| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/236/14 Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 23 kwietnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Poz.885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów  budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków  budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.” do uchwały Nr XXXV/223/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Lipka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/236/14
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Plan dochodów na 2014 rok.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

891,00

5 261,00

6 152,00

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

0,00

5 261,00

5 261,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

5 261,00

5 261,00

Razem:

16 898 116,48

5 261,00

16 903 377,48


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/236/14
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Plan wydatków na 2014 rok.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

848 000,00

0,00

848 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

273 000,00

0,00

273 000,00

4270

Zakup usług remontowych

70 000,00

40 000,00

110 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

150 000,00

- 40 000,00

110 000,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

891,00

5 261,00

6 152,00

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

0,00

5 261,00

5 261,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

100,00

100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

169,00

169,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

24,00

24,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 747,00

1 747,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 411,00

2 411,00

4260

Zakup energii

0,00

100,00

100,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

600,00

600,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

110,00

110,00

801

Oświata i wychowanie

5 836 866,00

0,00

5 836 866,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

296 778,00

0,00

296 778,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 800,00

- 4 000,00

4 800,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

4 000,00

4 000,00

Razem:

17 970 459,48

5 261,00

17 975 720,48


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/236/14
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział

Rozdział

§

Dotacje ogółem

Wydatki na 2014 r.

w tym:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

010

01095

2010

245 910,24

245 910,24

245 910,24

2 991,00

242 919,24

750

75011

2010

77 855,00

77 855,00

77 855,00

75 955,00

1 900,00

751

75101

2010

891,00

891,00

891,00

424,00

467,00

751

75113

2010

5 261,00

5 261,00

5 261,00

1 940,00

3 221,00

100

852

85212

2010

1 519 464,00

1 519 464,00

1 519 464,00

40 077,00

8 119,00

1 471 268,00

852

85213

2010

4 389,00

4 389,00

4 389,00

4 389,00

852

85295

2010

21 618,00

21 618,00

21 618,00

21 618,00

852

85215

2010

465,24

465,24

465,24

465,24

Ogółem

1 875 853,48

1 875 853,48

1 875 853,48

121 387,00

261 015,24

0,00

1 493 451,24

0

0

0

0

0


Uzasadnienie

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów wprowadza się tytułem:

- Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę –  5.261 zł,

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków wprowadza się tytułem:

- przeniesienie wydatków z usług na remont dróg gminnych w kwocie – 40.000 zł,

- zwiększenie wydatków na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę – 5.261 zł, (w tym wynagrodzenia 1.940 zł),

- przeniesienie wydatków w rozdziale stołówki szkolne (wynagrodzenia) - 4.000 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »