| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Wiślica

z dnia 12 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18ust. 2 pkt 4 ,  pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 211 , 212, art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany dochodów  budżetowych  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Dokonuje się zmiany wydatków   budżetowych  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się przychody w § 952 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały .

§ 2. W  uchwale Rady Gminy Wiślica Nr XXXX/317/2013 z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik „ Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.  ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik„ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 r. ”otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

3. Załącznik „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały .

4. Załącznik „ Dotacje podmiotowe w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do   niniejszej uchwały. 5 .Załącznik  „ Dotacje  celowe w 2014 r. otrzymuje brzmienie  zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały .

§ 3. 1. § 3 otrzymuje brzmienie :

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 013 612 zł który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych  pożyczek i kredytów w kwocie 651 612 wolnych środków , jako nadwyżki  środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy  wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 362 000

2. Przychody budżetu w wysokości 1 047 823 zł , rozchody budżetu w wysokości 34 211 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały .

§ 4. 1. § 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie :

1) na sfinansowanie planowanego  deficytu budżetu w kwocie 651 612 zł .

§ 5. 1 . § 11 otrzymuje  nowe brzmienie : Upoważnia się Wójta do zaciągania   kredytów i pożyczek  do kwot wynikających z limitów zobowiązań , o których  mowa w §10 niniejszej uchwały .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/9/2014
RADY GMINY WIŚLICA
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/9/2014
RADY GMINY WIŚLICA
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/9/2014
RADY GMINY WIŚLICA
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/9/2014
RADY GMINY WIŚLICA
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/9/2014
RADY GMINY WIŚLICA
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/9/2014
RADY GMINY WIŚLICA
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/9/2014
RADY GMINY WIŚLICA
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/9/2014
RADY GMINY WIŚLICA
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »