| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/36/15 Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art.18. ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013r. poz. 594,1318, z 2014r. poz. 379,1072) oraz art.13 ust.1 pkt.1, art.13b ust.3, 4 i 5, art.13f ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych ( Dz.U.z 2013r. poz. 260 z póżn. zm. ) - Rada Miejska w Pińczowie, po zasięgnięciu opinii organu zarządzającego ruchem, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ustala się strefę płatnego parkowania na następujących ulicach miasta Pińczowa:

a) ul. Plac Wolności- strona południowa, zachodnia i północna

b) ul. Klasztorna- od ul. Legionistów do posesji nr 15 włącznie

c) ul. Złota- od ul. Klasztornej do ul. Armii Krajowej

d) ul. Podemłynie- od ul. 1 Maja do ul. Wesołej

e) ul. Kościuszki- od ul. Floriańskiej do ul. 3 Maja

f) ul. Wesoła- od ul. Podemłynie do ul. Legionistów

g) ul. 1-go Maja- od Placu Wolności do ul. Pałęki

§ 2. 1. Za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty.

2. Opłaty pobierane są w dni robocze od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach od 800 do 1600. Powyższe nie dotyczy parkowania na zastrzeżonych stanowiskach postojowych na prawach wyłączności a także osób posiadających kartę stałego mieszkańca.

§ 3. Ustala się następujące wysokości opłat:

- do 30 minut parkowania- 1,00 zł

- za pierwszą godzinę parkowania- 2,00 zł

- za drugą i każdą następną godzinę parkowania- 2,00 zł

- abonament miesięczny- 130,00 zł

- abonament miesięczny na prawach wyłączności- 190,00 zł

- karta stałego mieszkańca- 0,00 zł

§ 4. Zasady wnoszenia i pobierania opłat za parkowanie pojazdów określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. W razie stwierdzenia nie wniesienia opłaty o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł.

§ 6. Opłatę dodatkową wnosi się w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie, na podstawie wezwania do zapłaty wystawionego przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Pińczowie lub osobę upoważnioną.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

§ 8. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r. Nr XII/89/07 z późn. zm. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .


Załącznik do Uchwały Nr V/36/15
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 27 lutego 2015 r.

ZASADY WNOSZENIA I POBIERANIA OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

1. Parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, na drogach gminnych odbywa się na podstawie kart postojowych, które są sprzedawane w oznaczonych punktach sprzedaży, w godzinach pracy tych punktów oraz przez tzw. "parkingowych" w godz. 800 do 1600

2. Obowiązują następujące karty postojowe:

- karta postojowa do 30 minut parkowania

- karta postojowa za pierwszą i każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania

- karta postojowa - abonament miesięczny

- karta postojowa - abonament miesięczny na zasadach wyłączności

- karta stałego mieszkańca

3. Po zajęciu miejsca postojowego, karta postojowa winna być zakreślona przez parkującego znakiem " X " (należy zaznaczyć : rok - miesiąc - dzień, godzinę - minutę z dokładnością do 10 min) w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do jej ważności i umieszczona za przednią szybą pojazdu, tak by była widoczna z zewnątrz. Kierowca jest zobowiązany sprawdzić z zewnątrz widoczność karty w zaparkowanym pojeździe.

4. Do opłacenia postoju trwającego dłużej niż 30 minut oraz przez kolejne godziny, należy wykupić następną kartę i skasować ją przed czasem wygaśnięcia ważności karty poprzedniej.

5. W ramach czasu oznaczonego na karcie postojowej można zmieniać miejsce postoju.

6. Osoby mieszkające przy ulicach z wyznaczonymi miejscami postojowymi, które nie korzystają z prawa wykupienia abonamentu lub nie posiadają karty stałego mieszkańca uiszczają opłaty na zasadach ogólnych.

7. Kartę stałego mieszkańca otrzymają osoby, które udokumentują, że są właścicielami nieruchomości i jej stałymi mieszkańcami lub jej stałymi mieszkańcami przy ulicach z wyznaczonymi strefami płatnego parkowania oraz nie mają innej możliwości parkowania pojazdu jak w wyznaczonej strefie płatnego parkowania.

8. Postój pojazdów TAXI oraz pojazdów zaopatrzenia jest odpłatny, tak jak postój innych pojazdów.

9. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z pkt 3 zwalnia z wykupienia jednorazowych kart postojowych.

10. Miesięczną kartę abonamentową oraz miesięczną kartę abonamentową na parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych można wykupić w kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

11. Kartę stałego mieszkańca wydaje Burmistrz Miasta i Gminy w Pińczowie.

12. Kontroli przestrzegania zasad parkowania dokonują funkcjonariusze Straży Miejskiej w Pińczowie lub osoby upoważnione.

13. Parkowanie bez wykupionej karty postojowej (abonamentowej) lub przez użycie karty nieważnej i parkowanie ponad opłacony czas jest traktowane jako nieopłacenie postoju. Za brak karty postojowej uważa się również nie umieszczenie jej za przednią szybą pojazdu, w sposób widoczny z zewnątrz.

14. W przypadku stwierdzenia parkowania bez uiszczenia należnej opłaty za parkowanie, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł.

15. Opłatę dodatkową wnosi się do kasy Urzędu Miejskiego w Pińczowie lub na konto Urzędu wskazane na wezwaniu do zapłaty, na podstawie wezwania do zapłaty stwierdzającego nieopłacony postój, wystawionego przez funkcjonariusza Straży Miejskiej lub osoby upoważnione.

16. Postępowanie w celu dochodzenia opłat za parkowanie pojazdów, prowadzi się na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

17. Odwołanie od obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej wnosi się na piśmie do Skarbnika Gminy, który rozpatruje je w terminie 7 dni od daty wniesienia odwołania.

18. Nie uwzględnienie złożonego odwołania skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o sposobie rozpatrzenia odwołania.


Uzasadnienie

Rada Miejska w Pińczowie, po zasięgnięciu opinii organu zarządzającego ruchem, może podjąć uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na ulicach w centrum miasta Pińczowa oraz ustalenia wysokości tych opłat za parkowanie. Pozwoli to na zwiększenie rotacji pojazdów w tym rejonie miasta oraz przyczyni się do pozyskania dodatkowych środków finansowych, które winny być wykorzystane na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »