| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów

Na podstawie art. 6n ust. 1 i art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ) Rada Miejska w Ćmielowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Ćmielów w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w ust.1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr. XXV/212/2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów, ,oraz Uchwała Nr XXIX/238/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr.XXV/212/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów, oraz uchwała Nr.XXXVII/297/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr.XXV/212/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marianna Gierczak


Załącznik do Uchwały Nr IV/22/2015
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W związku ze zmianami w przepisach prawa zachodzi konieczność podjęcia powyższej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marianna Gierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »