| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Bejsce

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm..)

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.089.761 zł, z tego: a) dochody bieżące 9.336.076 zł. b) dochody majątkowe 2.753.685 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.742.021 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 9.336.076 zł

b) wydatki majątkowe 2.405.945 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1.362.411 zł, a) wydatki majątkowe 1.362.411 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. 1. Nadwyżka w wysokości 347.740 zł, zostanie przeznaczona zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł, 2) celową w wysokości - 21.000 zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe - 21.000 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 42.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł. z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki 10.000 zł. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 215.830 zł. z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 215.830 zł. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla: 1) zakładów budżetowych: przychody –380.000zł, koszty – 380.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

§ 10. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona, 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 12 niniejszej uchwały w celu sfinansowania przejściowego deficytu.

§ 14. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4, 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych, 3) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce


Jarosław Parada


Uzasadnienie

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Bejsce na 2015 r. Projekt budżetu na 2015 rok został opracowany na podstawie pism: - Wojewody Świętokrzyskiego – o wielkości dochodów budżetowych i dotacji, - pisma Ministra Finansów – o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, - Krajowego Biura Wyborczego – o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2015 r., - na podstawie przewidywanego wykonania budżetu na 2014 r. Projekt budżetu opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) wraz z podziałem dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe. DOCHODY BUDŻETOWE Projektowana wielkość dochodów budżetowych na 2015 r. wynosi 12.089.761 zł. w tym: - dochody bieżące 9.336.076 zł. - dochody majątkowe 2.753.685 zł. Zwiększenie dochodów spowodowane jest realizacją planowanych inwestycji, dotyczących min. budowy sali sportowej oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej w gminie Bejsce poprzez przebudowę boiska sportowego w miejscowości Dobiesławice oraz budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Czyżowice oraz budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Sędziszowice. WYDATKI BUDŻETOWE Projektowana wielkość wydatków budżetowych na 2015 r. wynosi 11.742.021 zł. , w tym: - wydatki bieżące 9.336.076 zł., z czego 5.080.488 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - wydatki majątkowe 2.405.945 zł. – na wydatki majątkowe składają się wydatki związane min. z budową sali sportowej oraz zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w gminie Bejsce poprzez przebudowę boiska sportowego w miejscowości Dobiesławice oraz budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Czyżowice oraz budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Sędziszowice. Projekt budżetu Gminy na 2015 rok przedstawia się następująco: dochody budżetowe na kwotę - 12.089.761 zł., wydatki budżetowe na kwotę - 11.742.021 zł., rozchody w wysokości - 347.740 zł. Na rozchody budżetu w kwocie 347.740 zł. składa się spłata kredytu. W projekcie budżetu przewidziane są również: - dotacje podmiotowe w wysokości 59.000 zł. dla instytucji kultury, - dotacja celowa w wysokości 40.000 zł. dla ludowego klubu sportowego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

9


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »