| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Wojewody Świętokrzyskiego

z dnia 16 października 2014r.

zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą, a Zarządem Powiatu Sandomierskiego reprezentowanym przez: 1. Stanisława Masternaka - Starostę, 2. Wojciecha Dzieciucha - Wicestarostę, do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015 (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3848)

zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą, a Zarządem Powiatu Sandomierskiego reprezentowanym przez:

1. Stanisława Masternaka – Starostę,

2. Wojciecha Dzieciucha – Wicestarostę,

do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015 (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3848), zwanego dalej „Porozumieniem”.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 3 i 6 oraz § 7 Porozumienia strony postanawiają co następuje:

§ 1. w § 3 Porozumienia pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Wysokość dotacji celowej na 2015r. wynosić będzie 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).

§  2. w § 3 Porozumienia po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

Wysokość dotacji celowej na zadania objęte porozumieniem w 2014r. wyniosła 15.390,91 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złoty dziewięćdziesiąt jeden groszy),

§  3. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks do Porozumienia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa dla każdej ze stron.

§ 5. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego..

Wojewoda Świętokrzyski

Zarząd Powiatu
Bożentyna Pałka-Koruba
Wojewoda Świętokrzyski
Stanisław Masternak
Przewodniczący Zarządu
Wojciech Dzieciuch
Członek Zarządu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »