| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/286/2014 Rady Gminy w Bałtowie

z dnia 30 kwietnia 2014r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. "h", pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 18 oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/163/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bałtów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Smoliński


Załącznik do Uchwały Nr XLII/286/2014
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BAŁTOWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie, zwany dalej "Ośrodkiem" prowadzi swoją działalność, w szczególności na podstawie:

1. Uchwały Nr X/38/90 Gminnej Rady Narodowej w Bałtowie z dnia 4 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”.

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.);

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.);

4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r., poz. 1456 z późn. zm.);

5. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 1228 z późn.zm.);

6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.);

7. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

8. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r.,poz. 135 z późn. zm.);

9. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn. zm.);

10. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);

11. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

12. Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013r., poz. 1442 z poźn. zm.);

13. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.);

14. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);

15. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 400);

16. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012., poz. 1356 z późń. zm.);

17. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r., poz. 124);

18. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.);

19. Innych właściwych aktów prawnych;

20. Niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa gminy Bałtów.

2. Ośrodek jest realizatorem zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dodatków mieszkaniowych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Bezpośredni, bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Bałtów.

4. Siedziba Ośrodka znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27 – 423 Bałtów.

5. Teren działania stanowi obszar Gminy Bałtów.

6. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bałtowie

Rozdział 2.
Zakres działania

§ 3. Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność mającą na celu zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, w miarę możliwości doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem; ponadto podejmuje działania zapobiegające powstawaniu trudnych sytuacji życiowych rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną.

§ 4. 1. Ośrodek realizuje określone w przepisach prawa - głównie w ustawie o pomocy społecznej, zadania własne gminy i zadania zlecone gminie przez administrację rządową. Dodatkowo zobowiązany jest do realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, bądź z rządowych programów pomocy społecznej lub innych aktów prawnych.

2. Ośrodek realizuje zadania w zakresie:

a) pomocy społecznej

b) świadczeń rodzinnych

c) pomocy osobom uprawnionym do alimentów

d) dodatkach mieszkaniowych

e) świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

f) przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

g) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

h) organizowanie prac społecznie użytecznych

i) inne zadania zlecone odrębnymi przepisami

3. Ośrodek realizuje zadania poprzez:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie;

2) rozpoznawanie potrzeb społecznych oraz poddawanie analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem;

3) udzielanie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych;

4) realizowanie przewidzianych przepisami prawa świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;

5) prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalności zawodowej, mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

6) współdziałanie - na zasadzie partnerstwa - z działającymi na terenie gminy, powiatu, województwa, kraju instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi;

7) opracowanie i realizowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

8) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

9) ustawiczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka.

§ 5. Pracę z rodziną w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej organizuje gmina poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za jego działalność Kierownik Ośrodka.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Bałtów.

§ 7. 1. Kierownik jest organem Ośrodka i wraz z nawiązaniem stosunku pracy otrzymuje pełny zakres swoich kompetencji.

2. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

3. Wójt Gminy Bałtów udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań wynikających, w szczególności, z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych przewidzianych odrębnymi przepisami.

4. Upoważnienia, o którym mowa wyżej, mogą być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

5. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy w Bałtowie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w tym zakresie.

6. Kierownik wydaje akty wewnętrzne w zakresie bieżącej organizacji Ośrodka w szczególności w formie: zarządzeń, regulaminów, instrukcji.

§ 8. 1. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

2. Pracownicy Ośrodka posiadają status pracowników samorządowych.

3. Umowy o pracę z pracownikami Ośrodka zawiera i rozwiązuje Kierownik Ośrodka.

4. Kierownik ustala zakresy czynności dla poszczególnych pracowników Ośrodka.

§ 9. 1. Obsługę finansowo - księgową oraz kadrową Ośrodek prowadzi samodzielnie przez osobę zatrudnioną na stanowisku Główny Księgowy.

§ 10. Szczegółową strukturę organizacyjną, wykaz stanowisk pracy w Ośrodku, zakres zadań uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Bałtów.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 11. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych i dysponuje odrębnym rachunkiem bankowym.

2. Działalność Ośrodka finansowana jest z:

a) własnych środków Gminy Bałtów,

b) dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa,

c) innych - dopuszczalnych przez prawo - źródeł.

3. Podstawą działalności jest roczny plan finansowy, ustalany przez Kierownika Ośrodka, obejmujący dochody i wydatki w ramach opracowanego układu wykonawczego budżetu przekazanego przez Wójta Gminy Bałtów do dyspozycji Ośrodka.

4. Ośrodek uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych, należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego oraz z innych tytułów określonych przepisami prawa, które każdorazowo odprowadza na rachunek dochodów Gminy Bałtów.

§ 12. Rada Gminy może dokonać zmian planów w ciągu trwania roku budżetowego w ramach uprawnień określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 13. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »