| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Mirzec

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi Gminy Mirzec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 Statutu Gminy Mirzec przyjętego Uchwałą Nr XII/69/2003 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy Mirzec (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2004 roku Nr 24 poz. 421)zmienionego Uchwałą Nr XV/84/2011 Rady Gminy we Mircu z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirzec (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2012 roku poz. 145)Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady i warunki używania herbu i flagi Gminy Mirzec, których wzory określone zostały w załączniku nr 2 i 3 do Statutu Gminy Mirzec przyjętego uchwałąNr XII/69/2003 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy Mirzec

2. Herb i flaga gminy Mirzec mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek, a sposób ich używania nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes gminy.

3. Herb i flaga Gminy Mirzec stanowią własność gminy i podlegają ochronie prawnej.

4. Herb i flaga mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorcem graficznym ustalonym w uchwale, o której mowa w ust.1.

5. Dopuszcza się stosowanie jednobarwnej lub wielobarwnej stylizacji herbu w postaci płaskorzeźby, metaloplastyki lub innych dzieł artystycznych.

§ 2. 1. Prawo do używania herbu i flagi gminy przysługuje organom Gminy Mirzec i jednostkom organizacyjnym gminy do celów związanych z realizacją zadań statutowych.

2. Herb GminyMirzec może być umieszczany na:

1) budynkach stanowiących siedzibę władz Gminy oraz w pomieszczeniach tychże siedzib,

2) budynkach lub w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych gminy,

3) miejscach odbywania się uroczystości gminnych oraz w innych miejscach, za zgodą Wójta Gminy,

4) drukach urzędowych organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,

5) tablicach przy drogach publicznych - wjazdowych na teren Gminy Mirzec,

6) tablicach informacyjnych, tablicach z nazwami miejscowości, ulic, placów itp.,

7) stronach internetowych Gminy i jednostek organizacyjnych gminy,

8) materiałach informacyjnych i promocyjnych Gminy oraz na innych materiałach, za zgodą Wójta Gminy.

§ 3. 1. Rada Gminyw Mircu upoważnia Wójta GminyMirzec do podejmowania decyzji w sprawie wykorzystywania wizerunku herbu Gminy, bądź wizerunku ustalonych w nim elementów, przez podmioty inne niż wymienione w § 2 ust. 1. i w miejscach innych niż określone w § 2 ust. 2.

2. Traktując używanie herbu jako jedną z form promocji Gminy przyjmuje się jako zasadę bezpłatne jego wykorzystywanie, po uprzednim spełnieniu określonych warunków i uzyskaniu zgody Wójta Gminy Mirzec.

3. Wójt Gminy może zakazać używania herbu lub jego elementów podmiotom, o których mowa w ust. 1, jeżeli wykorzystuje się je niezgodnie z określonymi warunkami, w sposób niezapewniający należytej czci i szacunku oraz naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes gminy.

4. Zobowiązuje się Wójta GminyMirzec do informowania Rady Gminyw Mircu
o wydanych zgodach na używanie herbu Gminy, jak również o cofnięciach zgody w ramach sprawozdań Wójta Gminy podczas sesji Rady Gminy.

§ 4. 1. Warunkiem uzyskania zgody na rozpowszechnianie herbu Gminy jest złożenie przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku zawierającego:

1) nazwę i siedzibę podmiotu,

2) rodzaj prowadzonej działalności,

3) miejsce lub przedmiot, na których ma być umieszczony herb wraz z projektem graficznym,

4) okres używania herbu.

2. O prawo do korzystania z herbu GminyMirzec mogą ubiegać się:

1) podmioty działające na terenie gminy Mirzec,

2) podmioty działające poza gminą Mirzec, promujące wyroby wyprodukowane przez jednostki mające siedzibę na terenie gminy Mirzec,

3) podmioty działające poza gminą Mirzec, promujące Gminę, rozpowszechniające dorobek artystyczny, kulturalny, oświatowy i sportowy Gminy,

4) stowarzyszenia mające siedzibę na terenie gminy,

5) stowarzyszenia gmin, których gmina jest członkiem,

6) organizatorzy konkursów objętych patronatem Wójta Gminy,

7) osoby fizyczne i prawne, które reprezentują Gminę w zawodach sportowych, zlotach itp.

8) inne instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne wykonujące działalność o szczególnym znaczeniu dla Gminy.

3. Wójt GminyMirzec rozpatruje złożone wnioski, o których mowa w ust. 1, i informuje na piśmie podmiot ubiegający się o uzyskanie zgody o podjętej decyzji, określając jednocześnie warunki używania herbu.

4. Wójt Gminy może udzielić zezwolenia na używanie herbu na czas oznaczony bądź nieoznaczony.

§ 5. Oceniając wniosek o wydanie zgody na rozpowszechnianie herbu, Wójt Gminy bada w szczególności czy:

1) umieszczenie herbu w określonym miejscu lub na określonym przedmiocie nie pozostaje w sprzeczności z powagą herbu,

2) działalność podmiotu ubiegającego się o prawo do korzystania z herbu nie stoi w sprzeczności z interesem Gminy,

3) przedstawiony projekt wykorzystania herbu jest zgodny ze wzorem ustalonym przez Radę Gminy.

§ 6. 1. Podmiot, który otrzymał zgodę na zamieszczenie herbu Gminy w swojej witrynie internetowej (na stronie www), zobowiązuje się jednocześnie do:

1) umieszczenia na niej adresu internetowego w formie linku prowadzącego bezpośrednio do oficjalnej strony internetowej Gminy,

2) niepowielania treści znajdujących się na stronie internetowej Gminy,

3) natychmiastowego usunięcia herbu ze swojej strony, w momencie cofnięcia zgody na jego zamieszczenie.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 zobowiązuje się do niezamieszczania na swojej witrynie internetowej:

1) treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, religijnej itp. oraz propagujących przemoc,

2) treści albo ilustracji mogących zostać uznanych za reklamę oraz wszelkich ofert towarów i usług niezgodnych z prawem,

3) materiałów pornograficznych lub erotycznych dowolnego rodzaju,

4) stron i ich elementów dostępnych jedynie dla grup użytkowników (zabezpieczonych hasłem),

5) materiałów objętych ochroną z tytułu prawa, a nie stanowiących bezpośredniej własności użytkownika,

6) elementów naruszających reguły obowiązujące w sieci Internet dla promocji własnej strony www,

7) materiałów (programów, linków, opisów itp.) dotyczących działań powodujących utratę lub nielegalne wejście w posiadanie danych,

8) wszelkich innych materiałów kolidujących z obowiązującymi normami prawnymi lub obyczajowymi.

§ 7. 1. Flaga GminyMirzec jest wywieszana na budynkach stanowiących siedzibę władz Gminy oraz w ustalonych pomieszczeniach tychże siedzib.

2. W miejscach publicznych wywiesza się flagę Gminy w czasie uroczystości gminnych i państwowych.

3. Flaga może być wywieszana także na budynkach jednostek organizacyjnych gminy oraz na budynkach instytucji, przedsiębiorstw i organizacji społecznych w czasie ich uroczystości oraz uroczystości gminnych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Seweryn


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy. Statut Gminy Mirzec w załączniku Nr 2 określa wzór herbu a w załączniku Nr 3 wzór flagi. Ponieważ zapisy w/w uchwały nie regulują kompleksowo zasad korzystania z symboli gminy, Rada Gminy w niniejszej uchwale w sposób jednoznaczny określa zasady i warunki ich używania oraz tryb ubiegania się o zgodę na korzystanie z nich przez podmioty trzecie. Rada Gminy wskazuje również Wójta Gminy jako organ upoważniony do wyrażania zgody na wykorzystanie i używanie herbu Gminy Mirzec.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »