| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 20/VII/2014 Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 60/2004 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 23 września 2004 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), Rada Gminy Zagnańsk uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 60/2004 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 23 września 2004 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Utworzona Uchwałą nr 60/2004 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 23 września 2004 roku jednostka organizacyjna Gminy Zagnańsk otrzymuje nazwę „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku” zwany dalej GOSiR”

2. Dotychczasowy § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Do działań GOSiR należą sprawy krzewienia kultury fizycznej, a w szczególności:  a. Upowszechnianie kultury fizycznej  b. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych.  c. Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych.  d. Koordynowanie zawodów sportowych oraz imprez sportowo – rekreacyjnych.  e. Eksploatacja, konserwacja i remonty bazy sportowej i rekreacyjnej.  f. Prowadzenie i utrzymywanie obiektów rekreacyjnych i sportowych zarządzanych przez GOSiR.

1. Działalność o której mowa ust. 1 GOSiR prowadzi:  a. w hali sportowej w Zagnańsku,  b. na terenach sportowych i rekreacyjnych Gminy Zagnańsk.  c. w innych obiektach należących do Gminy Zagnańsk w porozumieniu z osobami zarządzającymi jednostkami organizacyjnymi Gminy.”

3. Dotychczasowy § 7 otrzymuje brzmienie:

Jednostka działa na podstawie Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2. Statut jednostki stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/2004 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 23 września 2004 roku otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały”

§ 3. Pozostałe zapisy Uchwały nr 60/2004 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 23 września 2004 roku nie zmieniają się.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Artur Kudzia


Załącznik do Uchwały Nr 20/VII/2014
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 29 grudnia 2014 r.

S T A T U T

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Zagnańsku

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną Gminy Zagnańsk.

§ 2. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku zwany w dalszej części statutu GOSiR działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.)

4. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z poźn. zm.)

5. niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Siedzibą GOSiR jest Zagnańsk, a terenem działania Gmina Zagnańsk.

2. GOSiR używa pieczęci podłużnej zawierającej pełną nazwę ośrodka oraz adres:

„ Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku, ul. Turystyczna 59 B.”

Rozdział 2.
Cele i przedmiot działania

§ 4. GOSiR służy zaspokajaniu i rozwijaniu szeroko rozumianych potrzeb sportowo-rekreacyjnych gminy, prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z kierunkami rozwoju Gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Do podstawowych zadań GOSiR należy w szczególności:

1. W zakresie kultury fizycznej:

a. upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych oraz sportowo – rekreacyjnych własnych i zleconych.

b. współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi organizacjami sportowymi w zakresie koordynowania odbywających się na terenie Gminy Zagnańsk zawodów sportowych oraz masowych imprez sportowo – rekreacyjnych.

c. udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej klubom sportowym, organizacjom kultury fizycznej i innym użytkownikom.

d. organizacja szkolnych i gminnych zawodów sportowych.

2. W zakresie organizacyjnym:

a. prowadzenie i utrzymanie obiektów zarządzanych przez GOSiR.

b. podejmowanie działań dotyczących zagospodarowania gminnych terenów rekreacyjnych i sportowych.

c. eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej.

d. prowadzenie prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych obiektów zarządzanych przez GOSiR.

e. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno – reklamowej promującej wizerunek GOSiR.

Rozdział 3.
Zarządzanie organizacją

§ 5. Nadzór nad GOSiR sprawuje Wójt Gminy Zagnańsk.

1. Wójt Gminy Zagnańsk:

a. dokonuje oceny działalności GOSiR pod kątem wykonywania zadań

i wykorzystania środków finansowych,

b. zatrudnia i zwalnia kierownika GOSiR.

§ 6. Kierownik GOSiR zarządza jednostką i reprezentuje ją na zewnątrz.

1. Kierownik samodzielnie w granicach swoich uprawnień podejmuje decyzje dotyczące GOSiR i ponosi za nie odpowiedzialność.

2. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Zagnańsk. Do czynności przekraczającej zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta Gminy.

3. Zadania swe Kierownik realizuje przy pomocy zatrudnionych w GOSiR pracowników.

5. Kierownik jest przełożonym pracowników zatrudnionych w GOSiR.

§ 7. Do zakresu działań Kierownika należy w szczególności:

a) zarządzanie majątkiem GOSiR,

b) bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań GOSiR.

c) realizacja planu finansowego jednostki.

d) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników GOSiR (min. zatrudnianie i zwalnianie pracowników)

e) określanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.

f) ustalanie regulaminu pracy GOSiR.

§ 8. 1. GOSiR wykonuje zadania zgodnie ze swoim statutem.

2. Zadania i organizację wewnętrzną GOSiR określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

§ 9. Kierownik GOSiR działa zgodnie z przepisami prawa i interesem społecznym.

1. Przy wykonywaniu przypisanych zadań dla GOSiR Kierownik działa w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 10. Jednostka organizacyjna w ramach wykonywania zadań statutowych wydatki swe pokrywa z budżetu gminy, a uzyskiwane dochody odprowadzać będzie na konto dochodów budżetu Gminy.

§ 11. GOSiR prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na podstawie budżetu jednostki.

1. Projekt budżetu określający środki niezbędne dla funkcjonowania GOSiR określa Kierownik w terminie przewidzianym w uchwale o procedurze uchwalania budżetu Gminy.

2. Budżet GOSiR realizuje Kierownik, który ponosi odpowiedzialność za jego wykonanie.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 12. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 13. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »