| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 260/XXXVII/14 Rady Gminy Oleśnica

z dnia 24 lutego 2014r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Oleśnica działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Oleśnica, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Oleśnica, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Oleśnica, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr Krzysztof Ratusznik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 260/XXXVII/14
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 24 lutego 2014 r.

Zal_Nr_1

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Oleśnica

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Oleśnica powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2) posiadać aktualną umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej działalności,

3) dysponować kadrą przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami, przepisów
o ochronie zwierząt i obsługi posiadanego specjalistycznego sprzętu,

4) przedsiębiorca prowadzący działalność w w/w zakresie, jego wspólnicy i osoby zasiadające w organach przedsiębiorcy nie mogą być karani z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

5) posiadać aktualną umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantującą odbiór wyłapanych zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu,
o gotowości odbioru zwierząt wyłapanych,

6) posiadać umowę obejmującą gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych, albo posiadać uprawnienia do wykonywania tych czynności,

7) dysponować miejscem do przetrzymywania wyłapanych zwierząt, do czasu ich przewiezienia do schroniska,

8) dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt zgodnie
z wymogami określonymi w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106. poz. 1002 z późn. zm.) dopuszczonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii,

9) dysponować specjalistycznym sprzętem do chwytania i transportowania bezdomnych zwierząt, niestwarzającym zagrożenia dla ich życia i zdrowia i niezadającym im cierpienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).

2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 260/XXXVII/14
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 24 lutego 2014 r.

Zal_Nr_2

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Oleśnica

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Oleśnica powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2) dysponować terenem, na którym prowadzona będzie działalność,

3) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.),

4) lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, obiekty, pomieszczenia oraz wyposażenie muszą być zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657),

5) dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt zgodnie
z wymogami określonymi w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) dopuszczonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii,

6) dysponować atestowanymi środkami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt w sposób niepowodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani niezadający im cierpienia,

7) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii zgodnie z wymogami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657),

8) posiadać umowę z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk, albo posiadać uprawnienia do wykonywania tych czynności,

9) przedsiębiorca prowadzący działalność w w/w zakresie, jego wspólnicy i osoby zasiadające w organach przedsiębiorcy nie mogą być karani z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

10) zatrudniać osoby, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem,

2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 260/XXXVII/14
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 24 lutego 2014 r.

Zal_Nr_3

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Oleśnica

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Oleśnica powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk
i spalania zwłok zwierzęcych i ich części,

2) dysponować terenem, na którym prowadzona będzie w/w działalność,

3) teren, na którym prowadzona będzie działalność, musi być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,

4) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalania zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 213 poz. 1342 z późn. zm.), stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej, stanowiącymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,

5) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności,
a w szczególności:

a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) miejsce magazynowania środków dezynfekcyjnych,

c) środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

d) narzędzia i środki techniczne umożliwiające grzebanie zwłok zwierzęcych i ich części,

e) środek transportu przystosowany do przewozu zwłok zwierzęcych i ich części zgodnie
z wymogami określonymi w przepisach odrębnych,

f) urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, które muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie, znajdować się pod odpowiednim nadzorem technicznym oraz dotrzymywać standardów emisyjnych,

g) miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania.

1) posiadać umowę gwarantującą odbiór odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany podmiot.

2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.


Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały wynika z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), zgodnie
z którym rada gminy ma obowiązek określenia w drodze uchwały, wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 (wskazanego artykułu)

Zezwolenia, o których mowa wyżej wymagane są na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Zgodnie z art. 7 ust. 6 cytowanej ustawy, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, udziela w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.

W projekcie uchwały określono wymagania dla przedsiębiorców, na prowadzenie działalności
w przedmiotowym zakresie uwzględniając wymagania wynikające z przepisów:

1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.),

2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116 poz. 753),

3) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.),

4) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158 poz. 1657).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »