| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/452/2014 Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 5 ust. 1-3, art. 6 ust. 12 art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 849), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013 r. poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, poz. 1313, z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915) Rada Miejska
w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:

- 0,77 zł od 1 m2 powierzchni, w zakresie prowadzenia ośrodków wypoczynkowych, campingów i pól namiotowych,

- 0,83 zł od 1 m2 powierzchni, od pozostałej działalności;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych:

- 4,50 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

- 0,16 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych:

- 0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

- 15,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w zakresie prowadzenia ośrodków wypoczynkowych, campingów i pól namiotowych,

- 18,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, od pozostałej działalności;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:

- 6,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń:

- 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

- gospodarczych- 4,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- garaży- 7,12 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- pozostałych budynków- 7,12 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

- 2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej
w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami;

2) budynki lub ich części oraz budowle lub ich części i związane z nimi grunty – o charakterze ogólnodostępnym, zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej, realizowanej przez sport i rekreację ruchową w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 715) i wykorzystywane na baseny, pływalnie, stadiony, boiska, hale sportowe, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tych obiektów, z wyjątkiem zajętych
na prowadzenie działalności handlowej i gastronomicznej;

3) budynki lub ich części oraz budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby oczyszczania ścieków i wód opadowych, o których mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858
z późn. zm.), wraz z gruntami związanymi z tymi obiektami;

4) budynki lub ich części wykorzystywane do wykonywania zadań z zakresu opieki społecznej,
o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz grunty związane z tymi budynkami;

§ 3. 1. Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania:

1) różnica między stawką podatku od nieruchomości, określoną w § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie
a stawką określoną w § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze,

2) różnica między stawką podatku od nieruchomości, określoną w § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie
a stawką określoną w § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze, stanowią pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

2. W celu uzyskania pomocy podmiot, który zamierza skorzystać z pomocy de minimis
na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest do przedstawienia:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

§ 4. Zarządza się na terenie Gminy Końskie pobór podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

§ 5. Termin płatności dla inkasentów wyznacza się do 14 dnia po ostatnim dniu, w którym zgodnie
z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 6. Ustala się inkasentów i wynagrodzenie dla inkasentów od sumy zainkasowanych i odprowadzonych kwot, według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXV/353/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. poz. 4183).

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kowalczyk


Załącznik do Uchwały Nr XLIV/452/2014
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 14 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz
inkasentów z terenu gminy Końskie i wysokość wynagrodzenia za inkaso

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »