| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 32/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr III/10/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2015 rok

w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr III/10/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2015 rok.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym:

Przewodniczący: Zbigniew Rękas - Zastępca Prezesa Izby

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła (sprawozdawca), Joanna Marczewska, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki

na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn.zm.)

p o s t a n a w i a

I. Wskazać nieprawidłowości występujące w uchwale Nr III/10/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2015 rok polegające na:

- nieprawidłowym określeniu kwoty rezerwy na zarządzanie kryzysowe, co stanowi naruszenie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166),

- występowaniu rozbieżności pomiędzy załącznikiem Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2015r." a załącznikiem nr 11 "Dotacje celowe w 2015 roku" w dotyczącej planowanej dotacji celowej w dziale 926 "Kultura fizyczna" w zakresie wskazania rozdziału a także braku wskazania jednostki otrzymującej dotacje, co stanowi naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 2 i art. 236 ust. 3 pkt 2 oraz art. 215 w związku z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r , poz. 885 z późn.zm).

II. Wskazać sposób usunięcia powyższej nieprawidłowości poprzez:

- określenie w uchwale budżetowej kwoty rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

- doprowadzenie do zgodności wydatków zaplanowanych w budżecie w dziale 926 na dotacje celowe w załączniku Nr 11 pn. "Dotacje celowe w 2015 r" we właściwym rozdziale oraz wskazaniem jednostki otrzymującej dotacje związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

III. Wskazać termin usunięcia nieprawidłowości określonej w pkt I do dnia 25 marca 2015 roku.

U z a s a d n i e n i e

Uchwała Nr III/10/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2015 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu w dniu 5 lutego 2015 roku. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych w/w uchwała została objęta postępowaniem nadzorczym.

W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium stwierdziło, że Rada Miejska w Ożarowie rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w dziale 754, rozdział 75421 § 4810 określiła w kwocie 94.331,00 zł. Zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu j.s.t., pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Z danych ujętych w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2015r" wynika, że rezerwa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z powyższym określona powinna zostać na kwotę 94.790,71zł. Określenie w budżecie gminy rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie niższej niż wynika to z przepisów ustawy, stanowi naruszenie art. 26 ust. 4 w/w ustawy.

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej określone zostały wydatki w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" w § 2820 " Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom" w kwocie 220.000,00 zł, natomiast w załączniku nr 11 "Dotacje celowe w 2015r" wskazano dział 926 "Kultura fizyczna", rozdział 92595 "Pozostała działalność" na kwotę 220.000,00 zł. Określenie kwoty wydatków na dotacje celowe w innej podziałce klasyfikacji budżetowej niż określone zostały w budżecie, powoduje iż dotacja w/w została niejednoznacznie określona i narusza uregulowania wynikające z art. 212 ust.1 pkt 2 w związku z art. 236 ust.3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z którymi uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących w szczególności na dotacje na zadania bieżące. Z kolei zamieszczenie wydatków z tytułu dotacji celowych w załączniku do uchwały budżetowej wynika z art. 214 pkt 1 i art. 215 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie bowiem z art. 214 pkt 1 w załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast z art. 215 ust. 1 wynika, że w zestawieniu o których mowa w art. 214 pkt 1 sporządza się w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, natomiast art. 215 ust. 2 stanowi, że w zestawieniu wyodrębnia się dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego. Nie wskazanie jednostki otrzymującej dotacje celowe i nie dokonanie podziału na jednostki z sektora i spoza sektora finansów publicznych stanowi naruszenie w/w przepisów ustawy. Niedopełnienie powyższego obowiązku może skutkować, iż podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji nie wie czy dotacja udzielona zostanie w oparciu o ogłoszony konkurs ofert, czy też w oparciu o inne przepisy wynikające z wcześniej podjętych uchwał przez organ stanowiący. Brak wskazania podziału na jednostki z sektora i spoza sektora finansów publicznych może utrudnić możliwości ubiegania się podmiotom o dotacje, zważywszy na zaplanowane już wydatki w budżecie w § 2820, którego nazwa wskazuje, iż są to dotacje celowe dla stowarzyszeń. Należy podkreślić, iż to organ stanowiący posiada kompetencje do określenia w budżecie planu wydatków na dotacje celowe, które są obligatoryjnie wykazywane w załącznikach do budżetu, co wynika z art. 211 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, dlatego też wskazanie w załączniku w jakim dziale i rozdziale są planowane dotacje powinno być jednoznacznie określone z budżetem a także wskazanie podmiotu otrzymującego taką dotację, aby nie budzić żadnych wątpliwości ze strony podmiotów ubiegających się o takie dotacje.

Ponadto Kolegium wskazuje na nieprawidłowości występujące w załączniku nr 2 do badanej uchwały polegające na błędnym podsumowaniu planu wydatków w dziale 600, rozdział 60013 kol. 5 "plan na 2015 rok", w dziale 700, rozdział 70005 kol. 14 "Wydatki majątkowe", dział 754 kol. 8 "wydatki związane z realizacją statutowych zadań", ponadto w dziale 757 w kol. 8 bezzasadnie wykazano kwotę wydatków. Z kolei w dziale 900, rozdział 90002 w § 4040 w kol. 5 wykazano plan wydatków w kwocie "400-".

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium orzekło jak w sentencji.

Przewodniczący Kolegium


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »