| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 31/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr III/9/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019

w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr III/9/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2019.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym:

Przewodniczący: Zbigniew Rękas - Zastępca Prezesa Izby

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła (sprawozdawca), Joanna Marczewska, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki

na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn.zm.) i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a

stwierdzić nieważność w części Uchwały Nr III/9/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2019 tj. załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w zakresie przedsięwzięcia pn " KiJ - Komputery i języki drogą rozwoju zawodowego osób dorosłych - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" z powodu naruszenia art. 226 ust. 3 pkt 5 po uwzględnieniu pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

U z a s a d n i e n i e

Uchwała Nr III/9/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2019 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w systemie Besti@ w dniu 6 lutego 2015 roku. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych została objęta postępowaniem nadzorczym.

W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium stwierdziło, że Rada Miejska w Ożarowie w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w zakresie przedsięwzięcia pn " KiJ - Komputery i języki drogą rozwoju zawodowego osób dorosłych - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" określiła lata realizacji 2013-2015, łączne nakłady w wysokości 16.538,83 zł, limit 2015 w kwocie 3.802,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 15.085,80 zł.

Zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych "w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia m.in.: okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Rada Miejska limit zobowiązań dla w/w przedsięwzięcia określiła ponad kwotę określonego limitu wydatków na 2015 r tj. o kwotę 11.283,80 zł. Przyjmując założenia realizacji tego przedsięwzięcia limit zobowiązań winien być określony na kwotę nie przekraczającą limitu 2015 roku z uwagi na okres realizacji tj. 2013-2015. Ustalenie kwoty limitu zobowiązań w nieprawidłowej wysokości w stosunku do planowanego limitu wydatków w roku 2015 stanowi naruszenie art. 226 ust. 3 pkt 5 przy uwzględnieniu pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto Kolegium wskazuje na rozbieżności pomiędzy kwotami wynikającymi z budżetu a Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie wykazania kwot w kol. 1.1.3 "Dochody bieżące podatki i opłaty" o kwotę 120.000,00 zł, w kol. 11.1 "Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 10.300,00 zł, oraz nieprawidłowym wykazaniu kwot w kol. 11.4 "Wydatki inwestycyjne kontynuowane" w zakresie 2016 roku w porównaniu do danych wynikających z załącznika "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

Jednocześnie Kolegium stwierdziło, że w załączniku Nr 3 do uchwały "Objaśnienia do WPF" Rada Miejska nie ustosunkowała się do wykazanych wielkości w wieloletniej prognozie finansowej m.in. nie uzasadniła możliwości uzyskania planowanych dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2015-2019, nie wskazała przeznaczenia planowanej nadwyżki budżetu, planowanych rozchodów, nie odniosła się również do spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Powyższy obowiązek wynika z art. 226 ust. 2a w/w ustawy, zgodnie z którym "Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach mogą być zawarte także informacje uszczegóławiające dane, o których mowa w ust. 1". Objaśnienia przyjętych wartości stanowią integralną część WPF i powinny zawierać dane wynikające z w/w przepisów ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje skarga za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w terminie 30 dni od dnia doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »