| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmian.) - Rada Miejska Zawichost uchwala, co następuje :

§ 1.

W Uchwale Nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 59.724 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę:  49.124 zł,    zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 14.236 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę:  3.636 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 4 do uchwały pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 30 grudnia 2014 r.

ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

271 753,92

0,00

24 183,00

295 936,92

01041

Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

0,00

0,00

24 183,00

24 183,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

0,00

24 183,00

24 183,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

307 471,00

0,00

217,00

307 688,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

307 471,00

0,00

217,00

307 688,00

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

3 252,00

0,00

139,00

3 391,00

0920

Pozostałe odsetki

1 304,00

0,00

78,00

1 382,00

750

Administracja publiczna

80 285,00

0,00

2,00

80 287,00

75011

Urzędy wojewódzkie

59 267,00

0,00

2,00

59 269,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

26,00

0,00

2,00

28,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 286 546,00

49 124,00

24 722,00

4 262 144,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

773 293,00

0,00

22 953,00

796 246,00

0310

Podatek od nieruchomości

694 343,00

0,00

22 953,00

717 296,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 550 174,00

49 124,00

1 480,00

1 502 530,00

0320

Podatek rolny

947 000,00

49 124,00

0,00

897 876,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

126 846,00

0,00

1 480,00

128 326,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

421 814,00

0,00

289,00

422 103,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

241,00

0,00

289,00

530,00

801

Oświata i wychowanie

266 887,00

0,00

10 600,00

277 487,00

80104

Przedszkola

205 762,00

0,00

10 600,00

216 362,00

0690

Wpływy z różnych opłat

47 000,00

0,00

10 600,00

57 600,00

Razem:

13 997 424,38

49 124,00

59 724,00

14 008 024,38


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 30 grudnia 2014 r.

ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianie

750

Administracja publiczna

1 707 801,00

500,00

500,00

1 707 801,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 404 471,00

500,00

500,00

1 404 471,00

4430

Różne opłaty i składki

8 500,00

500,00

0,00

8 000,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

16 100,00

0,00

500,00

16 600,00

801

Oświata i wychowanie

5 345 062,00

0,00

10 600,00

5 355 662,00

80104

Przedszkola

962 475,00

0,00

2 000,00

964 475,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

41 352,00

0,00

2 000,00

43 352,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

303 295,00

0,00

7 000,00

310 295,00

4300

Zakup usług pozostałych

263 000,00

0,00

7 000,00

270 000,00

80195

Pozostała działalność

13 201,00

0,00

1 600,00

14 801,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 201,00

0,00

1 600,00

14 801,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

142 620,00

3 136,00

3 136,00

142 620,00

85395

Pozostała działalność

142 620,00

3 136,00

3 136,00

142 620,00

3027

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

474,00

251,00

0,00

223,00

3029

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

26,00

14,00

0,00

12,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

962,00

0,00

2 982,00

3 944,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

52,00

0,00

154,00

206,00

4287

Zakup usług zdrowotnych

395,00

157,00

0,00

238,00

4289

Zakup usług zdrowotnych

20,00

7,00

0,00

13,00

4307

Zakup usług pozostałych

52 335,00

2 574,00

0,00

49 761,00

4309

Zakup usług pozostałych

2 768,00

133,00

0,00

2 635,00

Razem:

14 324 306,38

3 636,00

14 236,00

14 334 906,38


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)

w tym źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

w tym:

dotacje i środki pochodzące
z innych  źr.*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

010

01041

Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie

37 182

12 999

0

0

A.
B.
C.
D.

24 183

Urząd     Miasta i Gminy Zawichost

2.

010

01041

Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I *

55 000

55 000

0

0

A.
B.
C.
D.

0

Urząd    Miasta i Gminy Zawichost

R-m rozdz.01041

92 182

67 999

0

0

A.
B.
C.
D.

24 183

R-m dz.010

92 182

67 999

0

0

A.
B.
C.
D.

24 183

3.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej
nr 401066 T
Linów - Szczury

174 562

4 562

0

0

A.
B. 170 000
C.
D.

0

Urząd  Miasta i Gminy Zawichost

R-m rozdz.60016

174 562

4 562

0

0

A.
B. 170 000
C.
D.

0

4.

600

60017

Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych -                    - ulicy Trójca w miejscowości  Zawichost

68 100

48 100

0

0

A.
B. 20 000
C.
D.

0

Urząd  Miasta i Gminy Zawichost

R-m rozdz.60017

68 100

48 100

0

0

A.
B. 20 000
C.
D.

0

5.

600

60095

Zakup wiat przystankowych

6 000

6 000

0

0

A
B.
C.
D.

0

Urząd  Miasta i Gminy Zawichost

6.

600

60095

Wykonanie i montaż wiat przystankowych
wraz z przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu

29 000

29 000

0

0

A
B.
C.
D.

0

Urząd   Miasta i Gminy Zawichost

R-m rozdz.60095

35 000

35 000

0

0

A.
B.
C.
D.

0

R-m dz.600

277 662

87 662

0

0

A.
B. 190 000
C.
D.

0

7.

630

63095

Utworzenie szlaku turystycznego pn.: „Szlak Św. Franciszka w Zawichoście”

34 735

12 143

0

0

A
B.
C.
D.

22 592

Urząd   Miasta i Gminy Zawichost

R-m rozdz.63095

34 735

12 143

0

0

A.
B.
C.
D.

22 592

R-m dz.630

34 735

12 143

0

0

A.
B.
C.
D.

22 592

8.

700

70005

Wykonanie ocieplenia budynku przychodni zdrowia w Czyżowie Szlacheckim

30 000

30 000

0

0

A
B.
C.
D.

0

Urząd    Miasta i Gminy Zawichost

9.

700

70005

Wykonanie ocieplenia budynku garażu przy ulicy Szkolnej w Zawichoście

10 000

10 000

0

0

A
B.
C.
D.

0

Urząd   Miasta i Gminy Zawichost

R-m rozdz.70005

40 000

40 000

0

0

A
B.
C.
D.

0

R-m dz.700

40 000

40 000

0

0

A
B.
C.
D.

0

10.

754

75412

Wymiana bramy wjazdowej do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście

8 000

8 000

0

0

A
B.
C.
D.

0

Urząd     Miasta i Gminy Zawichost

R-m rozdz.75412

8 000

8 000

0

0

A
B.
C.
D.

0

0

R-m dz.754

8 000

8 000

0

0

A
B.
C.
D.

0

0

11.

801

80101

Modernizacja kotłowni w budynku           Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim

65 038

65 038

0

0

A
B.
C.
D.

0

Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim

R-m rozdz.80101

65 038

65 038

0

0

A.
B.
C.
D.

0

12.

801

80104

Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach           Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

9 225

9 225

0

0

A
B.
C.
D.

0

Urząd   Miasta i Gminy Zawichost

R-m rozdz.80104

9 225

9 225

0

0

A.
B.
C.
D.

0

R-m dz.801

74 263

74 263

0

0

A.
B.
C.
D.

0

13.

900

90001

Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej w Zawichoście wybudowanego przez osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Zawichostu

34 645

34 645

0

0

A.
B.
C.
D.

0

Urząd    Miasta i Gminy Zawichost

R-m rozdz.90001

34 645

34 645

0

0

A.
B.
C.
D.

0

14.

900

90095

Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych

20 000

20 000

0

0

A
B.
C.
D

0

Urząd   Miasta i Gminy Zawichost

R-m rozdz.90095

20 000

20 000

0

0

A
B.
C.
D

0

R-m dz.900

54 645

54 645

0

0

A.
B.
C.
D.

0

Ogółem

581 487

344 712

0

0

190 000

46 775

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

* Uwagi: Zadanie pod nazwą: „Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I” jest realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, co przedstawia załącznik nr 5 do uchwały budżetowej. Jednak w bieżącym roku budżetowym środki te nie wpłyną do budżetu gminy, dlatego też nie zostały ujęte w planie dochodów budżetowych na 2014 rok. Całość wydatków zaplanowanych na realizację projektu gmina pokryje z dochodów własnych.  Dofinansowanie ww. zadania z budżetu UE nastąpi dopiero w roku 2015, dlatego też refundacja w kwocie  33.650 zł zostanie ujęta w planie dochodów w przyszłorocznym budżecie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »