| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/37/15 Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z póżn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych, niż wymienione w pkt. 1 - 3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

a) przy zajęciu jezdni do 20% jej szerokości- 3,00 zł

b) przy zajęciu jezdni od 20% do 50% jej szerokości- 2,00 zł

c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego jej zajęcia- 1,00 zł

2. Stawki określone w ust. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, parkingów, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Od elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 1,00 zł.

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń o których mowa w § 1 pkt. 2 ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 30,00 zł.

2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia o powierzchni rzutu poziomego mniejszej niż 1 m2 pobiera się opłatę jak za 1 m2 powierzchni urządzenia.

3. Roczna stawka opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmuje pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy, wysokość rocznej

4. stawki obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się dzienne stawki opłat za zajecie 1 m2 powierzchni zajętej przez :

a) rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego a także tymczasowe obiekty budowlane (barakowozy, obiekty kontenerowe itp.) w wysokości 1,00 zł;

b) rzut poziomy innych obiektów (agregaty, lady chłodnicze itp.) w wysokości 3,00 zł;

c) za 1 m2 reklamy jednostronnej w wysokości 3,00 zł.

§ 5. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia na :

a) ogródki gastronomiczne, usługowe w wysokości 0,70 zł;

b) stoiska handlowe i stragany nie będące obiektami budowlanymi na tzw. handel okazjonalny w wysokości 4,00 zł;

c) ekspozycję towarów w wysokości 1,00 zł;

d) inne nie wymienione w pkt 1 - 3, pozwalające na korzystanie z pasa drogowego na prawach wyłączności (np. tzw. "koperty", "szczęki" itp.) w wysokości 0,70 zł.

§ 6. 1. Stawki opłat za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej wraz z uzbrojeniem technicznym dotyczącym zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców wynoszą 50% wysokości stawek określonych w § 3.

2. Stawki opłat za prowadzenie robót w pasie drogowym związanych z budową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej wraz z uzbrojeniem technicznym dotyczącym zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców wynoszą 50% wysokości stawek określonych w § 2.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty publikacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie


Jan Radkiewicz


Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem wynikającym z art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z póżn.zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego, z tym że stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6 nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł.

Uchwalone stawki, są następnie podstawą do ustalenia wysokości należnych opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Zmiany stawek opłat, wynikają z większych kosztów konserwacji i utrzymania dróg niż opłaty wnoszone przez wykonawców robót oraz właścicieli urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego umieszczonymi w pasie drogowym dróg gminnych.

Poprzednie stawki określała Uchwała Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XII/88/07 z dnia 28 czerwca 2007r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »