| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 6/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 7 stycznia 2015r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr II/9/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVIII/292/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr II/9/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVIII/292/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodniczący: Zbigniew Rękas – Zastępca Prezesa Izby

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw (sprawozdawca), Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła, Joanna Marczewska, Ireneusz Piasecki

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 z późn.zm.) i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.)

p o s t a n a w i a

stwierdzić nieważność części uchwały Nr II/9/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie nr XXVIII/292/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, tj. :

załącznika Nr 1 do uchwały o nazwie „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, w części G, zdanie o treści „Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”.

z powodu braku podstawy prawnej do zawarcia rygoru odpowiedzialności karnej w deklaracjach określonych w uchwale.

U z a s a d n i e n i e

Uchwała Nr II/9/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVIII/292/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 23 grudnia 2014 roku i na postawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz.1113 z późn.zm.) została objęta postępowaniem nadzorczym.

W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium Izby stwierdziło, iż Rada Gminy w Pawłowie w załączniku Nr 1 do badanej uchwały zatytułowanym „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, w części G zamieściła zdanie : „Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”.

W toku czynności nadzorczych Kolegium stwierdziło, że brak było podstaw prawnych (upoważnienia ustawowego) do zawarcia w uchwale kwestionowanych zapisów, co pociąga za sobą konieczność stwierdzenia jej nieważności w części.

W podstawie prawnej badanej uchwały wskazano art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

Z treści art. 168 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wynika prawo jednostek samorządu terytorialnego do ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie. Konkretyzację tego prawa, poza uregulowaniami szczególnymi, zawiera w odniesieniu do gminy art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy, przy czym zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat należy do wyłącznej właściwości rady gminy, lecz tylko w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Przepis art. 6 n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na radę gminy obowiązek ustalenia obowiązującego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obejmującego objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego jak również informacje o terminach i miejscu składania deklaracji.

Zgodnie z treścią art. 233 § 6 ustawy Kodeks karny, sprawca odpowiada za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu, które ma służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, jeżeli przyjmujący oświadczenie, działając w zakresie swoich uprawnień, nadanych przez tę ustawę, uprzedził oświadczającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenie. Z unormowania tego wynika, że przestępstwem jest złożenie fałszywego oświadczenia, na przykład w kwestionariuszach lub formularzach. Warunkiem jednak odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia jest, aby przepis ustawy na podstawie, której oświadczenie jest składane, przewidywał możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W uzasadnieniu do wyroku WSA w Kielcach z dnia 5 września 2012 r. Sygn. I SA/Ke 364/12 Sąd wskazał, że jeżeli ustawodawca zamierza nadać wymaganym oświadczeniom składanym przez zaineresowane podmioty rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, to rygor ten wprowadza wprost do ustawy i dopiero wówczas, w razie przeniesienia kompetencji do określenia przez organ samorządu wzoru informacji i deklaracji, powinien przewidzieć w treści upoważnienia wymóg pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Tymczasem przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewidują takiej możliwości. Nawet gdyby przyjąć, że przez „przepisy ustawy” w rozumieniu art. 233 ustawy Kodeks karny należy rozumieć zarówno przepis samej ustawy, jak również przepis uchwały rady wydanej na podstawie upoważnienia ustawowego, to ze wskazanego jako podstawa prawna uchwały upoważnienia do ustalenia obowiązującego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami nie można wyprowadzić podstawy prawnej do określenia aktem prawa miejscowego obowiązku składania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ustawowego upoważnienia dla rady nie można domniemywać, szczególnie stosować dla ustalenia zakresu upoważnienia wykładni celowościowej. Organy władzy publicznej do których zalicza się organy samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej działają na podstawie i w granicach prawa. Mogą działać w granicach wyznaczonych przez normy prawne określające ich kompetencje, zadania i tryb postępowania, zatem tylko tam i o tyle o ile upoważnia prawo.

W związku z powyższym Kolegium orzekło jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Regionalnej izby Obrachunkowej w Kielcach.

Przewodniczący Kolegium


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »