| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXI/506/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 14 listopada 2014r.

W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2015 ROK

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1](Dz.U.2014.849 z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2015 roku na terenie Gminy Jędrzejów :

I. Od budynków lub ich części :

LP

Stawka od 1 m2 powierzchni użytkowej

1.


Mieszkalnych

0,69 zł

2.

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

a) o powierzchni do 100 m2

21,00 zł


b) o powierzchni powyżej 100 m2

22,90 zł

3.

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.


10,80 zł

4.

Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych , w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń


4,70 zł

5.

Pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego


7,70 zł

II. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 oraz ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .

III. Od gruntów:

LP

Stawka od 1 m2 powierzchni

1.

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków


0,78 zł

2.

Pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego


0,18 zł

IV. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 3.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie


mgr Paweł Błaszkiewicz


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK

PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2015 ROK

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

Stawki określone przez radę, nie mogą przekraczać stawek maksymalnych ustalanych w w/w ustawie .

Górne granice stawek kwotowych obowiązujących w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego .

Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2014 roku opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 21 lipca 2014 poz. 575, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2013 roku wyniósł 0,4 %.

Zaproponowane w projekcie uchwały stawki podatku od nieruchomości na 2015 rok wzrastają w stosunku do stawek obowiązujących w 2014 roku średnio o 2,5 % i mieszczą się w granicach stawek wynikających z rozporządzenia .


[1]] 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).  Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »