| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/322/14 Rady Gminy Krasocin

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków

Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt. 9 i art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa:

1) warunki ubiegania sie o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowalnych przy zabytku wpisanym do Gminnej  Ewidencji Zabytków;

2) rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację;

3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;

4) zasady rozliczania dotacji, kontroli rozliczenia i zwrotu dotacji do budżetu Gminy;

5) sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach.

2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zbytków;

2) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą na prace lub roboty budowlane przy zabytku przyznano dotację z budżetu Gminy Krasocin;

3) środkach publicznych - należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami o finansach publicznych.

§ 2. 1. Z budżetu Gminy Krasocin mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

1) znajduje sie na stałe na obszarze Gminy Krasocin;

2) jest obiektem zaniedbanym lub w złym stanie technicznym;

3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Krasocin.

2. Dotacje mogą być udzielone na nakłady konieczne na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku, a w szczególności:

1) sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) stabilizację konstrukcyjną , odnowienie i odtworzenie części składowych zabytku;

7) modernizację instalacji elektrycznej;

8) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków;

9) działania zmierzające do zagospodarowania terenu wokół zabytku, zgodnie z charakterem i przeznaczeniem obiektu.

§ 3. 1. O dotację może się ubiegać każdy podmiot (tj. osoba, fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) bedący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2, ust. 1, badź posiadający zgodę właściciela.

2. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotację do prac lub robót przy więcej niż jednym zabytku.

§ 4. 1. Dotacja z budżetu Gminy Krasocin na wykonanie prac lub robót przy jednym zabytku może być udzielona w wysokości do 100% ogółu nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.

2. W przypadku, gdy beneficjent na prace lub roboty przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Krasocin wraz z kwotami przeznaczonymi na ten cel z innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 5. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego wniosku.

2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załacznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2009 r., Nr. 59, poz. 404).

4. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotu z ust. 3 dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały wraz z dochowaniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

§ 6. 1. Wnioski o dotację kierowane są do Wójta Gminy Krasocin.

2. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji z budżetu gminy składa wniosek do dnia 20 kwietnia danego roku budżetowego.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia budynku.

4. Złożone wnioski o przyznanie dotacji opiniuje Komisja powołana przez Wójta Gminy Krasocin w drodze Zarządzenia.

§ 7. 1. Dotację przyznaje Rada Gminy Krasocin w uchwale określającej:

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;

2) prace lub roboty przy obiekcie zabytkowym, na wykonanie których przyznano dotację;

3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym, lub kwotę do przekazania w roku następnym.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Gminy Krasocin uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Gminy Krasocin.

3. Przyznając dotację Rada Gminy Krasocin może postanowić, ze część kwoty dotacji zostanie przekazana beneficjentowi ze środków budżetu roku następnego.

§ 8. Uwzględniając uchwałę określoną w § 7 oraz dane z wniosku o dotacje, Wójt Gminy Krasocin podpisuje umowę z beneficjentem na czas realiacji zadania, nie dłuższy niż do końca roku budżetowego określajacą w szczególności:

1) opis prac lub robót przy zabytku i termin ich wykonania;

2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót i rozliczenia tych wydatków;

3) zobowiazanie się beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł;

4) zobowiazuje się beneficjenta do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Gminę w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót;

5) sposób i termin rozliczenia kwot udzielonej dotacji,

6) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

7) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej beneficjenta i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji.

§ 9. 1. Kontrola o której mowa w § 8 pkt 2 i pkt 4 przeprowadzana jest przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Krasocin, obejmuje:

1) sprawdzenie rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie datowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową;

2) sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania (w szczególności znajdujacych się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości.

§ 10. 1. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych w umowie składa sprawozdania z wykonania  prac lub robót budowlanych Wójtowi Gminy Krasocin.

2. Sprawozdanie określa:

1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych;

2) zestawienie rachunków dołączanych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujacych dany rachunek;

3. Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

4. Do sprawozdania dołącza się oświadczenie o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu Karnego.

5. Beneficjent rozliczając dotację winien na wezwanie Wójta Gminy uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji.

§ 11. W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących po stronie beneficjenta, niewykorzystana część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy Krasocin na zasadach określonych w umowie.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasocin.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Więckowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/322/14
Rady Gminy Krasocin
z dnia 25 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/322/14
Rady Gminy Krasocin
z dnia 25 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7, ust. 1, pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) każda gmina jest zobowiązana do ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) każdy wójt jest zobowiązany do utworzenia i prowadzenia gminnej ewidencji zabytków.

Opieka nad zabytkami poza ich ewidencjonowaniem zakłada konkretne działania na rzecz obiektu, aby jak najdłużej utrzymał swój historyczny i artystyczny charakter. Działania o których mowa to przede wszystkim dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie czy inne roboty budowlane, bez których budynek niszczeje.

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) właściciel lub osoba posiadająca prawo do decydowania o obiekcie może ubiegać o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich czy innych robót budowlanych, o ile zabytek jest wpisany do rejestru zabytków. Nie ma natomiast mowy o pozostałych obiektach wpisanych do wojewódzkiej lub gminnej ewidencji. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie normuje kwestii związanych z gminną ewidencją zabytków, a jedynie odpowiada na pytania dotyczące zabytków wpisanych do rejestru. Pomimo braków w obowiązującym prawie, w gestii gminy/ wójta pozostaje opieka nad zabytkami. Dlatego uzasadnionym jest uchwalenie lokalnego prawa normującego zasady finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i innych robót budowlanych (art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »