REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 1045

Uchwała nr VI/99/2015 Rady Miasta Kielce

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399[1])), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594[2])) i art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172[3])), uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) budynku jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2) budynku kilkurodzinnym- należy przez to rozumieć budynek, w którym wydzielono nie mniej niż trzy i nie więcej niż dziewięć lokali mieszkalnych i których mieszkańcy zbierają odpady do wspólnych pojemników,

3) budynku wielorodzinnym- należy przez to rozumieć budynek, w którym wydzielono nie mniej niż dziesięć lokali mieszkalnych i których mieszkańcy zbierają odpady do wspólnych pojemników.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2.

1. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do zbierania i do przekazywania podmiotom odbierającym, następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

2) szkło,

3) odpady ulegające biodegradacji,

4) zmieszane odpady komunalne.

2. Formy i sposób selektywnego zbierania odpadów wymienionych w ust. 1 określa § 5 ust. 1-14.

3. Oddawanie przez właścicieli nieruchomości odpadów w postaci: przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jak również zużytych opon określa § 6 ust. 6-13.

4. Właściciele nieruchomości, na terenie których powstają odpady zielone, mogą je przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub dokonywać kompostowania takich odpadów na własne potrzeby.

§ 3.

1. Usuwanie błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinno odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie w miarę potrzeb.

2. Błoto, śnieg i lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni, z zachowaniem odstępu minimum 1m od pni drzew, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów.

§ 4.

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzić pod warunkiem, że ścieki z mycia są odprowadzane przez osadnik i separator oleju do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych.

2. Naprawy pojazdów poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzone w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleb oraz uciążliwości dla sąsiadów.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz wymagania dotyczące ich rozmieszczenia i utrzymania

§ 5.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość zamykanych pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych za pośrednictwem gminy na wniosek, zawarty w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lub w przypadku braku zgłoszenia takiego zapotrzebowania we własnym zakresie z uwzględnieniem ilości wytwarzanych odpadów oraz ilości osób z nich korzystających, tak aby zgromadzone w nich odpady nie powodowały przeszkody w zamknięciu klap pojemników.

2. Gmina, na wniosek właściciela nieruchomości, zawarty w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zapewnia jednorazowe wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w ilości nie większej niż określona w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

3. Dopuszcza się zbieranie papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła, odpadów ulegających biodegradacji do worków, o których mowa w ust. 9 pkt 2- 4 oraz w ust. 13.

4. Na każdy 120 l. pojemnik na zmieszane odpady komunalne przypada:

1) 1 worek z przeznaczeniem na szkło,

2) 1 worek z przeznaczeniem na papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

3) 1 worek z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, na jeden odbiór w/w odpadów, którego częstotliwość wynika z § 6 ust. 1-5 i złożonej deklaracji.

5. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są dostosować ilość i rodzaj pojemników do rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

6. Przyjmuje się, że średnio jeden mieszkaniec Miasta Kielce w skali 2 tygodni wytwarza 100 litrów zmieszanych odpadów komunalnych.

7. Średnie wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych dla różnych typów obiektów przedstawia tabela Nr 1.Tabela 1

Lp.

Charakter obiektów

Objętościowe wskaźniki nagromadzenia

tygodniowo
w dm3

rocznie
w m3

1.

lokale handlowe na każde 10 m2powierzchni całkowitej

50

2,6

2.

zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych, na każdych 1-5 pracowników

60

3,12

3.

lokale gastronomiczne (na jedno miejsce konsumpcyjne)

20

1,0

4.

żłobki, przedszkola, szkoły różnego typu na jedną osobę (dziecko, personel)

3

0,2

5.

przychodnie lekarskie (na jednego pacjenta)

3

0,2

6.

hotele na jedno miejsce noclegowe

20

1,2

8. Do zbierania odpadów komunalnych służą:

1) pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 120 l. lub 240 l.,

2) pojemniki z tworzyw sztucznych lub stalowe o pojemności 1100 l.,

3) kontenery KP 5, KP 7, KP 10,KP 14, KP 18 oraz kontenery posiadające możliwość zagęszczania odpadów (prasokontenery),

4) worki o pojemności 80 l. (na szkło) i 120 l. (papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji)

5) kosze uliczne o pojemności 35 l. - 80 l.

9. Ustala się następujące oznaczenia pojemników i worków służących do zbierania odpadów komunalnych:

1) dla zmieszanych odpadów komunalnych należy stosować pojemnik lub worek w kolorze czarnym lub szarym,

2) dla papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych należy stosować pojemnik lub worek w kolorze żółtym,

3) dla szkła należy stosować pojemnik lub worek w kolorze zielonym,

4) dla odpadów ulegających biodegradacji należy stosować worek w kolorze brązowym,

5) dla odpadów ulegających biodegradacji, odbieranych z terenów nieruchomości niezamieszkałych dopuszczone jest stosowanie kontenerów.

10. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l. lub 240 l. powinien spełniać następujące wymagania:

1) powinien być odporny na promieniowanie UV, niskie temperatury i nagrzewanie,

2) powinien być wyposażony w kółka,

3) klapa powinna być szczelnie zamykana,

4) powinien posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,

5) korpus pojemnika powinien być wyposażony w listwę grzebieniową umożliwiającą opróżnianie przez śmieciarki z uchwytem grzebieniowym,

6) powinien spełniać wymagania polskiej normy PN-EN 840,

7) powinien posiadać nadruk określający jakie odpady w nich umieszczać,

8) powinien być kompletny i zdatny do użytkowania,

9) powinien być przystosowany do montażu transpondera RFID.

11. Pojemnik z tworzywa sztucznego lub stali o pojemności 1100 l. powinien spełniać następujące wymagania:

1) klapa powinna być szczelnie zamykana, z zastrzeżeniem pkt 8,

2) powinien posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,

3) powinien być wyposażony w 4 kółka,

4) powinny posiadać nadruk określający jakie odpady w nich umieszczać,

5) powinien spełniać wymagania polskiej normy PN-EN 840,

6) powinien być kompletny i zdatny do użytkowania,

7) powinien być przystosowany do montażu transpondera RFID,

8) stosowanie pojemników bez klapy jest możliwe pod warunkiem umieszczenia ich w zadaszonej altance śmietnikowej.

12. Kontenery KP 5, KP 7, KP 10, KP 14, KP 18 oraz kontenery posiadające możliwość zagęszczania odpadów (prasokontenery) powinny spełniać następujące wymagania:

1) powinny być wykonane ze stali,

2) powinny być dostosowane do załadunku hakowego, bramowego lub hakowo bramowego,

3) powinny być kompletne i zdatne do użytkowania,

13. Worki powinny spełniać następujące wymagania:

1) powinny mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie jak i rozciąganie,

2) powinny posiadać mocny i trwały zgrzew,

3) powinny być wykonane z surowca LDPE,

4) powinny posiadać nadruk z nazwą dostawcy oraz oznaczenie jakie odpady należy w nich umieszczać.

14. Dopuszcza się możliwość selektywnego zbierania odpadów ze szkła w ogólnodostępnych pojemnikach typu "dzwon" oznaczonych kolorem zielonym.

15. Kosze uliczne na odpady, ustawiane przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego nie mogą być w kolorze żółtym oraz czerwonym, a ponadto powinny spełniać następujące wymagania:

1) powinny być rozstawione w odległości umożliwiającej bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich użytkowników ww. terenów,

2) powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz umożliwiać ich swobodne opróżnianie,

3) powinny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i przebywania znacznej ilości osób,

4) powinny być estetyczne i zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów.

16. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt punktu gromadzenia odpadów z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów ,

2) zapewnienia usytuowania punktu gromadzenia odpadów w sposób nie powodujący wkroczenia uprawnionego pracownika podmiotu odbierającego odpady na teren posesji, z wyłączeniem posesji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 15 uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,

3) zapewnienia utrzymywania punktu gromadzenia odpadów oraz pojemników na odpady komunalne w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym,

4) umożliwienia bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów.

17. W przypadku usytuowania pojemników w innym miejscu niż określono w § 5 ust. 16 pkt 1 i 2 właściciele nieruchomości zapewniają swobodny dostęp do pojemników i worków podmiotowi odbierającemu odpady komunalne w terminie wskazanym w harmonogramie, o którym mowa w § 6 ust. 14 poprzez wystawienie pojemników/ worków przed terminem ich odbioru przed posesję w sposób nie utrudniający przejścia lub przejazdu.

18. W przypadkach występowania utrudnionego dojazdu do nieruchomości dopuszcza się możliwość stosowania worków do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych zamiast pojemników z tworzyw sztucznych. Każdorazowo taki przypadek powinien być uzgadniany z upoważnionym pracownikiem Wydziału właściwego ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi lub pracownikiem podmiotu odbierającego odpady, a worki właściciele nieruchomości powinni dostarczyć we wskazane miejsce. W takim przypadku właściciele nieruchomości powinni dostarczyć worki we wskazane przez w/w pracowników miejsce.

Rozdział 4.
Częstotliwość i zasady usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 6.

1. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, odbywa się w sposób systematyczny, zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego, z zachowaniem następującej minimalnej częstotliwości:

1) z budynków jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

2) z budynków kilkurodzinnych nie rzadziej niż raz na tydzień,

3) z budynków wielorodzinnych nie rzadziej niż 2 lub 3 razy w tygodniu w zależności od potrzeb, w tym obligatoryjnie w poniedziałki,

4) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne zgodnie z z wybranym określonym w tabeli Nr 2 wariantem częstotliwości odbiorów,Tabela 2

Wariant częstotliwości odbioru

Zmieszane odpady komunalne
Pojemnik czarny

Zmieszane odpady opakowaniowe
Pojemnik żółty

Szkło opakowaniowe
Pojemnik zielony

I

1 raz na 2 tygodnie

1 raz na 2 tygodnie

1 raz na 4 tygodnie

II

1 raz w tygodniu

1 raz w tygodniu

1 raz na 2 tygodnie

III

2 razy w tygodniu

1 raz w tygodniu

1 raz na 2 tygodnie

IV

3 razy w tygodniu

2 razy w tygodniu

1 raz na tydzień

V

4 razy w tygodniu

2 razy w tygodniu

1 raz na tydzień

5) z kontenerów o pojemnościach określonych w § 5 ust. 8 pkt 3 następuje po dokonaniu zgłoszenia przez właściciela nieruchomości z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy w miesiącu.

2. Odbiór papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych z nieruchomości zamieszkałych musi odbywać się w sposób systematyczny, zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego, z zachowaniem następującej minimalnej częstotliwości:

1) z budynków jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

2) z budynków kilkurodzinnych nie rzadziej niż raz na tydzień,

3) z budynków wielorodzinnych w zabudowie wielopiętrowej nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu,

3. Odbiór szkła musi odbywać się w sposób systematyczny, zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego, z zachowaniem następującej minimalnej częstotliwości:

1) z budynków jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,

2) z budynków kilkurodzinnych nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,

3) z budynków wielorodzinnych w zabudowie wielopiętrowej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

4. Odbiór odpadów ulegających biodegradacji winien następować w okresie od kwietnia do października z zachowaniem następującej minimalnej częstotliwości:

1) z budynków jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

2) z budynków kilkurodzinnych nie rzadziej niż raz na tydzień,

3) z budynków wielorodzinnych w zabudowie wielopiętrowej nie rzadziej niż raz na tydzień. Odbiór odpadów ulegających biodegradacji ze wszystkich typów nieruchomości zamieszkałych w okresie od listopada do marca winien następować z częstotliwością raz na dwa tygodnie.

5. Odbiór odpadów ulegających biodegradacji z terenów nieruchomości niezamieszkałych winien następować dwa razy do roku w miesiącach: kwiecień/maj, październik/listopad.

6. Oddawanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, w postaci: przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek i innych źródeł światła, mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, popiołu, zużytych opon, odpadów zielonych, a także innych niebezpiecznych odpadów komunalnych może następować do właściwego terytorialnie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, z zastrzeżeniem ust. 8-13.

7. Oddawanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, w postaci: przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, a także odpadów ulegających biodegradacji, może następować do właściwego terytorialnie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

8. Odbiór odpadów komunalnych w postaci odpadów budowlanych i rozbiórkowych z terenów nieruchomości, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 3 następuje na zgłoszenie nie częściej niż 3 razy w miesiącu poprzez podstawienie 1 kontenera KP 5 we wskazane miejsce.

9. Oddawanie odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych w postaci: przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, świetlówek i innych źródeł światła może następować do objazdowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który będzie organizowany przez odbiorcę tych odpadów nie rzadziej niż raz na kwartał.

10. Oddawanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych w postaci: przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek i innych źródeł światła oraz zużytych opon, a także używanej odzieży może następować podczas okolicznościowych akcji zbierania odpadów komunalnych.

11. Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon następuje nie rzadziej niż raz na kwartał zgodnie, z wyznaczonym harmonogramem, o którym mowa w § 6 ust. 14.

12. Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów wielkogabarytowych następuje z częstotliwością:

1) z terenów nieruchomości, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 1 i 2 nie rzadziej niż raz na kwartał zgodnie, z wyznaczonym harmonogramem, o którym mowa w § 6 ust. 14,

2) z terenów nieruchomości, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 3 nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie zgodnie, z wyznaczonym harmonogramem, o którym mowa w § 6 ust. 14.

13. Oddawanie przeterminowanych leków może następować do aptek, które posiadają w swym wyposażeniu specjalne pojemniki przeznaczone na ich zbiórkę.

14. Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów z nieruchomości dostarcza zarządcy nieruchomości przedsiębiorca wywożący odpady.

15. Usuwanie odpadów komunalnych następuje z koszy ulicznych ustawionych:

1) w obszarze śródmieścia z częstotliwością nie mniejszą niż 4 razy w tygodniu, w tym obligatoryjnie w sobotę,

2) na przystankach komunikacji miejskiej z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy w tygodniu,

3) z pozostałych terenów użyteczności publicznej, z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się koszy, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

16. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe następuje przez wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne zezwolenie, z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika bezodpływowego, a częstotliwość ta powinna być zależna od ilości zużytej wody, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

17. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni wynika z ich instrukcji obsługi.

18. Odbiór nieczystości ciekłych może być dokonywany wyłącznie w ramach i na zasadach podpisanej umowy z przedsiębiorcą, posiadającym stosowne zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z postanowień wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 7.

1. Wyznacza się Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., jako instalację do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku.

2. Instalacją upoważnioną do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz do wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone przepisami prawa jest instalacja wskazana w uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego" 2012-2018

3. Wyznacza się Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. jako instalację do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

4. W przypadku awarii regionalnej instalacji określonej w ust. 1, 2 i 3 lub niemożliwości przyjmowania odpadów z innych przyczyn wyznacza się instalację zastępczą określoną w uchwale w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa świętokrzyskiego.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 8.

1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

3. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:

1) prowadzenia zwierząt na uwięzi, z zastrzeżeniem ust. 4,

2) nałożenia kagańca psom ras uznawanych za agresywne zagrażającym otoczeniu,

3) nie wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów-przewodników, na tereny:

a) placów zabaw i piaskownic dla dzieci,

b) kąpielisk i boisk szkolnych,

c) zieleni i sportowe zarządzane przez następujące jednostki organizacyjne miasta:

- szkoły,

- przedszkola,

- żłobki,

- placówki wychowawcze,

- placówki kultury,

- urzędy,

d) budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w tym w szczególności budynków, w których siedziby mają jednostki organizacyjne miasta określone w ppkt c, o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej,

4) należytego zabezpieczenia nieruchomości, tak aby przebywające w niej zwierzęta nie mogły się z niej wydostać,

5) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

4. W miejscach mało zatłoczonych, za wyjątkiem psów rasy określonej przepisami za agresywną, dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.

§ 9.

Utrzymujący zwierzęta egzotyczne w lokalach mieszkalnych lub użytkowych, zobowiązani są do zabezpieczenia tych lokali przed wydostaniem się zwierząt na zewnątrz.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 10.

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich zabronione jest na terenach:

1) zieleni miejskiej,

2) zabudowy mieszkaniowej,

3) wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

4) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu.

2. Dopuszcza się chów zwierząt gospodarskich na terenach ogrodów działkowych, po uzgodnieniu z zarządcą.

§ 11.

1. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do usuwania powstałych podczas prowadzenia chowu lub hodowli, nieczystości w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

2. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.

3. Właściciele lub użytkownicy zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązani są do usuwania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.

§ 12.

1. Chów zwierząt gospodarskich powinien być prowadzony:

1) w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi,

2) w sposób nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi i nie powodujący konfliktów międzyludzkich,

3) w sposób nie powodujący zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

2. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych zwierząt na zewnątrz obiektów.

3. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu i bezpośrednie jego otoczenie powinny być utrzymane w należytej czystości i porządku.

4. Ścieki z ww. pomieszczeń powinny być odprowadzane za pomocą urządzeń wybudowanych i usytuowanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

5. Ścieki nie mogą zanieczyszczać wody lub gleby oraz nie mogą powodować wilgoci ścian budynków i ich fundamentów.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 13.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty, w których stwierdzono występowanie gryzoni.

2. Deratyzację na terenach wiat śmietnikowych, zsypów i pomieszczeń zsypowych, korytarzy piwnicznych w budynkach wielorodzinnych, węzłów cieplnych, przyłączy wodociągowych, należy przeprowadzać prewencyjnie co najmniej raz w roku w drugiej połowie października oraz na polecenie właściwych organów przy użyciu środków gryzoniobójczych dopuszczonych do obrotu handlowego.

3. Administratorzy składowisk odpadów, obiektów oczyszczalni ścieków itp. zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie użytkowej nieruchomości, co najmniej dwa razy w roku oraz na polecenie właściwych organów.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 14.

Traci moc Uchwała Rady Miasta Kielce Nr XXXVII/688/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kielce zmieniona uchwałą Nr XLIV/808/2013 z dnia 16 maja 2013 r. oraz uchwałą Nr LIV/965/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 grudnia 2013r., za wyjątkiem Rozdziału 4 §6 ust. 1-8 oraz 14, który traci moc z dniem 30 listopada 2015 r.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 16.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia za wyjątkiem Rozdziału 1 §1 ust. 2 oraz Rozdziału 4 §6 ust. 1-12, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2015r.

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce


Joanna Winiarska


Uzasadnienie

PREZYDENTA MIASTA KIELCE

do projektu UCHWAŁY RADY MIASTA KIELCE

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce

Realizacja odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne pokazała, iż konieczne jest doprecyzowanie zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce celem prowadzenia właściwej gospodarki odpadami komunalnymi.

Z doświadczeń zebranych w trakcie wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi wynika potrzeba zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów gromadzonych w sposób selektywny.

Z uwagi na fakt, że w przypadku nieruchomości zamieszkałych częstotliwość odbioru odpadów uzależniona jest od typu zabudowy doprecyzowano pojęcia rodzajów zabudowy na terenie miasta Kielce. Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przygotowano warianty częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, celem dostosowania częstotliwości odbioru odpadów gromadzonych w sposób selektywny do częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych.

Ponadto na podstawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r. wprowadzono pojęcie odpadów ulegających biodegradacji, które z terenu zabudowy wielorodzinnej odbierane będą w okresie od kwietnia do października raz w tygodniu natomiast przez pozostałe miesiące podobnie jak w zabudowie jednorodzinnej raz na dwa tygodnie. Odpady ulegające biodegradacji z terenów nieruchomości niezamieszkałych odbierane będą dwa razy do roku w miesiącach: kwiecień/maj, październik/listopad.

Celem zachowania właściwej estetyki wokół altan śmietnikowych, na terenach osiedli mieszkaniowych w zabudowie wielorodzinnej, wprowadzono odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zwiększono częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Dodatkowo doprecyzowano, że to właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za wyznaczenie i odpowiednie przygotowanie we własnym zakresie i na własny koszt punktu gromadzenia odpadów.

Kolejną zmianą jest jednoznaczne określenie koloru pojemników na zmieszane odpady komunalne.

Poza tym dostosowano zapisy § 7 ust. 2 do uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego" 2012-2018.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 87;

[2]) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz.1378.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA