwocie 49 449,75 zł - niewykorzystane środki z 2013 roku,

- Comenius "Wyrazić siebie słowem i obrazem" realizowanego przez Gimnazjum Nr 1 w Staszowie w kwocie 28 360,29 zł - niewykorzystane środki z 2013 roku,

- Comenius "Zagrajmy razem w grę" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Staszowie w kwocie 53 045,56 zł - niewykorzystane środki z 2013 roku,

- Comenius "Przyroda i jej brzmienie" realizowanego przez Gimnazjum Nr 2 w Staszowie w kwocie 7 133,75 zł - niewykorzystane środki z 2013 roku,

853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w związku z realizacją projektów:

- "Szansa na aktywną przyszłość" realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 16 630,78 zł - niewykorzystane środki z 2013 roku,

- "Przedszkole równych szans" realizownanego przez Przedszkole Nr 8 w Staszowie w kwocie 8 103,96 zł - niewykorzystane środki z 2013 roku,

-"E-matem@tyka" realizownego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Staszowie w kwocie 6 610,38 zł - niewykorzystane środki z 2013 roku,

- "Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gmnie Staszów" realizowanego przez Klub Dziecięcy ul. Kilińskiego w Staszowie w kwocie 39 379,28 zł - niewykorzystane środki z 2013 roku,

- "Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gmnie Staszów" realizowanego przez Klub Dziecięcy Wesoły Pajacyk w Staszowie w kwocie 54 996,10 zł - niewykorzystane środki z 2013 roku,

- "Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gmnie Staszów" realizowanego przez Żłobek w Staszowie w kwocie 22 822,65 zł - niewykorzystane środki z 2013 roku,

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zwiększeniem dotacji dla Biblioteki Publicznej w Staszowie na realizację zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie wykonywania zadań powiatowej bilioteki publicznej w kwocie 40 000,00 zł oraz zwiększeniem zadań bieżących pn.:

- "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w m. Wólka Żabna - zakup i montaż zabezpieczeń antywłamaniowych" w kwocie 5 000,00 zł,

- "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w m. Krzywołęcz - zakup i montaż zabezpieczeń antywłamaniowych" w kwocie 5 000,00 zł.

3. Zwiększa/zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok w dziale:

801 "oświata i wychowanie"

853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w kwocie 218 652,01 zł.

Dokonuje się podziału wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 289 073,49 zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w 2013 r. Dz. U. poz. 645

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: w 2013 Dz.U. poz 938


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLVII/458/14
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik1a.pdf

Dochody budżetu gminy na 2014 rok zwiększenia


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLVII/458/14
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik2a.pdf

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok zwiększenia


Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XLVII/458/14
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik2b.pdf

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok zmniejszenia


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/458/14
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/458/14
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/458/14
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/458/14
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/458/14
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVII/458/14
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVII/458/14
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje podmiotowe w 2014 roku


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVII/458/14
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Dotacje celowe w 2014 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »