| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/90/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 t.j. z późniejszymi zmianami) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 t.j. z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta uchwala co następuje :

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W ślad za powyższymi zmianami ujętymi w Załączniku Nr 1 oraz Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w następujących załącznikach do Uchwały Nr XLVI/1/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014r.:

Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 8, Załącznik Nr 12.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Dąbrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/90/2014
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/90/2014
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Uzasadnienie

Niniejsza Uchwała wprowadza zwiększenie strony dochodowej i wydatkowej budżetu o kwotę łączną 244.691,- zł.

Po stronie dochodowej zwiększa się plan o następujące pozycje:

- 6.900,- zł z tytułu odszkodowania otrzymanego przez Zarząd Zasobów Komunalnych;

- 5.240,- zł z tytułu odszkodowania, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków oraz odsetek bankowych uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

- 110.000,- zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

- 70.451,- zł z tytułu wykonania dochodów na poziomie wyższym niz planowany lub w pozycjach nie przewidzianych w Uchwale budżetowej (w tym największe kwoty pochodzą z opłaty produktowej, dochodów gminy z tytułu przekazywanego Funduszu alimentacyjnego i opłat adiacenckich);

- 12.100,- zł z otrzymanej refundacji za przedsięwzięcie „Rewitalizacja osiedla Rejów”;

- 40.000,- zł z opłat za żywienie w szkołach.

Po stronie wydatkowej najistotniejsze pozycje zwiększenia planu to:

- 200.000,- zł na zadaniu „Budowa ul. 3-go Maja w Skarżysku-Kam.”;

- 40.000,- zł na zakupy środków żywności w szkołach;

- 110.000,- zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi (środki z tzw. „funduszu korkowego”);

- 52.221,- zł z przeznaczeniem na wkład gminy w stypendia naukowe;

- 22.000,- zł jako dotacja dla Biblioteki w związku ze zmianą siedziby;

- pozostałe kwoty z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w pozycjach, w których w ramach tegorocznego planu regulowane były zobowiązania ubiegłoroczne;

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu w pozycjach, w których wydatki nie będą realizowane w tym roku.

Dokonano również przesunięć w ramach planu wydatków wnioskowanych przez wydziały merytoryczne i podległe jednostki.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »