| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy Mirzec

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Mirzec

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 r. 594 ze zm. ) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( j.t. Dz. U. z 2013 r. 217 ze zm.) Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Mirzec.

2. Przepisów uchwały nie stosuje się do aktywów trwałych udostępnianych podmiotom, którym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej udzielił zamówienia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych w trybie ustawy o działalności leczniczej jeżeli są one niezbędne do wykonywania umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych .

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: a/ zakładzie - rozumie się przez to samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej dla którego Gmina Mirzec jest podmiotem tworzącym. b/ dyrektorze zakładu - rozumie się przez to osobę uprawnioną do kierowania zakładem i jego reprezentowania na zewnątrz. c/ aktywach trwałych- rozumie się przez to aktywa trwałe w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem ich podziału na:

- nieruchomości w tym, grunty, budynki lub ich części, wyodrębnione lokale lub ich części ,

- rzeczy ruchome w tym, aparatura, sprzęt medyczny, urządzenia techniczne, środki transportu, d/ zbyciu - rozumie się przez to dokonywanie czynności na podstawie których następuje przeniesienie własności aktywów trwałych będących ich przedmiotem. e/ udostępnieniu - rozumie się przez to oddawanie w dzierżawę, najem użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych będących przedmiotem takich umów.

§ 3. 1. Zbywanie oraz udostępnianie aktywów trwałych zakładu może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

2. Zbywanie oraz udostępnianie aktywów trwałych może nastąpić w przypadku uznania ich za zbędne dla realizacji celów statutowych zakładu.

3. Za zbędne do celów statutowych zakładu uznaje się aktywa trwałe , które: a/ nie są wykorzystywane w bieżącej działalności zakładu lub nie będą wykorzystywane przez zakład w okresie najbliższych dwunastu miesięcy, b/ nie spełniają wymaganych przepisami standardów technicznych, c/ nie mają znaczenia dla zachowania dostępności do świadczeń zdrowotnych, d/ nie naruszają trwałości projektów finansowanych ze środków unijnych. e/ nie skutkują ograniczeniem zakresu działalności zakładu w tym, kontraktowania świadczeń zdrowotnych.

4. Zbywanie oraz udostępnianie aktywów trwałych zakładu nie może być dokonane na rzecz: a/ dyrektora zakładu , b/ małżonka dyrektora zakładu , c/ osób pozostających z dyrektorem zakładu w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa

§ 4. 1. Zbycie aktywów trwałych stanowiących nieruchomości wymaga każdorazowo zgody Rady Gminy wyrażonej w formie uchwały po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej zakładu.

2. Udostępnienie aktywów trwałych stanowiących nieruchomości wymaga każdorazowo zgody Wójta wyrażonej na piśmie po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej zakładu.

§ 5. 1. Zbycie i udostępnienie aktywów trwałych nie stanowiących nieruchomości o wartości rynkowej do kwoty 5 000 zł następuje na podstawie samodzielnej decyzji dyrektora zakładu po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej zakładu.

2. Zbycie i udostępnienia aktywów trwałych nie stanowiących nieruchomości o wartości powyżej 5 000 złotych wymaga zgody Wójta Gminy wyrażonej na piśmie po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej zakładu.

3. Wartość aktywów trwałych na użytek stosowania ust. 1 i 2 szacuje się na podstawie analizy cen rynkowych osiąganych w obrocie aktywami o podobnych właściwościach .

§ 6. 1. Dyrektor zakładu, który zamierza dokonać zbycia lub udostępnienia aktywów trwałych zakładu zwraca się o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury odpowiednio do Rady Gminy lub Wójta Gminy składając na piśmie wniosek.

2. Wniosek winien zawierać: a/ dane o przedmiocie czynności , b/ wartość aktywów trwałych wraz ze wskazaniem sposobu jej ustalenia, c/ szacowane wielkości ceny zbycia lub wysokość czynszu lub innych opłat za udostępnienie, d/ uzasadnienie zbycia lub udostępnienia, e/ opinie Rady Społecznej zakładu, f/ oświadczenie dyrektora zakładu potwierdzające istnienie przesłanek, o których mowa w §3 ust.3.

3. Zgoda wyrażona jest przez Radę Gminy w formie uchwały.

4. Zgoda wyrażana jest przez Wójta Gminy w formie zarządzenia.

5. Podjęcie przez dyrektora zakładu procedury zbycia lub udostępnienia aktywów trwałych mimo braku zgody, o której mowa w ust. 3 i 4 powoduje nieważność podejmowanych czynności.

§ 7. Dyrektor zakładu rozpoczynając procedurę zbycia lub udostępniania aktywów trwałych podaje informację do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu, na stronie internetowej zakładu i Gminy Mirzec a także w prasie.

§ 8. 1. Zbycie aktywów trwałych stanowiących nieruchomości następuje w drodze przetargu z odpowiednim zachowaniem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r. 518 ze zm.) oraz uchwały Nr V/33/2007 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gminnych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata ( Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2007 r. Nr 59 poz. 935 ze zm. ) i uchwały Nr VI/40/2007 Rady Gminy w Mircu z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr V/33/2007 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gminnych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata ( Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2007 r. Nr 108 poz. 1609).

2. Udostępnienie aktywów trwałych stanowiących nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata następuje w drodze przetargu z odpowiednim zachowaniem zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2014 r. 518 ze zm.) oraz uchwały Nr V/33/2007 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gminnych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2007 r. Nr 59 poz. 935 ze zm. ) i uchwały Nr VI/40/2007 Rady Gminy w Mircu z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr V/33/2007 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gminnych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (( Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2007 r. Nr 108 poz. 1609) z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Udostępnienie aktywów trwałych stanowiących nieruchomości na czas oznaczony krótszy niż 3 lata następuje w drodze przetargu , którego zasady ustala dyrektor zakładu przy zastosowaniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4. Przetarg organizuje i przeprowadza komisja przetargowa powołana przez dyrektora zakładu.

5. Członkiem komisji przetargowej nie może być osoba , która ma zamiar złożyć ofertę w postępowaniu. Ograniczenie to ma zastosowanie także wówczas gdy ofertę ma zamiar złożyć małżonek , krewny , powinowaty członka komisji przetargowej.

6. Dopuszcza się formę bezprzetargową zbycia lub udostępnienia aktywów trwałych stanowiących nieruchomości w przypadku, gdy : a/ dwukrotnie przeprowadzony przetarg nie został rozstrzygnięty, b/ w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Rady Gminy.

7. Zbycie lub udostępnienie następuje na podstawie umowy zawartej przez dyrektora zakładu.

8. Dyrektor zakładu kopie umowy przekazuje Wójtowi Gminy.

§ 9. 1. Zbycie aktywów trwałych nie będących nieruchomościami o wartości rynkowej do kwoty 5000 złotych i powyżej 5000 złotych następuje w drodze przetargu przeprowadzonego na zasadach określonych przez dyrektora zakładu zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny.

2. Cena wywoławcza aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa, a jednocześnie nie niższa od wartości księgowej rzeczy netto.

3. Udostępnienie aktywów trwałych nie będących nieruchomościami o wartości rynkowej do kwoty 5000 złotych i powyżej 5000 złotych następuje w drodze przetargu przeprowadzonego na zasadach określonych przez dyrektora zakładu zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny.

4. Przetarg organizuje i przeprowadza komisja przetargowa powołana przez dyrektora zakładu.

5. Członkiem komisji przetargowej nie może być osoba , która ma zamiar złożyć ofertę w postępowaniu. Ograniczenie to ma zastosowanie także wówczas gdy ofertę ma zamiar złożyć małżonek , krewny , powinowaty członka komisji przetargowej.

6. Dopuszcza się formę bezprzetargową zbycia lub udostępnienia w przypadku, gdy : a/ dwukrotnie przeprowadzony przetarg nie został rozstrzygnięty, b/ w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Wójta Gminy.

7. Zbycie i udostępnienie następuje na podstawie umowy zawartej przez dyrektora zakładu.

8. Dyrektor zakładu kopie umowy przekazuje Wójtowi Gminy.

§ 10. W przypadku zmiany uchwał Rady Gminy , o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 do zbywania i udostępniania aktywów trwałych stanowiących nieruchomości po dniu wejścia w życie nowych uchwał stosuje się uchwały w nowym brzmieniu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec .

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Seweryn


Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/24/ 2015 Rady Gminy w Mircu

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie: określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Mirzec.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( j.t. Dz. U. z 2013 r. 217 ze zm.) zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot, który utworzył zakład. Zasady o których mowa wyżej polegają w szczególności na ustanowieniu wymogu uzyskania zgody podmiotu tworzącego na zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych. Zasady, o których mowa powyżej nie zostały do chwili obecnej określone.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały doprowadzi do uregulowania stanu prawnego zbywania i udostępniania rzeczowych aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Dyrektora jednostki, zgodnie z wymogami ww. przepisu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »