| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/29/2014 Rady Miasta Kielce

z dnia 18 grudnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.[1]) /, w związku z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4 i 6, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.[2]) / uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LV/979/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014r.[3]) dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 3.058.087 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących o kwotę 3.015.145 zł;

b) plan dochodów majątkowych o kwotę 42.942 zł;

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 3.067.578 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących o kwotę 554.900 zł;

b) plan wydatków majątkowych o kwotę 2.512.678 zł;

zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały.

3) zwiększa sie plan przychodów o kwotę 9.491 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2014 r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2014r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr 12 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 14 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 8.

W uchwale, o której mowa w § 1, § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 142.835.103 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 104.048.386 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 38.786.717 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 179.657.393 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 36.822.290 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce


Joanna Winiarska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/29/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/29/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/29/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/29/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/29/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/29/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/29/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/29/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/29/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/29/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II/29/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr II/29/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr II/29/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik13.pdf


[1]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911 i 1146.

[3]) Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr LVI/983/2014 z dnia 16 stycznia 2014r., Nr LVII/994/2014 z dnia 20 lutego 2014r., Nr LVIII/1017/2014 z dnia 20 marca 2014r., Nr LIX/1039/2014 z dnia 10 kwietnia 2014r., LXI/1062/2014 z dnia 8 maja 2014r., LXII/1086/2014 z dnia 5 czerwca 2014r., LXIII/1103/2014 z dnia 26 czerwca 2014r., LXIV/1109/2014 z dnia 24 lipca 2014r., LXV/1148/2014 z dnia 4 września 2014r., LXVI/1177/2014 z dnia 2 października 2014r., LXVII/1200/2014 z dnia 6 listopada 2014r. oraz I/5/2014 z dnia 8 grudnia 2014r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »