| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/235/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Działoszyce

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Program opieki nad zwierz ę tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ś ci zwierz ą t na terenie Gminy Dzia ł oszyce w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIV/126/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 czerwca 2012 roku, w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Działoszyce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/235/2014
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Działoszyce

WPROWADZENIE

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronęi opiekę. (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz ą t)

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Działoszycach uchwały w sprawie „ Programu opieki nad zwierz ę tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ś ci zwierz ą t na terenie Gminy Dzia ł oszyce , zwanego dalej Programem jest art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju.

Bezdomno ść zwierz ą t jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

1. niekontrolowane rozmnażanie,

2. porzucanie zwierząt przez właścicieli,

3. ucieczki zwierząt,

4. łatwość pozyskiwania zwierząt,

5. panujące mody na dane rasy zwierząt,

6. brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie mo ż liwo ś ci rozmna ż ania) zwierząt bezdomnych oraz domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych oraz akcji dofinansowania tych zabiegów.

Koty wolno ż yj ą ce, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, Są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni ( myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Gmina Działoszyce finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji oraz leczenie tych zwierząt. Ponadto wspiera osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami poprzez zapewnienie karmy, w celu dokarmiania kotów.

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OG Ó LNE

§ 1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych, w tym w szczególności do psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych Gminy.

§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Działoszyce oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) Zapewnienie  miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Działoszyce,

2) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,

3) Odławianie bezdomnych zwierząt,

4) Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,

5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

7) Edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt domowych i gospodarczych.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Działoszyce

2) Lekarzu weterynarii – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie usług weterynaryjnych, obsługi zwierząt domowych lub ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

3) Burmistrzu – należy przez rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce,

4) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 ze zm.),

5) Właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Działoszyce posiadającą zwierzęta, o których mowa w uchwale,

6) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko PLAMA Jan Michalski, 32-222 Racławice 91 , w którym zapewniana jest bezterminowa opieka bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Działoszyce,

7) Zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały,

8) Zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,

9) Zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

10) Kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności,

11) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierz ę tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ś ci zwierz ą t na terenie Gminy Dzia ł oszyce,

Rozdział 2.

OPIEKA NAD ZWIERZ Ę TAMI

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Działoszyce realizują:

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczonych do Schroniska przez Firmę Damich Damian Michalski, ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 18, 32 – 300 Olkusz, działającą na podstawie podpisanej umowy z Gminą Działoszyce,

2) Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich, z którym Gmina zawarła porozumienie na odpłatne przetrzymywanie i opiekę nad tymi zwierzętami – jest to gospodarstwo rolne Pana Marka Jędrucha zam. Sancygniów 6, 28-440 Działoszyce.

3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane jest poprzez:

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących,

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,

2) Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska,

3) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje Firma DAMICH Damian Michalski, ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 18, 32 – 300 Olkusz. Bezdomne zwierzęta domowe są przewożone do Schroniska, a w przypadku zwierząt rannych do zakładu leczniczego, z którym Gmina podpisała porozumienie.

§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje lekarz weterynarii, z którym gmina ma podpisane porozumienie.

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art.11a ust.2 pkt.6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. realizują:

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów,

2) Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt, na poniższych zasadach:

a. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia miotów psów i kotów posiadających właścicieli.

b. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie tzw. ślepe mioty i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli,

c. Właściciel, w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu składa oświadczenie, że podda sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji. Oświadczenie zawiera klauzulę o jawności danych osobowych.

d. Gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności opisane w niniejszym paragrafie, na podstawie wystawionego rachunku, do którego dołączone będzie oświadczenie, o którym mowa w pkt.c.

Rozdział 3.

OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZ Ą T

§ 10. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów realizują:

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia,

2) Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, na poniższych zasadach:

a) zapewnia się właścicielom psów i kotów dofinansowanie w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców tych zwierząt

· dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Gminy Działoszyce, do zwierząt stanowiących ich własność,

· zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłania się lekarza weterynarii, z którym zawierana jest  umowa na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji dofinansowanych z budżetu Gminy,

· właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę zgłasza je do lekarza weterynarii, z którym Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług, w celu przeprowadzenia zabiegu oraz wypełnia oświadczenie, w którym potwierdza spełnienie warunków finansowania. Oświadczenie zawiera klauzulę o jawności danych osobowych. Lekarz weterynarii po przeprowadzeniu zabiegu przekaże podpisane oświadczenie do Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach,

· właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztu zabiegu po jego wykonaniu.

· na warunkach określonych w umowie z lekarzem, Gmina pokryje pozostałe 50% kosztów zabiegu lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku, do którego dołączone będzie oświadczenie,

· zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowane są tylko tym właścicielom psów, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa przeciw wściekliźnie.

· dofinansowanie przysługuje właścicielom psów i kotów do 1 szt. zwierząt rocznie.

b) zapewnia się pokrycie w 100% z budżetu Gminy kosztów sterylizacji lub kastracji oraz opieki pooperacyjnej bezdomnych zwierząt, w szczególności wolno żyjących psów i kotów przebywających na terenie Gminy Działoszyce,

· zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłania się lekarza weterynarii, z którym zawierana jest umowa na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji oraz opieki pooperacyjnej zwierząt,

· po przeprowadzeniu zabiegu oraz po zakończonej opiece pooperacyjnej zwierzęta  trafią do adopcji,

· zwrot kosztów zabiegów kastracji, sterylizacji oraz opieki pooperacyjnej będzie następował na podstawie wystawionego rachunku przez lekarza weterynarii.

Rozdział 4.

EDUKACJA MIESZKA Ń C Ó W

§ 11. Gmina Działoszyce w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 5.

FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Działoszyce i wynoszą 10 000 zł, które zostaną przeznaczone na zakup karmy, sterylizację i kastrację oraz usługi weterynaryjne.

§ 13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.)


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,poz.1002 ze zm.) zmieniony został art.11a, który zobowiązuje Radę gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art.11 ust.1 ww. ustawy.

Do 1 stycznia 2012 r. art.11a ustawy o ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, gdyż Rada Gminy mogła w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne uchwalanie przez Gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto ww. uzasadnienie wskazuje, że istniejąca w Polsce nad populacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania.

              W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierz ę tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ś ci zwierz ą t na terenie Gminy Dzia ł oszyce, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swym zakresem realizację takich zadań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »