| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 32/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Dwikozy reprezentowaną przez Pana Marka Łukaszek - Wójta Gminy Dwikozy zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi

I. Podstawa prawna porozumienia

- art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Nr 594, poz. 645, poz. 1318),

- art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092),

- art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz. 311, z 1959 r. Nr 11, poz. 62, z 1990r. Nr 34, poz. 198, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2005r. Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462, z 2006r. Nr 144, poz. 1041),

- art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526; Nr 127, poz. 857, z 2007 r. Nr 191, poz. 1370, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230 i Nr 234, poz. 1385, z 2012r. poz. 354, z 2013r. poz. 193 i poz. 1609).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia

§ 1. 1. Wojewoda powierza, a Beneficjent przejmuje obowiązek, zwany dalej „zadaniem", utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2014 roku, położonych na terenie gminy Dwikozy, a w szczególności:

- konserwację i remonty grobów i cmentarzy wojennych,

- pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach i grobach wojennych.

Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz. 311 ze zm.).

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 5 000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

III. Warunki realizacji porozumienia

§ 2. 1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację w całości na konto dochodów budżetu Beneficjenta na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej ŚUW.

2. Wojewodzie przysługuje prawo kontroli wykonania zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 Porozumienia, prowadzonej na zasadach i w trybie określonym przepisami Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:

1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji formalno-prawnej i technicznej zadania,

2) dokonania wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),

3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,

4) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania otrzymanej dotacji,

5) bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,

6) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,

7) na remonty obiektów cmentarnictwa wojennego związane z wprowadzaniem zmian (usuwanie starych i stawianie nowych pomników nagrobnych lub nowych tablic informacyjnych) należy uzyskać zgodę Wojewody Świętokrzyskiego.

Zgoda na w/w prace może być wydana po przedłożeniu: dokumentacji fotograficznej obiektu obrazującej jego stan techniczny, projektu nowego urządzenia obiektu, uproszczonego kosztorysu oraz zgody Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się na terenie objętym ochroną konserwatorską.

§ 4. 1. Wykorzystanie przyznanej dotacji na 2014 rok winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:

- nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym, o których mowa w § 2 ust. 2,

- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3.

§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody zobowiązań przekraczających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2.

IV. Postanowienia końcowe

§ 6. 1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres do dnia 31 grudnia 2014 r.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków.

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

5. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Beneficjent, dwa egzemplarze Wojewoda.

6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wójt


mgr inż. Marek Łukaszek


Beneficjent


Wojewoda Świętokrzyski


Bożentyna Pałka-Koruba


Wojewoda


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »