| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/278/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne

z dnia 27 czerwca 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2014r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Paragraf 3 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 229 004,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie - 766 652,00 zł,

- pożyczek w kwocie - 0,00 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 462 352,29 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 229 004,29 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Paragraf 10 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł w tym:

1. a) kredyty 500 000,00 zł,

1. b) pożyczki 0,00 zł,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 766 652,00 zł w tym:

2. a) kredyty 766 652,00 zł,

2. b) pożyczki 0,00 zł,

3) na wyprzedzające finansowanie w kwocie 441 215,00 zł w tym:

3. a) z tytułu kredytów 0,00 zł,

3. b) z tytułu pożyczek 441 215,00 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12. Paragraf 13 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 166 351,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący


mgr inż. Paweł Wiatr


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/278/2014
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 27 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/278/2014
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 27 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/278/2014
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 27 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/278/2014
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 27 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/278/2014
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 27 czerwca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/278/2014
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 27 czerwca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/278/2014
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 27 czerwca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/278/2014
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 27 czerwca 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Uzasadnienie

W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1.

Planowane dochody ogółem zmniejszono do kwoty 16 551 453,56 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, zmniejszono dochody ogółem o kwotę 301 547,93 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 49 932,03 zł a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 351 479,96zł.

Zmiana planu dochodów dotyczy:

W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01010– Infrastruktura wodoci ą gowa i sanitacyjna wsi – zmniejsza się dochody o kwotę

351 479,96 zł, zmniejszenie dofinansowania wynikające ze zmiany umowy o dofinansowanie po

rozstrzygniętych przetargach oraz zmiany wynikające z już rozliczonych wniosków.

W dziale 750– Administracja publiczna

rozdziale 75095-Pozostała działalno ść, zwiększa się dochody o kwotę 7 000,00 zł – refundacja z

Powiatowego Urzędu Pracy – za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

W dziale 756– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ą cych osobowo ś ci prawnej oraz wydatki zwi ą zane z ich poborem

rozdziale 75618-Wpływy z innych opłat stanowi ą cych dochody jednostek samorz ą du terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się dochody o kwotę 7 000,00 zł – wynikające z decyzji za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

W dziale 801– O ś wiata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się dochody o kwotę 8 943,00 zł – zwrot dotacji nienależnej za 2013 rok ze Stowarzyszenia Wiedza i Rozwój

rozdziale 80106 – Inne formy wychowanie przedszkolnego, zwiększa się dochody o kwotę 6 000,00 zł – wpływy za dzieci z innych gmin

W dziale 852– Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalno ść, zwiększa się dochody o kwotę 19 191,03 zł, w tym kwota 909,03 zł wynika z decyzji Znak: FN.I.3111.226.2014 - dotacja celowa na zadania zlecone gminy,

a kwota 18 282,00 zł wynika z decyzji Znak: FN.I.3111.223.2014 - dotacja celowa na zadania własne gminy.

W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalno ść, zwiększa się dochody o kwotę 1 513,00 zł – za szkody na

przystankach

W dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92109 – Domy i o ś rodki kultury, ś wietlice i kluby, zwiększa się dochody o kwotę 285,00 zł – za najem w świetlicy

W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany planu wydatków wpłynęły na zmniejszenie wydatków ogółem do kwoty 17 780 457,85 zł, w tym :

- uchwałą zmieniającą budżet zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 301 547,93 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszono ogółem o kwotę 351 479,96 zł zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 49 932,03 zł.

Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01010– Infrastruktura wodoci ą gowa i sanitacyjna wsi – zmniejsza się wydatki o kwotę

351 479,96 zł, zmniejszenie wydatków po rozstrzygniętych przetargach oraz wynikające z rozliczonych wniosków.

W dziale 600– Transport i ł ą czno ść

rozdziale 60016– Drogi publiczne gminne – zwiększa się wydatki o kwotę 7 717,00 zł – za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz na zakup materiałów

W dziale 750– Administracja publiczna

rozdziale 75095-Pozostała działalno ść, zwiększa się wydatki o kwotę 24 024,00 zł – na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych

W dziale 852– Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalno ść, zwiększa się wydatki o kwotę 19 191,03 zł na zadania zlecone i własne gminy.

W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalno ść, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

W dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 – Pozostała działalno ść, zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku :

- w wydatkach majątkowych:

- w zadaniu 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z

przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny) Gmina Skarżysko Kościelne, zmienia się łączne nakłady finansowe, wydatki roku 2014 i środki z dofinansowania

- w zadaniu 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości

Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne - ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa, zmienia się łączne nakłady finansowe, wydatki roku 2014 i środki z dofinansowania

- w zadaniu 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z

przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa) Gmina Skarżysko Kościelne, zmienia się łączne nakłady finansowe,

wydatki roku 2014 i środki z dofinansowania

- w zadaniu 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z

przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów "Rudka" Gmina Skarżysko Kościelne, zmienia się łączne nakłady finansowe, wydatki roku 2014 i środki z dofinansowania

- w wydatkach bieżących:

- dodaje się zadanie – Dowóz uczniów do gimnazjum w Skarżysku Kościelnym w latach 2014 – 2017.

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok:

- w zadaniu 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z

przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny) Gmina Skarżysko Kościelne, zmienia się przewidywane nakłady i źródła finansowania oraz wydatki w roku budżetowym 2014.

- w zadaniu 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne - ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa, zmienia się przewidywane nakłady i źródła finansowania oraz wydatki w roku budżetowym 2014.

- w zadaniu 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z

przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne ( ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa) Gmina Skarżysko Kościelne, zmienia się przewidywane nakłady i źródła finansowania oraz wydatki w roku budżetowym 2014.

- w zadaniu 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z

przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów "Rudka" Gmina Skarżysko Kościelne, zmienia się przewidywane nakłady i źródła finansowania oraz wydatki w roku budżetowym 2014.

W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – Przychody i rozchody budżetu w 2014 r., zmienia się przychody z pożyczek na przychody z kredytu.

W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały – Dotacje celowe w 2014 r., zmienia się kwotę ogółem dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i kwotę ogółem.

W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków:

- w zadaniu 2.2. „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w sołectwie” - w sołectwie Kierz Niedźwiedzi

- w zadaniu 4.1. „Pielęgnacja terenów zielonych, porządkowanie, utrzymanie czystości w sołectwie,

konserwacja sprzętu, przystanku” - w sołectwie Lipowe Pole Skarbowe,

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »