| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/377/2014 Rady Gminy Masłów

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany nr 3 w sołectwie Dąbrowa, w gminie Masłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 647 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XXXVII/186/2012 dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów, Rada Gminy w Masłowie po stwierdzeniu, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany nr 3 w sołectwie Dąbrowa, w gminie Masłów, nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów uchwalonym uchwałą Nr XLVII/382/06 Rady Gminy w Masłowie z dnia 19 października 2006 r., uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmiany nr 3 w sołectwie Dąbrowa, w gminie Masłów, w granicach określonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) plan – niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

2) ustawa – przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.);

3) teren powierzchnię wydzieloną na rysunku planu linią rozgraniczającą, posiadającą odrębne oznaczenie;

4) przeznaczenie podstawowe terenu – ustalone w planie zagospodarowanie terenu, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby zagospodarowania, określone jako dopuszczalne;

5) pas technologiczny obszar oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV;

6) zabudowa – budynki, wiaty lub inne obiekty budowlane posiadające parametr pojemności.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu, minimalne liczby miejsc do parkowania i sposób ich realizacji

§ 4. 1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego symbolem 1.E pod tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetykę.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu 1.E obejmuje napowietrzną linię elektroenergetyczną 220 kV.

3. Na terenie 1.E:

1) zakazuje się zabudowy;

2) dopuszcza się grunty rolnicze;

3) dopuszcza się urządzenia infrastruktury technicznej, których warunki techniczne umożliwiają poprowadzenie pod napowietrzną linią elektroenergetyczną 220 kV;

4) obowiązują przepisy rozdziału 8.

§ 5. Ustalony zakaz zabudowy powoduje brak podstaw do ustalenia zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad kształtowania zabudowy, wskaźników zagospodarowania terenu, minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 6. Na obszarze planu nie występują tereny wymagające wskazania dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 7. Na obszarze planu nie występują obiekty i tereny wymagające ustalenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 8. Na obszarze planu nie występują przestrzenie publiczne – nie ustala się wymagań.

Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

§ 9. 1. Obszar planu położony jest w granicach Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego w drodze rozporządzenia Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29.09.1995 r., na którym obowiązują zasady ochronny określone w Uchwale Nr XXXV/618/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2. Na obszarze planu odkryte podczas prac ziemnych przedmioty, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami, podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 10. Na obszarze planu nie wyznacza się terenów przeznaczonych pod zabudowę – nie ustala się zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

Rozdział 8.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 11. Na rysunku planu wyznaczono pas technologiczny napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV o szerokości 50 m, w którym:

1) dopuszczalne natężenia:

a) pola elektrycznego poniżej 10 kV/m,

b) pola magnetycznego poniżej 60 A/m;

2) w odległości do 10 m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV zakazuje się nasadzeń o wysokości przekraczającej 3 m;

3) zakazuje się tworzenia hałd i nasypów.

Rozdział 9.
Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 12. Obszar planu nie obejmuje terenów systemu komunikacji – nie ustala się zasad ich modernizacji, rozbudowy i budowy.

§ 13. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy linii elektroenergetycznej 220 kV:

1) lokalizacja linii winna umożliwiać użytkowanie terenu zgodnie z planem;

2) realizacja linii jako napowietrznej;

3) wysokość konstrukcji nośnej linii nie może przekroczyć 80 m;

4) odległość konstrukcji nośnej linii od obszaru kolejowego zgodnie z odpowiednimi przepisami o transporcie klejowym.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy innych urządzeń infrastruktury technicznej niż napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV zgodnie z warunkiem określonym w § 4 ust. 3 pkt 3.

§ 14. Nie wymaga się doprowadzenia wody do celów pożarowych z powodu nie wyznaczenia terenów przeznaczonych pod zabudowę.

Rozdział 10.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 15. Nie wyznacza się terenów wymagających ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania.

Rozdział 11.
Stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

§ 16. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, równą 1%.

Rozdział 12.
Przepisy końcowe

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów


mgr Sylwester Wojtyna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/377/2014
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/377/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2014 roku


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/377/2014
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 maja 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu miejscowego, nieuwzględnionych przez Wój ta

W trakcie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu nie wpłynęła żadna uwaga.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów


mgr Sylwester Wojtyna


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/377/2014
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 maja 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Realizacja ustaleń planu miejscowego nie wymaga realizacji żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów


mgr Sylwester Wojtyna


Uzasadnienie

do uchwały nr XLIX/377/2014

Rady Gminy w Masłowie

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

zmiany nr 3 w sołectwie Dąbrowa na terenie gminy Masłów

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Gminy w Masłowie w dniu 29 listopada 2012 r. podjęła uchwałę nr XXXVII/186/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów, który będzie aktem prawa miejscowego definiującym zasady zabudowy i zagospodarowania na obszarze planu miejscowego.

Podjęcie uchwały poprzedziły analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zasadność podjęcia uchwały nie budziła żadnych wątpliwości, należało rozważyć czy spełnia warunek pozwalający na uchwalenie planu tj. czy planowane zagospodarowanie nie narusza ustaleń studium.

Obowiązujące studium zawiera następujące stwierdzenie, że: „operator sieci najwy ż szych napi ęć nie planuje nowych inwestycji w sferze najwy ż szych napi ęć” (cześć III, 8.3 Energetyka). W tym samym dziale ustalono również, że: „dopuszcza si ę lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku studium urz ą dze ń i sieci energetycznych”. Szczególnym ustaleniem jest, że studium dopuszcza lokalizację niewyznaczonych w studium sieci energetycznych. Oczywiście, gdyby lokalizacja linii powodowała wycofanie z zabudowy terenów wskazanych w studium pod zabudowę, bez żadnych wątpliwości należałoby stwierdzić, że przedmiotowe dopuszczenie, w tej sytuacji, nie może mieć zastosowania.

Planowana linia poprowadzona została przez Lasy Państwowe, które wyraziły na to zgodę. Przebieg linii elektroenergetycznej, tak jak przebieg innych linii, zostanie ujęty w planie urządzania lasu zgodnie z „Instrukcją urządzania lasu” będącą załącznikiem do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. na podstawie przepisów ustawy o lasach.

Pierwsza edycja projektu planu nastąpiła w 2013 r., jednak nie spełniała ona oczekiwań pod względem merytorycznym. Ponowienie prac nad nowym projektem planu miejscowego nastąpiło z końcem 2013 r.

Podjęto wtedy decyzję o ograniczeniu obszaru planu wyłącznie do tzw. pasa technologicznego (obszaru oddziaływania) planowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV. Wynikało to z faktu, że inwestor mógł ponieść koszty sporządzenia planu na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ponieważ plan dotyczy inwestycji celu publicznego (art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami) Stanowisko w sprawie ograniczenia powierzchni planu miejscowego do pasa technologicznego poparte było również stanowiskiem wojewódzkich sądów administracyjnych jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego, które w tej kwestii jest niezmienne od wielu lat.

Jeden z ostatnich wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2013 r. (sygn. II OSK 81/13) zawiera następujące stwierdzenie:

„Nadto rada gminy, jako organ ustawowo odpowiedzialny za uchwalenie planu miejscowego, posiada w granicach prawa samodzielność i swobodę decydowania o losach wszczętej procedury planistycznej. Mo ż e ona w toku prac planistycznych w miar ę potrzeby dokonywa ć zmian co do obszaru obj ę tego przysz ł ym planem a nawet, gdy uzna to za konieczne, przerwa ć procedur ę sporz ą dzenia planu i wycofa ć si ę z inicjatywy planistycznej.”,

oczywiście przy spełnieniu warunku by obszar uchwalanego planu nie wykraczał poza granice określone w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego (wyrok WSA w Poznaniu, sygn. IV SA/Po 317/09).

Sporządzony plan miejscowy ustala zasady zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględniając przepisy Załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.

Projekt planu został zaopiniowany i uzgodniony z odpowiednimi organami, uzyskał zgodę na przeznaczenie gruntów lesnych na cele nieleśne, po czym został wyłożony do publicznego wglądu, podczas którego nie została złożona ani jedna uwaga.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest w pełni uchwalenie przedmiotowego planu.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów


mgr Sylwester Wojtyna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »