| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/211/2013 Rady Gminy Łoniów

z dnia 28 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236,
art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3 art. 258 ust. 1 pkt 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 24 431 338 zł, z tego:

a) dochody bieżące 19 850 684

b) dochody majątkowe 4 580 654 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25 061 338 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 18 921 129

b) wydatki majątkowe 6 140 209 zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 5 828 700 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe 5 732 150

b) wydatki bieżące 96 550 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 630 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 630 000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1 150 000 zł, rozchody w wysokości 520 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 47 000 zł,

2. celową w wysokości - 45 000 zł, z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 45 000 zł,


§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 100 000 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 000 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 13 000 z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 13 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym:

1) na sfinansowaniaprzejściowego deficytu budżetuw łącznej kwocie 1 000 000 zł, w tym:

1. a) kredyty - w kwocie 1 000 000 zł,

2) na sfinansowaniaplanowanego deficytu budżetuw łącznej kwocie 630 000 zł, w tym

2. a) kredyty – 630 000 zł.

3) naspłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązańw kwocie 520 000 zł, w tym:

3. a) kredyty – 520 000 zł.

4) nawyprzedzające finansowanie– 2 422 672 zł, w tym:

4. b) pożyczki – 2 422 672

§ 10.

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 364 277 przeznaczone na zadania własne.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Szpak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/211/2013
Rady Gminy Łoniów
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/211/2013
Rady Gminy Łoniów
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/211/2013
Rady Gminy Łoniów
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/211/2013
Rady Gminy Łoniów
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/211/2013
Rady Gminy Łoniów
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/211/2013
Rady Gminy Łoniów
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/211/2013
Rady Gminy Łoniów
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/211/2013
Rady Gminy Łoniów
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/211/2013
Rady Gminy Łoniów
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/211/2013
Rady Gminy Łoniów
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLI/211/2013
Rady Gminy Łoniów
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr11

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »