| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/274/2014 Rady Gminy Bliżyn

z dnia 3 listopada 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. : Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późn.zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie468 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie586 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                            884 zł

2) od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton                            882

4) od ciągników siodłowych i balastowych o których mowa w art.8 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub większej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                                                                                                                              308

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;             

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia

a) mniejszej niż 30 miejsc              842 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc              1.840 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady


Jerzy Rams


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/274/2014
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 3 listopada 2014 r.

w art. 8 pkt 2 USTAWY

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

2 osie

12

13

864

894

13

14

894

966

14

15

966

1162

15

1426

1632

3 osie

12

17

754

946

17

19

948

988

19

21

984

1142

21

23

1438

1796

23

25

1844

2080

25

1856

2124

4 osie i więcej

12

25

988

1060

25

27

1060

1452

27

29

1452

2146

29

31

2226

3024

31

2260

3024


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/274/2014
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 3 listopada 2014 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH

w art. 8 pkt 4 USTAWY

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus naczepa; ciągnik balastowy plus przyczepa (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

966

1164

18

25

1516

1642

25

31

1848

1894

31

1850

2384

trzy osie i więcej

12

40

1642

2252

40

2252

3084


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/274/2014
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 3 listopada 2014 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH

w art. 8 pkt 6 USTAWY

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa plus pojazd silnikowy (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

336

404

18

25

414

772

25

444

792

dwie osie

12

28

568

1074

28

33

1074

1236

33

38

1236

1688

38

1514

2192

trzy osie i więcej

12

38

1230

1470

38

1562

1708


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy w drodze uchwały, określa stawki podatku od środków transportowych, z tym, że stawki nie mogą być niższe od stawek minimalnych ani wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę. Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz.849) górne granice stawek kwotowych m.in. podatku od środków transportowych corocznie ulegają zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki uległy zmianie w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Stawki te zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2015 rok.

W oparciu o art. 12 b ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 roku ogłoszono stawki minimalne podatku od środków transportowych obowiązujące na 2015 rok.

Zgodnie z wskazanym wyżej przepisem stawki ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy – w przypadku gdy wskaźnik ten jest równy lub wyższy niż 5%. Do przeliczania tych stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zawiera propozycje ich podwyższenia średnio o 5% w stosunku do roku bieżącego, zgodnie z założeniami do projektu budżetu gminy Bliżyn na 2015 rok.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »