| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/328/14 Rady Gminy Pacanów

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz art. 14 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pacanów uchwala, co następuje:

§ 1. W publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów, zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, obejmujące realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przez 5 godzin dziennie w godzinach ustalonych przez dyrektorów.

§ 2. 1. Przedszkola w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 udzielają odpłatnych świadczeń w zakresie:

a) realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie fachowej opieki pedagogicznej, adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,

b) gier i zabaw dydaktycznych, wspomagających rozwój fizyczny dziecka,

c) gier i zabaw ruchowych, wspomagających rozwój ruchowy dziecka,

d) gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowania otaczającym światem,

e) zajęć rozwijających plastyczne, muzyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,

f) zajęć rozwijających zdolności twórcze, wspierające indywidualne zainteresowania,

g) zajęć utrwalających nawyki higieniczno-zdrowotne i zasady bezpieczeństwa.

2. Ustala się opłatę za 1 godzinę zajęć wymienionych w ust. 1 w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złotych 00/100 groszy) za każdą rozpoczętą godzinę.

3. Opłatę, ustaloną w ust. 2 obniża się o 50% za drugie i następne dzieci uczęszczające do przedszkola z tej samej rodziny.

4. Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2 i 3 oraz faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w danym miesiącu w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

5. Zasady odpłatności za dodatkowe świadczenia określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/73/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pacanów

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i obowiązuje od dnia 1 września 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Nowicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant - Eksperci

Vaillant - producent pieców, kotłów olejowych, kotłów gazowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »