| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.26.2014 Wojewody Świętokrzyskiego

z dnia 1 lipca 2014r.

stwierdza się nieważność uchwały Nr XLlII/338/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XLlII/338/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 28 maja 2014r. Rada Miejska w Sędziszowie podjęła uchwałę Nr XLIII/338/2014 w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów

W dniu 20 czerwca 2014r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze oraz zobowiązał Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sędziszowie do złożenia wyjaśnień i odniesienie się do przedłożonych do uchwały zarzutów.

Pismem z dnia 25 czerwca 2014r., znak: RM.0004.3.2014 Przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie złożył wyjaśnienia odnoszące się do stwierdzonych przez organ nadzoru nieprawidłowości.

Przedmiotowa uchwała opiniowana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Przepis art. 28 ust. 1 ustawy stanowi, że naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego oraz istotne naruszenie trybu jego sporządzania, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.

Po dokonaniu analizy postanowień uchwały pod względem ich zgodności z prawem oraz złożonych wyjaśnień, organ nadzoru stwierdza, że przedmiotowa uchwała podjęta została z naruszeniem prawa dotyczącym istotnego naruszenia trybu sporządzania zmiany planu miejscowego.

I. W zakresie istotnego naruszenia trybu sporządzania planu miejscowego :

Uchwała narusza art. 17 pkt 9 w związku z art. 17 pkt 1 ustawy poprzez niezachowanie co najmniej 7-dniowego terminu ogłoszenia w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu.

Zgodnie z art. 17 pkt 9 w związku z art. 17 pkt 1 ustawy burmistrz ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia.

Z dokumentacji prac planistycznych wynika, że wyłożenie projektu zmiany planu do publicznego wglądu odbyło się w dniach od 8 marca 2014r. do 7 kwietnia 2014r. Publikacja w prasie przedmiotowego ogłoszenia miała miejsce 8 marca 2014r. Natomiast obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sędziszowie w dniu 5 marca 2014r.

II. Wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa:

Nieprawidłowy jest zapis § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały odnoszący się do § 13 ust. 10 uchwały Nr XXXII/233/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013r., poz. 2036), ponieważ uchwała Nr XXXII/233/2013 nie posiada § 13 (ma jedynie sześć paragrafów). Zmienione powinno być brzmienie § 3 ust. 1 pkt 4 tej uchwały.

Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana uchwała w sposób istotny narusza obowiązujący porządek prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na wstępie uchwały. Organ nadzoru zdecydował zatem o stwierdzeniu nieważności przedmiotowej uchwały w całości.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Wojewoda Świętokrzyski


Bożentyna Pałka-Koruba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »